CE SPU­NE CON­SI­LI­UL FISCAL

Romania Libera - - Politică -

Con­si­li­ul Fiscal a pu­bli­cat ma­rți opi­nia sa pri­vind proi­ec­tul le­gii bu­ge­tu­lui pe 2019. Con­si­li­ul apre­cia­ză că mul­te din­tre sce­na­ri­i­le lua­te în cal­cul sunt ne­jus­ti­fi­ca­te, prin­ci­pa­la pro­ble­mă fi­ind vi­zi­u­ni­le ex­ce­siv de op­ti­mis­te pri­vind crește­rea eco­no­mi­că, evo­luția an­ga­jă­ri­lor în sec­to­rul pri­vat, ab­sor­bția fon­du­ri­lor eu­ro­pe­ne, veni­tu­ri­le re­a­li­za­te din vânza­rea li­ce­nțe­le 5G etc.

Si­mi­lar, Agen­ţia de ra­ting Fit­ch a aver­ti­zat că proi­ec­tul de bu­get pen­tru 2019, pu­bli­cat de Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor în 31 ia­nua­rie, se ba­ze­a­ză pe pre­su­pu­neri op­ti­mis­te şi nu cla­ri­fi­că in­cer­ti­tu­di­nea le­ga­tă de ta­xa pe ac­ti­ve­le ban­ca­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.