OMV fa­ce pro­fit uriaș din Ro­mânia, dar sca­de in­ves­ti­ţi­i­le

Romania Libera - - Prima Pagina - De­ni­sa Ma­rin

Pro­fit uriaș re­a­li­zat în Ro­mânia, anul tre­cut, de Pe­trom, com­pa­nia deți­nu­tă de aus­tri­e­cii de la OMV: 900 de mi­li­oa­ne de eu­ro, cel mai ma­re re­zul­tat înre­gis­trat de o com­pa­nie lo­ca­lă în ul­ti­mii ze­ce ani. În lei, au fost 4,1 mi­liar­de, cu 64% mai mult de­cât în anul pre­ce­dent, aus­tri­e­cii be­ne­fi­ci­ind de o con­junc­tu­ră fa­vo­ra­bi­lă pe toa­te pi­ețe­le pe ca­re ac­ti­ve­a­ză: vânza­rea de car­bu­ra­nți, ga­ze și elec­tri­ci­ta­te, ca­re au cres­cut cu 16%, până la 5 mi­liar­de de eu­ro.

Pro­fit uriaș re­a­li­zat în Ro­mânia, anul tre­cut, de Pe­trom, com­pa­nia deți­nu­tă de aus­tri­e­cii de la OMV: 900 de mi­li­oa­ne de eu­ro, cel mai ma­re re­zul­tat înre­gis­trat de o com­pa­nie lo­ca­lă, în ul­ti­mii ze­ce ani. În lei, au fost 4,1 mi­liar­de, cu 64% mai mult de­cât în anul pre­ce­dent, aus­tri­e­cii be­ne­fi­ci­ind de o con­junc­tu­ră fa­vo­ra­bi­lă pe toa­te pi­ețe­le pe ca­re ac­ti­ve­a­ză: vânza­rea de car­bu­ra­nți, ga­ze și elec­tri­ci­ta­te, ca­re au cres­cut cu 16%, până la 5 mi­liar­de de eu­ro.

În ci­u­da aces­tor re­zul­ta­te ex­ce­len­te, Pe­trom anu­nță că-și re­du­ce dras­tic in­ves­tiți­i­le (-14%), iar pro­du­cția de hi­dro­car­buri va scă­dea și ea (-5%). Re­du­ce­rea su­me­lor alo­ca­te pen­tru in­ves­tiții es­te mo­ti­va­tă de re­pre­zen­ta­nții pro­du­că­to­ru­lui prin exis­te­nța unui me­diu de afa­ceri re­la­tiv ne­pri­e­te­nos în Ro­mânia. „Insta­bi­li­ta­tea re­cen­tă pri­vind me­di­ul de re­gle­men­ta­re ne-a de­ter­mi­nat să ne re­vi­zu­im pla­nu­ri­le de in­ves­tiții de crește­re, în timp ce cău­tam cla­ri­ta­te în le­gă­tu­ră cu cli­ma­tul in­ves­tiți­o­nal din Ro­mânia. Pla­ni­fi­căm in­ves­tiții de cir­ca 3,7 mld lei pen­tru 2019, în prin­ci­pal în Upstre­am. Pri­o­ri­ta­tea noas­tră ră­mâne ma­xi­mi­za­rea va­lo­rii por­to­fo­li­u­lui cu­rent din Upstre­am și es­ti­măm că vom li­mi­ta de­cli­nul pro­du­cți­ei me­dii zil­ni­ce la cir­ca 5% față de 2018, ex­clu­zând op­ti­mi­za­rea por­to­fo­li­u­lui“, ara­tă com­pa­nia pe­tro­li­e­ră în ra­por­tul fi­nan­ciar pen­tru 2018.

Cel mai im­por­tant proi­ect în ca­re com­pa­nia es­te im­pli­ca­tă – ga­ze­le din Ma­rea Ne­a­gră – va fi și el amânat, până la o da­tă in­cer­tă, se mai ara­tă în ra­port. Pe­trom es­te im­pli­ca­tă aici împreu­nă cu ame­ri­ca­nii de la Exxo­nMo­bil, cu sco­pul de a ex­tra­ge ga­ze­le din sub­so­lul mă­rii. Fa­za de ex­plo­ra­re a fost încheia­tă de­ja, com­pa­ni­i­le ar fi ur­mat să ia de­ci­zia de in­ves­tiție co­mer­cia­lă încă de anul tre­cut. Pen­tru că Le­gea Offsho­re, ca­re re­gle­men­te­a­ză sta­tu­tul ex­ploa­tă­ri­lor ma­ri­ne a fost pro­mul­ga­tă

