Alar­mant: 140 de ro­mâni mor în fi­e­ca­re zi de can­cer

Romania Libera - - Sănătate -

Lip­sa pro­gra­me­lor de scre­e­ning și in­for­ma­re sunt cau­ze­le prin­ci­pa­le ale de­pis­tă­rii tar­di­ve a bo­li­lor on­co­lo­gi­ce în Ro­mânia. Me­di­cii și aso­cia­ţi­i­le de pa­ci­en­ţi trag un nou sem­nal de alar­mă în rândul au­to­ri­tăți­lor asu­pra im­por­tan­ţei unui Plan Nați­o­nal de Con­trol al Can­ce­ru­lui. Din cau­za de­fi­ci­en­ţe­lor sis­te­mu­lui de să­nă­ta­te, în Ro­mânia, can­ce­rul a ajuns să ai­bă cea mai ma­re ra­tă a mor­ta­li­tă­ţii din­tre ţă­ri­le UE, aver­ti­ze­a­ză Co­le­gi­ul Me­di­ci­lor din Ro­mânia.

Nu­mă­rul in­su­fi­ci­ent de me­dici, sub­fi­na­nța­rea pro­gra­mu­lui de on­co­lo­gie, po­li­ti­ci­le nein­spi­ra­te din do­me­ni­ul sa­ni­tar sunt doar câţi­va din­tre fac­to­rii ca­re con­tri­bu­ie la ace­as­tă con­clu­zie. „Pen­tru că în on­co­lo­gie nu avem ni­mic clar re­gle­men­tat, nici mă­car un pro­gram de chi­mi­o­te­ra­pie, es­te ne­ce­sar un plan nați­o­nal de on­co­lo­gie ca­re să cu­prin­dă re­al tot ce­ea ce tre­bu­ie să se întâmple de la pre­venție până la îngri­ji­rea pa­lia­ti­vă. Ele­men­te­le de ba­ză pe ca­re ori­ce plan pen­tru can­cer ar tre­bui

să le ai­bă sunt: exis­te­nța pro­gra­me­lor de scre­e­ning, ac­ce­sul la in­ves­ti­gații, te­ra­pii ino­va­toa­re și tes­tări ge­ne­ti­ce ca­re ar con­du­ce la tra­ta­men­te per­so­na­li­za­te, ac­ce­sul la stu­dii cli­ni­ce ca­re lip­sesc în Ro­mânia și dez­vol­ta­rea pa­liați­ei, atât de ne­ce­sa­ră pa­ci­e­nți­lor. De ase­me­nea, es­te im­pe­ra­tiv și un Re­gis­trul Nați­o­nal de On­co­lo­gie ca par­te com­po­nen­tă a Pla­nu­lui Nați­o­nal de On­co­lo­gie. Re­a­li­za­rea unui plan nați­o­nal de can­cer com­plet și co­e­rent, co­rect fi­na­nțat, va avea ca re­zul­tat iden­ti­fi­ca­rea

bo­lii în sta­dii in­ci­pi­en­te, cu­ra­bi­le“, aver­ti­ze­a­ză Ce­zar Iri­mia, preșe­din­te­le Fe­de­rați­ei Aso­ciați­i­lor Bol­na­vi­lor de Can­cer din Ro­mânia (FABC). În Ro­mânia, con­form ul­ti­me­lor da­te Glo­bo­can 2018 (Glo­bo­can Can­cer Obser­va­to­ry), în anul 2018, nu­mă­rul ca­zu­ri­lor nou-de­pis­ta­te s-a ri­di­cat la 83.461, în con­diți­i­le în ca­re 50.902 ro­mâni își pi­erd viața din cau­za can­ce­ru­lui. Sunt ci­fre alar­man­te și mul­te din­tre ele pot fi con­si­de­ra­te de­ce­se evi­ta­bi­le, da­că ar exis­ta o stra­te­gie co­res­pun­ză­toa­re

pen­tru com­ba­te­rea aces­tei afe­cți­uni, du­pă cum re­le­vă ra­por­tul­de­gar­da. ro. „În ce­ea ce pri­vește in­ci­de­nța pen­tru am­be­le se­xe, pe pri­mul loc se află can­ce­rul pul­mo­nar, ur­mat de can­ce­rul ma­mar, de pros­ta­tă, de ve­zi­că uri­na­ră și cel gas­tric. Da­că ne re­fe­rim la in­ci­de­nța pe se­xe, pe pri­mul loc pen­tru se­xul mas­cu­lin se află can­ce­rul pul­mo­nar, ur­mat de cel de pros­ta­tă, ve­zi­că uri­na­ră, sto­mac și he­pa­tic, iar pen­tru fe­mei can­ce­rul ma­mar, de col ute­rin, pul­mo­nar, de corp ute­rin (en­do­me­trial) și ova­rian.

Întă­ri­rea mă­su­ri­lor de pre­venție ar pu­tea du­ce la scă­de­rea mor­ta­li­tății și a cos­tu­ri­lor în tra­ta­men­tul can­ce­ru­lui. Es­te ade­vă­rat că nu­mă­rul me­di­ci­lor on­co­lo­gi în Ro­mânia a cres­cut, la fel ca și mo­da­li­tăți­le te­ra­peu­ti­ce mo­der­ne, dar ele sunt încă in­su­fi­ci­ent re­par­ti­za­te la ni­ve­lul ță­rii ca să pu­tem dis­cu­ta de tra­ta­ment uni­form în toa­tă ța­ra“, de­cla­ră dr. Da­na-Lu­cia Stăn­cu­le­a­nu, preșe­din­te­le So­ci­e­tății Nați­o­na­le de On­co­lo­gie Me­di­ca­lă din Ro­mânia (SNOMR).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.