Su­te de mi­li­oa­ne de do­lari, „pri­zo­ni­e­re“în con­tu­ri­le Qua­dri­gaCX

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Inves­ti­to­rii Qua­dri­gaCX, o plat­for­mă de schimb al mo­ne­de­lor vir­tua­le din Van­co­u­ver, cea mai ma­re de acest gen din Ca­na­da, nu-și pot ac­ce­sa con­tu­ri­le du­pă de­ce­sul de anul tre­cut al fon­da­to­ru­lui, Ge­rald Cot­ten.

Cir­ca 190 mi­li­oa­ne do­lari ame­ri­cani (250 mi­li­oa­ne do­lari ca­na­di­eni) în mo­ne­de vir­tua­le, din ca­re 180 mi­li­oa­ne în Bit­coin, Li­te­coin și Ethe­reum, sunt blo­ca­te

într-o „gau­ră ne­a­gră“on­li­ne și, po­tri­vit do­sa­ru­lui ju­di­ciar, „in­ven­ta­rul crip­to-mo­ne­de­lor din Qua­dri­ga a de­venit im­po­si­bil și o par­te pro­ba­bil că e pi­er­du­tă“. Ge­rald Cot­ten, fon­da­to­rul plat­for­mei de schimb al mo­ne­de­lor vir­tua­le, a de­ce­dat în de­cem­brie 2018, în India, ca ur­ma­re a unor com­pli­cații ale ma­la­di­ei Chron, luând cu el și pa­ro­la de ac­ces la ba­nii ce­lor 115.000 de cli­e­nți. În India, el in­te­nți­o­na

să des­chi­dă un or­fe­li­nat pen­tru co­pii aflați în si­tuații di­fi­ci­le.

Fir­ma a ce­rut pro­te­cția cre­di­to­ri­lor, în vir­tu­tea le­gii pri­vind aran­ja­men­te­le cu cre­di­to­rii com­pa­ni­i­lor, și de­cla­rația da­tă sub ju­ră­mânt a fost de­pu­să la Cur­tea Su­pre­mă din No­ua Scoție de vă­du­va fon­da­to­ru­lui, Jen­ni­fer Ro­ber­tson. Ea es­te în po­se­sia lap­to­pu­lui aces­tu­ia, dar a pre­ci­zat că nu-l poa­te des­chi­de. „Lap­to­pul es­te co­dat

și nu cu­nosc nici pa­ro­la, nici cheia de re­cu­pe­ra­re“. Ro­ber­tson a re­curs la ser­vi­ci­i­le unui ex­pert, în încer­ca­rea de a ac­ce­sa fon­du­ri­le, însă fă­ră re­zul­tat. Plat­for­ma a con­ti­nuat să ac­cep­te fon­duri du­pă de­ce­sul lui Cot­ten, dar a fost sus­pen­da­tă de ad­mi­nis­tra­tori pe 26 ia­nua­rie.

Qua­dri­gaCX es­te o plat­for­mă on­li­ne ce per­mi­te cum­pă­ra­rea de mo­ne­de vir­tua­le cu fon­duri re­a­le, de­pu­se

într-un cont vir­tual. Deți­ne crip­to-mo­ne­de și de­vi­ze ale cli­e­nți­lor, pe ca­re le sto­che­a­ză ase­me­nea băn­ci­lor. Do­cu­men­te­le ju­di­cia­re ara­tă că plat­for­ma a avut pro­ble­me de li­chi­di­ta­te în ul­ti­mul an, ce­ea ce a dus la îngheța­rea a 26 mi­li­oa­ne do­lari din ca­pi­ta­lul Qua­dri­ga de că­tre Ca­na­dian Impe­rial Bank of Com­mer­ce. Po­tri­vit CIBC, plat­for­ma a tran­sfe­rat ile­gal 67 mi­li­oa­ne do­lari într-un cont al Cos­to­dian Inc, fir­mă

ce fă­cea afa­ceri cu Qua­dri­ga în tran­za­cții.

Afa­ce­rea Qua­dri­gaCX ri­di­că mul­te pro­ble­me. „Sun­tem în fața unei in­dus­trii un­de es­te po­si­bil ca o sin­gu­ră per­soa­nă să deți­nă co­du­ri­le de ac­ces pen­tru 250 mi­li­oa­ne do­lari ca­na­di­eni și acum, că ace­as­tă per­soa­nă a mu­rit, fon­du­ri­le sunt inac­ce­si­bi­le“, re­zu­ma un zia­rist de la Co­mDesk.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.