abia în noi­em­brie 2018, com­pa­ni­i­le au amânat de­ci­zia. Acum, Pe­trom o amână încă și mai mult, sub pre­tex­tul că ac­tua­lul cli­mat in­ves­tiți­o­nal nu es­te din­tre ce­le mai fa­vo­ra­bi­le, me­nți­o­nând le­gea de pla­fo­na­re a prețu­lui de vânza­re a ga­ze­lor, ta­xa de 2% pe ci­fra de afa­ceri și obli­ga­ti­vi­ta­tea ca 50% din ori­ce can­ti­tăți ar fi ex­tra­se din Ma­rea Ne­a­gră să fie co­mer­cia­li­za­te lo­cal.

Crește­re cu 50% pe elec­tri­ci­ta­te

Pe pi­ețe­le cen­tra­li­za­te din Ro­mânia,prețul me­diu pon­de­rat al ga­ze­lor na­tu­ra­le pen­tru tran­za­cți­i­le încheia­te în 2018 (68,5 TWh3) cu li­vra­re până la sfârși­tul anu­lui 2019, a fost 92 lei/ MWh. În 2018, vo­lu­mul vânză­ri­lor de ga­ze na­tu­ra­le ale OMV Pe­trom a scă­zut cu 8% față de anul pre­ce­dent, în prin­ci­pal din cau­za scă­de­rii pro­du­cți­ei pro­prii. Pe

pi­ețe­le cen­tra­li­za­te, OMV Pe­trom a vândut 13,8 TWh în 2018, cu li­vra­re până la sfârși­tul anu­lui 2019, la un preț me­diu com­pa­ra­bil cu prețul pi­eței. Con­form da­te­lor dis­po­ni­bi­le la acest mo­ment din par­tea ope­ra­to­ru­lui de sis­tem, ce­re­rea nați­o­na­lă de elec­tri­ci­ta­te a cres­cut cu 2%, în timp ce pro­du­cția na­ti­o­na­lă a ră­mas re­la­tiv sta­bi­lă față de 2017, ce­ea ce a con­dus la o scă­de­re a ex­por­tu­ri­lor ne­te. Pro­du­cția ne­tă de elec­tri­ci­ta­te a cres­cut la 3,82 TWh în 2018 (2017: 2,71 TWh), aco­pe­rind apro­xi­ma­tiv 6% din pro­du­cția de ener­gie elec­tri­că a Ro­mâni­ei (2017: 4%). Su­ma­ri­zând, Pe­trom anu­nță al doi­lea cel mai bun re­zul­tat din is­to­rie (în 2013, a fă­cut 1,1 mi­liar­de de eu­ro), cu vânzări și pro­du­cție în scă­de­re de hi­dro­car­buri, pe­trol și ga­ze, dar be­ne­fi­i­cind de un con­text in­ter­nați­o­nal de preț fa­vo­ra­bil. Pro­du­cția de ener­gie

elec­tri­că (ter­mo­cen­tra­la Bra­zi) a mers foar­te bi­ne, cu o crește­re de aproa­pe 50%, la 3,82 TWh în 2018 (2017: 2,71 TWh), aco­pe­rind apro­xi­ma­tiv 6% din pro­du­cția de ener­gie elec­tri­că a Ro­mâni­ei (2017: 4%). Cu prețuri de piață mari, da­to­ra­te unui cu­mul de fac­tori, ter­mo­cen­tra­la Bra­zi a câști­gat mu­lți bani vânzând ener­gie pe piața de echi­li­bra­re. Pro­du­cția în crește­re ma­re de elec­tri­ci­ta­te a Pe­trom a cre­at de­fi­cit pe piața ga­ze­lor, pen­tru că aus­tri­e­cii au pre­fe­rat să fo­lo­se­as­că ma­te­ria pri­mă pen­tru cre­a­rea de be­ne­fi­cii mai mari în ener­gie. Prin ur­ma­re, și prețul ga­ze­lor, dar și im­por­tul au cres­cut. Deși cu con­tu­ri­le pli­ne de bani, Pe­trom nu va in­ves­ti la fel de mult în 2019, pen­tru că, spun re­pre­zen­ta­nții, cli­ma­tul de afa­ceri în Ro­mânia se de­te­ri­o­re­a­ză în ur­ma mai mul­tor mo­di­fi­cări le­gis­la­ti­ve.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.