Te­ra­pie asis­ta­tă de ro­bo­ţi pen­tru co­pi­ii cu au­tism

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Opt cen­tre clu­je­ne ca­re ofe­ră asis­ten­ţă co­pi­i­lor cu tul­bu­rări din spec­trul au­tist vor fi in­clu­se întrun proi­ect, unic în ţa­ra noas­tră, ca­re pre­su­pu­ne uti­li­za­rea ro­bo­ţi­lor uma­noi­zi în tra­ta­men­tul de­di­cat mi­cu­ţi­lor.

Proi­ec­tul, ca­re va fi unul in­ten­siv, de câte­va săp­tă­mâni, se des­fășoa­ră doar în Cluj și fa­ce par­te din­tr-un pro­gram mai larg, de­ru­lat de o echi­pă de cer­ce­tă­tori de la Cen­trul AVALON al De­par­ta­men­tu­lui de Psi­ho­lo­gie Cli­ni­că și Psi­ho­te­ra­pie al Uni­ver­si­tă­ţii „Ba­beș-Bo­lyai“. „Ide­ea de a uti­li­za ro­bo­ţii în tra­ta­men­tul co­pi­i­lor cu tul­bu­rări din spec­trul au­tist sau în ca­zul altor tul­bu­rări psi­hi­ce, pen­tru co­pii și adul­ţi, nu es­te o idee no­uă. Însă abia în 2014 ea a fost ar­ti­cu­la­tă prin co­la­bo­ra­rea din­tre psi­ho­lo­gi, in­for­ma­ti­ci­eni și in­gi­neri, ast­fel încât am câști­gat un proi­ect la ni­vel eu­ro­pe­an prin ca­re să tes­tăm în mod ri­gu­ros da­că într-ade­văr uti­li­za­rea ro­bo­ţi­lor du­ce la îmbu­nă­tă­ţi­rea as­pec­te­lor psi­ho­lo­gi­ce în ca­zul co­pi­i­lor cu tul­bu­rări din spec­trul au­tist“, a de­cla­rat coor­do­na­to­rul proi­ec­tu­lui, psi­ho­lo­gul Da­ni­el Da­vid.

Aces­ta a pre­ci­zat că, până în pre­zent, echi­pa pe ca­re o con­du­ce a de­ru­lat un stu­diu cli­nic con­tro­lat, ca­re a fost cel mai ma­re la ni­vel in­ter­na­ţi­o­nal. Stu­di­ul a fost efec­tuat cu 75 de co­pii cu tul­bu­rări din spec­trul au­tist ca­re au fost împăr­ţi­ţi în do­uă gru­puri. Un grup a pri­mit in­ter­ven­ţie tra­di­ţi­o­na­lă, iar ce­lă­lalt a pri­mit in­ter­ven­ţie tra­di­ţi­o­na­lă, dar și pe cea asis­ta­tă de ro­bot. Cer­ce­ta­rea se află acum la fi­nal, ur­mând ca re­zul­ta­te­le să fie pu­bli­ca­te în săp­tă­mâni­le ur­mă­toa­re în re­vis­te de spe­cia­li­ta­te, iar o ul­ti­mă eta­pă es­te cea a tes­tă­rii în con­di­ţii re­a­le a cu­noștin­ţe­lor acu­mu­la­te în mun­ca de la­bo­ra­tor. „Re­zul­ta­te­le pre­li­mi­na­re ara­tă că ro­bo­tul adu­ce lu­cruri im­por­tan­te în te­ra­pia

co­pi­i­lor cu tul­bu­rări de spec­tru au­tist. Acum, oda­tă ce s-a încheiat acest proi­ect, ide­ea fun­da­men­ta­lă nu es­te

doar să avem niște cu­noștin­ţe, niște re­zul­ta­te de la­bo­ra­tor, ci ca aces­tea să ajun­gă efec­tiv în șco­li, în gră­di­ni­ţe, să ajun­gă aca­să la co­pii cu tul­bu­rări de spec­tru au­tist, ast­fel încât pă­rin­ţii să poa­tă să uti­li­ze­ze ro­bo­tul în me­di­ul în ca­re co­pi­lul își du­ce cea mai ma­re par­te a vi­e­ţii“, a ex­pli­cat Da­ni­el Da­vid, ca­re es­te și pro­rec­tor al UBB.

Par­te­neri pen­tru co­pi­ii din opt cen­tre

Ast­fel, opt ro­bo­ţi uma­noi­zi NAO, ca­re au 54 de cen­ti­me­tri înăl­ţi­me, vor fi fo­lo­si­ţi, timp de câte­va săp­tă­mâni, în ca­drul unui pro­to­col te­ra­peu­tic ofe­rit unor cen­tre din Cluj-Na­po­ca ofe­ră asis­ten­ţă co­pi­i­lor cu tul­bu­rări din spec­trul au­tist. Cer­ce­tă­to­rii do­resc să va­dă ast­fel cum func­ţi­o­nea­ză acest tip de te­ra­pie în via­ţa de zi cu zi, într-o ma­ni­e­ră re­a­lă, mai pu­ţin con­tro­la­tă de­cât cea din la­bo­ra­tor. „Avem în plan să tri­mi­tem ro­bo­ţii în opt cen­tre, în ca­re ei vor im­ple­men­ta lu­cru­ri­le pe ca­re noi le-am des­co­pe­rit în cer­ce­ta­rea de la­bo­ra­tor, ur­mând să ve­dem da­că cu­noștin­ţe­le aces­tea se ge­ne­ra­li­ze­a­ză în via­ţa de zi cu zi. Cen­tre­le sunt toa­te în Cluj. Toa­te au co­pii cu tul­bu­rări de spec­tru au­tist. Noi ne adre­săm și ce­lor ca­re poa­te nu au un diag­nos­tic tra­di­ţi­o­nal, ne in­te­re­se­a­ză și co­pi­ii ca­re au simp­to­me, tră­să­turi, dar ca­re nu au încă un diag­nos­tic clar“, a mai spus psi­ho­lo­gul clu­je­an.

Fi­e­ca­re cen­tru va fi asis­tat, pe par­cur­sul ce­lor câte­va săp­tă­mâni de tes­tări, de spe­cia­liști pen­tru a pu­tea fa­ce ast­fel tran­sfe­rul de cu­noștin­ţe că­tre per­so­na­lul cen­tru­lui sau chiar că­tre pă­rin­ţii ca­re do­resc să uti­li­ze­ze te­ra­pia asis­ta­tă de ro­bo­ţi pen­tru co­pi­lul lor. NAO es­te pro­gra­mat să vor­be­as­că și lim­ba ro­mână și știe o se­rie de cânte­ce și ex­pre­sii prin ca­re co­mu­ni­că cu co­pi­ii. Cer­ce­tă­to­rii clu­jeni au ex­pli­cat că te­ra­pia asis­ta­tă de ro­bo­ţi a fost con­si­de­ra­tă be­ne­fi­că de­oa­re­ce s-a ob­ser­vat că mi­cu­ţii ca­re au tul­bu­rări din spec­trul au­tist re­ac­ţi­o­nea­ză po­zi­tiv la in­te­rac­ţi­u­nea cu ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.