Ni­mic nu es­te cla­ri­fi­cat pe pia­ţa ener­gi­ei și afa­ce­ri­le stag­nea­ză

Romania Libera - - Prima Pagina - S Flo­rin Bu­des­cu

Du­pă al doi­lea draft dat de ANRE ac­to­ri­lor din pia­ţa ener­gi­ei, im­pac­tul ta­xei de 2% la con­su­ma­to­rul fi­nal sca­de de la ma­xi­mum 8% la 2%. Au­to­ri­ta­tea a scos până în pre­zent do­uă do­cu­men­te de dis­cu­ţie pen­tru ta­xa ace­as­ta, sti­pu­la­tă de OUG 114.

Du­pă al doi­lea draft dat de ANRE ac­to­ri­lor din pia­ţa ener­gi­ei, im­pac­tul ta­xei de 2% la con­su­ma­to­rul fi­nal sca­de de la ma­xi­mum 8% la 2%. Au­to­ri­ta­tea a scos până în pre­zent do­uă do­cu­men­te de dis­cu­ţie pen­tru ta­xa ace­as­ta, sti­pu­la­tă de OUG 114.

Pen­tru pia­ţa re­gle­men­ta­tă, Au­to­ri­ta­tea Na­ţi­o­na­lă de Re­gle­men­ta­re în do­me­ni­ul Ener­gi­ei (ANRE) a fă­cut de­ja me­to­do­lo­gia și a emis or­di­ne­le. Acum,se aște­ap­tă de la ANRE să sta­bi­le­as­că pre­ţu­ri­le și can­ti­tă­ţi­le.ANRE a emis ofi­cial mai mul­te or­di­ne. Unul es­te pen­tru pro­du­că­to­rii de ener­gie,cu o me­to­do­lo­gie de cal­cul pen­tru preţ și pen­tru can­ti­ta­tea la pro­du­că­tori.

Altul, cu o me­to­do­lo­gie pen­tru ta­ri­ful dat de fur­ni­zo­rul de ul­ti­mă in­stan­ţă (FUI). FUI sunt fur­ni­zo­rii ca­re vor du­ce acum ener­gia elec­tri­că la uti­li­za­to­rii de pe pia­ţa re­gle­men­ta­tă. Ur­me­a­ză să mai apa­ră încă un or­din ANRE asu­pra fe­lu­lui în ca­re se apli­că ta­xa de 2%, a că­rei apa­ri­ţie a fost anun­ţa­tă acum 52 de zi­le.

Sim­plul fapt că o ta­xă a fost anun­ţa­tă,te­o­re­tic acum ar tre­bui să se apli­ce, dar încă nu se știe cum es­te o in­ven­ţie au­toh­to­nă.Nor­mal ar fi fost să fie anun­ţa­tă in­ten­ţia, să se dis­cu­te cu ac­to­rii pi­e­ţei șa­se luni, apoi, du­pă încă șa­se luni, even­tual, să de­vi­nă le­ge. Con­form le­gii, o mo­di­fi­ca­re a Co­du­lui Fis­cal de­vi­ne efec­ti­vă la șa­se luni și o zi du­pă ce mo­di­fi­ca­rea a fost anun­ţa­tă. Ce nu res­pec­tă ace­as­tă re­gu­lă se le­gi­fe­re­a­ză prin de­ro­ga­re. E și ca­zul de fa­ţă.

Cum va func­ţi­o­na sis­te­mul de acum înco­lo?

Ni­meni nu știe încă exact răs­pun­sul. Pia­ţa ener­gi­ei elec­tri­ce es­te în ce­a­ţă to­ta­lă, sus­ţi­ne ex­per­tul.„Toa­te sunt le­ga­te. Va exis­ta o can­ti­ta­te de ener­gie ca­re va ieși din pia­ţa li­be­ră, din toa­tă pro­duc­ţia ţă­rii, de­di­ca­tă pen­tru ace­as­tă pia­ţă re­gle­men­ta­tă, ca­re se adre­se­a­ză con­su­ma­to­ri­lor cas­nici”, ex­pli­că Laurenţiu Urluiescu, mem­bru al Co­mi­te­tu­lui Di­rec­tor al Aso­cia­ţi­ei Pro­du­că­to­ri­lor de

Ener­gie Elec­tri­că din Ro­mânia (AFEER).

