Te­a­trul „Not­ta­ra“, la Fes­ti­va­lul Pușkin

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Spec­ta­co­lul ”Că­să­to­ria”, în re­gia lui Pi­o­tr Șe­reșev­ski, se va ju­ca pe sce­na Aca­de­mi­cal Dra­ma The­a­tre din Pskov, Ru­sia, în ca­drul Fes­ti­va­lu­lui Pușkin, pe da­ta de 10 fe­brua­rie 2019.

Cu o dis­tri­buție for­ma­tă din Andre­ea Tă­na­se, Car­men Lo­pă­zan, Ra­reș Andrici, Lu­mi­nița Erga, Lau­ra Anghel și Isa­be­la Ne­a­mțu, spec­ta­co­lul es­te re­zul­ta­tul ce­lei de-a treia ediții a La­bo­ra­to­ru­lui de Te­a­tru DENS (sep­tem­brie 2018), coor­do­nat de Oleg Lo­ev­ski și or­ga­ni­zat de Te­a­trul ”Not­ta­ra” din Bu­cu­rești. La­bo­ra­to­rul de Te­a­tru DENS, în ca­drul că­ru­ia re­gi­zori ruși lu­cre­a­ză cu ac­tori ro­mâni, es­te unul din­tre ce­le mai de suc­ces proi­ec­te ale aces­tui te­a­tru, mul­te din­tre spec­ta­co­le­le pro­du­se în ca­drul La­bo­ra­to­ru­lui in­trând în re­per­to­ri­ul te­a­tru­lui. ”Că­să­to­ria”, în re­gia lui Pi­o­tr Șe­reșev­ski, es­te o rein­ter­pre­ta­re în cheie mo­der­nă a po­veștii lui Go­gol, în ca­re ro­lu­ri­le mas­cu­li­ne și ce­le fe­mi­ni­ne sunt in­ver­sa­te - fa­ta de mă­ri­tat din po­ves­tea lui Go­gol es­te, în spec­ta­co­lul re­gi­zo­ru­lui rus, „băia­tul de mă­ri­tat”, dar in­ter­pre­ta­rea nu se fa­ce în tra­ves­ti, iden­ti­ta­tea de gen fi­ind păs­tra­tă. Acest joc ima­gi­nat de Șe­reșev­ski își pro­pu­ne să ac­cen­tue­ze anu­mi­te as­pec­te va­la­bi­le și în tim­pul lui Go­gol, și în pre­zent: ne­voia de afe­cți­u­ne, de co­mu­ni­ca­re re­a­lă cu ce­lă­lalt, dar și te­a­ma de sin­gu­ră­ta­te și de res­pin­ge­re, du­bla­tă de fri­ca asu­mă­rii res­pon­sa­bi­li­tății. Pi­o­tr Iu­re­vici Șe­reșev­ski s-a năs­cut în anul 1972 la Le­nin­grad. Es­te sce­na­rist, dra­ma­turg, re­gi­zor de te­a­tru și de film. A ab­sol­vit Aca­de­mia de Artă Te­a­tra­lă din San­kt-Pe­ter­sburg, Fa­cul­ta­tea de Re­gie. Și-a fă­cut uce­ni­cia la Te­a­trul Nați­o­nal din Lon­dra. A mon­tat pes­te 50 de spec­ta­co­le pe tex­te foar­te va­ria­te, în di­ver­se te­a­tre din Pe­ter­sburg și din alte orașe din Ru­sia. A scris pa­tru pi­e­se de te­a­tru, cinci sce­na­rii de film, po­ves­tiri. Are nu­me­roa­se no­mi­na­li­zări la Pre­mi­i­le Nați­o­na­le „Mas­ca de Aur“, in­clu­siv în anul 2017, la șap­te ca­te­go­rii pen­tru spec­ta­co­lul ”Unchi­ul Va­nia” de A.P. Ce­hov, ca­re a fost și pre­miat la Fes­ti­va­lul Re­gi­o­nal „Pri­mă­va­ra Te­a­tra­lă“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.