Mi­si­u­ne im­po­si­bi­lă pen­tru Si­mo­na Ha­lep și com­pa­nia

Ro­mânia întâlnește Ce­hia la Ostra­va

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

În acest we­ek-end, echi­pa nați­o­na­lă fe­mi­ni­nă de te­nis a Ro­mâni­ei va dis­pu­ta par­ti­da din pri­mul tur al Cu­pei Fed, împo­tri­va deți­nă­toa­rei tro­feu­lui, Ce­hia. Întâlni­rea are loc la Ostra­va, pe ”Ostra­va Are­na”, aco­lo un­de săp­tă­mâna tre­cu­tă a avut loc par­ti­da de Cu­pa Da­vis între Ce­hia și Olan­da.

Ro­mânia a strâns, pen­tru dis­pu­ta din Ce­hia, cam tot ce are mai bun la ace­as­tă oră te­ni­sul fe­mi­nin. Ra­che­ta nu­mă­rul 1 es­te Si­mo­na Ha­lep, ca­re vi­ne ani­ma­tă de do­ri­nța re­va­nșei, du­pă

eli­mi­na­rea în op­ti­mi­le de fi­na­lă la Aus­tra­lian Open. Din echi­pa Ro­mâni­ei mai fac par­te Iri­na Be­gu, Mo­ni­ca Ni­cu­les­cu, Ana Bog­dan și Mi­ha­e­la Bu­zăr­nes­cu. Că­pi­tan-ne­ju­că­tor es­te Flo­rin Se­găr­ce­a­nu, iar an­tre­nor Ali­na Te­cșor-Cer­cel.

De par­tea ce­a­lal­tă, Ce­hia

răs­pun­de cu o for­mu­lă de top din ca­re nu lip­sesc Ka­ro­li­na Plis­ko­va, Ka­te­ri­na Si­nia­ko­va, Mar­ke­ta Von­dro­u­so­va și Bar­bo­ra Krej­ci­ko­va. Ce­hia o are pe Plis­ko­va,lo­cul 5 mon­dial,iar la du­blu se ba­ze­a­ză pe pri­me­le do­uă ju­că­toa­re ale lu­mii, Si­nia­ko­va, res­pec­tiv Krej­ci­ko­va.

Me­ci­u­ri­le întâlni­rii vor avea loc pe 9 și 10 fe­brua­rie, am­be­le se­si­uni înce­pând de la ora 13.00. Se joa­că mai întâi pa­tru me­ci­uri de sim­plu și,da­că mai es­te ne­voie, în închi­de­re se dis­pu­tă jo­cul de du­blu.

Nați­o­na­la fe­mi­ni­nă de te­nis a Ce­hi­ei es­te o ve­ri­ta­bi­lă mași­nă de câști­gat tro­fee. Do­va­dă că în ul­ti­mii 8 ani Ce­hia s-a im­pus în Cu­pa Fed de șa­se ori, iar acum es­te fa­vo­ri­tă prin­ci­pa­lă la păs­tra­rea cu­nu­nii cu lauri. Par­ti­da Ce­hia-Ro­mânia se dis­pu­tă în sa­lă,pe par­chet.

În ce­le­lal­te par­ti­de din Gru­pa Mon­dia­lă se întâlnesc: Fra­nța – Bel­gia, Ger­ma­nia – Be­la­rus,Aus­tra­lia – SUA.

În ca­zul unui suc­ces,Si­mo­na Ha­lep și com­pa­nia vor întâlni, în sfer­tu­ri­le de fi­na­lă, învin­gă­toa­rea dis­pu­tei din­tre Fra­nța și Bel­gia.

FOTO: AP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.