Bu­get 2019. Pu­te­rea și Opo­ziția, la vână­toa­re de vo­turi

Vo­tul fi­nal, pro­gra­mat pen­tru sfârși­tul săp­tă­mânii

Romania Libera - - Prima Pagina - S Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Bu­ge­tul a fost tri­mis Par­la­men­tu­lui, în con­diți­i­le în ca­re PSD și ALDE au o ma­jo­ri­ta­te fra­gi­lă. Atât Pu­te­rea, cât și Opo­ziția înce­ar­că să obți­nă spri­ji­nul UDMR. De­fi­ci­tul bu­ge­tar a fost ma­jo­rat față de va­rian­ta iniția­lă a bu­ge­tu­lui.

Bu­ge­tul a fost tri­mis Par­la­men­tu­lui, în con­diți­i­le în ca­re PSD și ALDE au o ma­jo­ri­ta­te fra­gi­lă. Atât Pu­te­rea, cât și Opo­ziția înce­ar­că să obți­nă spri­ji­nul UDMR. De­fi­ci­tul bu­ge­tar a fost ma­jo­rat față de va­rian­ta iniția­lă a bu­ge­tu­lui.

Bu­ge­tul de stat apro­bat de Gu­vern ur­me­a­ză să pri­me­as­că vi­ne­rea vi­i­toa­re vo­tul Par­la­men­tu­lui, într-o șe­di­nță co­mu­nă a Ca­me­rei De­pu­tați­lor și Se­na­tu­lui. Pen­tru apro­ba­rea ac­tu­lui nor­ma­tiv, coa­liția PSD-ALDE are ne­voie de 233 de vo­turi, din cei 465 de par­la­men­tari. În pre­zent, PSD și ALDE au 242 de par­la­men­tari – 161 de de­pu­tați și 81 de se­na­tori. Însă unii din­tre par­la­men­ta­rii PSD se află în ne­go­ci­eri cu Pro Ro­mânia, par­ti­dul con­dus de Vic­tor Pon­ta. Pen­tru a evi­ta ori­ce emoții, preșe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea, cau­tă să obți­nă spri­ji­nul UDMR, for­mați­u­ne ca­re are 30 de par­la­men­tari. Li­de­rii Uni­u­nii au fost in­vi­tați la ne­go­ci­e­ri­le din coa­liție pe te­ma bu­ge­tu­lui de stat pe 2019 și li s-au ofe­rit fon­duri mai con­sis­ten­te pen­tru co­mu­ni­tăți­le lo­ca­le din zo­ne­le un­de lo­cu­i­esc et­nici ma­ghiari. La rândul său, Vic­tor Pon­ta a lan­sat un apel că­tre UDMR să nu vo­te­ze proi­ec­tul de bu­get pre­zen­tat de Gu­vern, me­nți­o­nând că „ba­nii pro­miși nu exis­tă”. Dis­cuți­i­le din Gu­vern și din coa­liția de gu­ver­na­re pe mar­gi­nea bu­ge­tu­lui au du­rat o lu­nă și ju­mă­ta­te, fi­ind pre­lun­gi­te în con­tex­tul ne­mu­lțu­mi­ri­lor pri­ma­ri­lor de mu­ni­ci­pii. Po­tri­vit le­gii, bu­ge­tul de stat tre­bu­ia tri­mis Par­la­men­tu­lui până pe 15 noi­em­brie 2018.

Po­tri­vit pro­gra­mu­lui de dez­ba­te­re și adop­ta­re a bu­ge­tu­lui de stat pe anul 2019, par­la­men­ta­rii vor pu­tea de­pu­ne amen­da­men­te până azi, la ora 12.00. Co­mi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te din Par­la­ment vor da avi­ze azi, de la ora 15.00. Mar­ţi și mi­er­curi Co­mi­si­i­le de bu­get-fi­nan­ţe din Se­nat și Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor vor ela­bo­ra ra­poar­te­le. Șe­din­ţa co­mu­nă a ce­lor do­uă Ca­me­re ale Le­gis­la­ti­vu­lui pen­tru dez­ba­te­rea și adop­ta­rea proi­ec­tu­lui bu­ge­tu­lui de stat pe 2019 va înce­pe mi­er­curi, la ora 16.00. Vo­tul fi­nal es­te pro­gra­mat vi­neri.

De­fi­cit ma­jo­rat

Ministrul Fi­nan­ţe­lor, Eugen Teodorovic­i, a pre­zen­tat proi­ec­tul de bu­get pen­tru acest an, apro­bat vi­neri de Gu­vern, ca­re pre­ve­de o crește­re eco­no­mi­că de 5,5%, un câștig sa­la­rial me­diu brut de 5.163 lei, un de­fi­cit bu­ge­tar în scă­de­re la 2,55% și atin­ge­rea unui nu­măr al sa­la­ria­ţi­lor de 5,282 mi­li­oa­ne.

Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce (MFP) a pu­bli­cat vi­neri se­a­ră, în ju­rul orei 22.00, un nou proi­ect de bu­get cu un de­fi­cit bu­ge­tar cu 1,3 mi­liar­de lei mai ma­re de­cât în va­rian­ta ini­ţia­lă, cea pu­bli­ca­tă la 31 ia­nua­rie. „Bu­ge­tul de stat se sta­bi­lește la veni­turi în su­mă de 164.543,4 mi­li­oa­ne lei, iar la chel­tu­i­e­li în su­mă de 258.735,1 mi­li­oa­ne lei cre­di­te de an­ga­ja­ment și în su­mă de 200.700,2 mi­li­oa­ne lei cre­di­te bu­ge­ta­re, cu un de­fi­cit de 36.156,8 mi­li­oa­ne lei”, scrie în proi­ec­tul de bu­get pu­bli­cat vi­neri se­a­ră, 8 fe­brua­rie, pe si­te-ul Fi­nan­ţe­lor.

În schimb, în proi­ec­tul pu­bli­cat joi, 31 ia­nua­rie, veni­tu­ri­le erau în su­mă de 164.727,9 mi­li­oa­ne lei, iar la chel­tu­i­e­li în su­mă de 254.115,1 mi­li­oa­ne lei cre­di­te de an­ga­ja­ment și în su­mă de 199.584,7 mi­li­oa­ne lei cre­di­te bu­ge­ta­re, cu un de­fi­cit de 34.856,8 mi­li­oa­ne lei.

Astfel, de­fi­ci­tul a fost ma­jo­rat cu 1,3 mi­liar­de de lei, veni­tu­ri­le re­du­se cu 184,5 mi­li­oa­ne de lei, iar chel­tu­i­e­li­le au fost cres­cu­te cu 4,62 mi­liar­de de lei ce­le pe cre­di­te de an­ga­ja­ment și cu 1,1155 mi­liar­de de lei ace­lea pe cre­di­te bu­ge­ta­re.

Cri­ti­ci­le Opo­ziți­ei

Li­de­rul de­pu­ta­ţi­lor PNL, Ra­lu­ca Tur­can, a de­cla­rat că Pu­te­rea a venit „în mod voit” cu bu­ge­tul ne­con­sti­tu­ţi­o­nal și că Gu­ver­nul câști­gă prin întârzi­e­rea in­tră­rii în vi­goa­re a bu­ge­tu­lui pe 2019. „Bu­ge­tul de stat poa­te fi vo­tat doar da­că în Par­la­men­tul Ro­mâni­ei a fost vo­ta­tă le­gea pri­vind pa­ra­me­trii fis­ca­li bu­ge­tari, așa cum pre­ve­de o altă le­ge a res­pon­sa­bi­li­tă­ţii fis­cal-bu­ge­ta­re, iar ace­as­taă le­ge tre­bu­ia tri­mi­să Par­la­men­tu­lui încă din iu­lie anul tre­cut”, a pre­ci­zat Tur­can. Un alt mo­tiv de ne­con­sti­tu­ţi­o­na­li­ta­te a bu­ge­tu­lui pre­zen­tat de Ra­lu­ca Tur­can fa­ce re­fe­ri­re la ne­mo­di­fi­ca­rea le­gii pri­vind fi­nan­ţe­le pu­bli­ce lo­ca­le. Ne­mo­di­fi­ca­rea le­gii res­pon­sa­bi­li­tă­ţii fis­cal-bu­ge­ta­re es­te cel de-al treia mo­tiv pre­zen­tat de li­be­ra­lă pen­tru ca­re bu­ge­tul nu es­te în con­for­mi­ta­te cu Con­sti­tu­ţia. Între­ba­tă da­că PNL va ata­ca proi­ec­tul de bu­get pe 2019 la CCR, Ra­lu­ca Tur­can a evi­tat să dea un răs­puns, pre­ci­zând însă că Pu­te­rea a venit „în mod voit” cu bu­ge­tul ne­con­sti­tu­ţi­o­nal.

„În pri­mul proi­ect de­fi­ci­tul era mai mic cu 1,3 mi­liar­de lei de­cât în proi­ec­tul ca­re a fost tri­mis astă­zi în Par­la­ment. Cum e po­si­bil ca într-o săp­tă­mână ci­fre­le să se schim­be atât de mult? Sim­plu, pen­tru că sunt ci­fre fal­se în bu­get. O crește­re eco­no­mi­că fal­să, un de­fi­cit fals, o ab­sor­bţie fal­să de fon­duri eu­ro­pe­ne, o ra­tă de co­lec­ta­re fal­să”, sus­ţi­ne USR, prin­tr-un co­mu­ni­cat.

Pe de altă par­te, USR și PNL cer in­sti­tu­i­rea unei co­mi­sii de an­che­tă par­la­men­ta­ră pri­vind rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră po­zi­ti­vă fă­cu­tă de Gu­ver­nul Dăn­ci­lă în noi­em­brie 2018. „Do­rim să aflăm cum Mi­nis­te­rul de Fi­nan­ţe a fă­cut, în noi­em­brie 2018, o rec­ti­fi­ca­re de bu­get po­zi­ti­vă, când da­te­le eco­no­mi­ce ara­tă că sin­gu­ra va­rian­tă de rec­ti­fi­ca­re bu­ge­ta­ră era în mi­nus”, anun­ţă USR într-un co­mu­ni­cat.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.