Astfel, con­su­ma­to­rii fi­na­li ca­re erau la fur­ni­zo­rii de ul­ti­mă in­stan­ţă (FUI) vor tre­ce au­to­mat în ace­as­tă pia­ţă re­gle­men­ta­tă, a spus „Ro­mâni­ei li­be­re“Urluiescu, de­ta­li­ind apoi: “Cei ca­re de­ja și-au ales un alt fur­ni­zor și sunt pe pia­ţa con­cu­ren­ţia­lă au do­uă po­si­bi­li­tă­ţi – ori să ră­mână cu fur­ni­zo­rul ales, ori să re­vi­nă la FUI pe ca­re l-au avut înain­te, pe pia­ţa re­gle­men­ta­tă”, în ter­men de ma­xi­mum 21 de zi­le.

De exem­plu, FUI obli­ga­to­riu pen­tru Bu­cu­rești es­te com­pa­nia Enel, iar pen­tru Iași com­pa­nia E.ON. Sunt mul­te fir­me ca­re au in­ves­tit în ac­ti­vi­ta­tea de li­vra­re de ener­gie elec­tri­că, pe pia­ţa li­be­ră,în ul­ti­mii ani și cam 1,2 – 1,3 mi­li­oa­ne de con­su­ma­tori

Când a apă­rut OUG 114, ac­to­rii pi­e­ţei au fost bul­ver­sa­ţi. OUG 114 a avut do­uă efec­te ma­jo­re asu­pra fur­ni­zo­ri­lor şi tra­de­ri­lor de ener­gie: ta­xa­rea ace­as­ta cu 2% pen­tru tra­deri es­te pes­te mar­ja de pro­fit, iar pen­tru fur­ni­zori e aproa­pe în mar­jă. Es­te un şoc.“

LAURENŢIU URLUIESCU, AFEER

cas­nici ca­re au tre­cut pe pia­ţa ace­as­ta li­be­ră, spu­ne re­pre­zen­tan­tul AFEER.

Pe pia­ţa re­gle­men­ta­tă, pe de altă par­te, sunt în jur de 8 mi­li­oa­ne de cli­en­ţi cas­nici, deci Ro­mânia înse­am­nă, ca pia­ţă, un­de­va la pes­te no­uă mi­li­oa­ne de gos­po­dă­rii, așa-nu­mi­ţii con­su­ma­tori cas­nici.

Aceștia con­su­mă în me­die 1.200 – 1.300 MW pu­te­re me­die ora­ră (PMO – adi­că pe ora de ac­ti­vi­ta­te), din 7.000 MW PMO. „Nu cred că cei din pia­ţa li­be­ră re­pre­zin­tă un cu­mul mai ma­re de 100 MW – 150 MW PMO. Nu con­te­a­ză însă foar­te mult câţi sunt, din punc­tul de ve­de­re al afa­ce­rii din bra­nșă, ci cât con­su­mă ei”, a de­ta­liat ex­per­tul.

Bul­ver­sa­re

„Când a apă­rut OUG 114,ac­to­rii pi­e­ţei au fost bul­ver­sa­ţi. OUG 114 a avut do­uă efec­te ma­jo­re asu­pra fur­ni­zo­ri­lor și tra­de­ri­lor de ener­gie: ta­xa­rea ace­as­ta cu 2% pen­tru tra­deri es­te pes­te mar­ja de pro­fit, iar pen­tru fur­ni­zori es­te aproa­pe în mar­jă. E un șoc.Ma­jo­ri­ta­tea pro­fi­tu­lui se du­ce pe ace­as­tă ta­xă de 2%”, afir­mă Laurenţiu Urluiescu.

„Toa­te com­pa­ni­i­le au fost mai re­ti­cen­te”, con­ti­nuă Urluiescu, de­ta­li­ind că, “până nu se cla­ri­fi­că si­tua­ţia, să se știe cum se va fa­ce ace­as­tă ta­xa­re, ni­meni nu vi­ne să

cum­pe­re fă­ră a avea o si­tua­ţie cla­ră asu­pra vi­i­to­ru­lui ac­ti­vi­tă­ţii. Acum, si­tua­ţia încă nu s-a cla­ri­fi­cat, pen­tru că ac­to­rii pi­e­ţei aște­ap­tă me­to­do­lo­gia pen­tru ta­xa de 2%”.

Me­to­do­lo­gia ca­re a apă­rut acum cla­ri­fi­că de­o­cam­da­tă nu­mai par­tea de pia­ţă re­gle­men­ta­tă. ANRE tre­bu­ie să dea can­ti­tă­ţi­le pe ca­re fi­e­ca­re pro­du­că­tor es­te obli­gat să le vândă că­tre FUI, cât și ta­ri­ful la ca­re FUI va da cu­rent că­tre con­su­ma­to­rul fi­nal.

Pe ta­xa de 2% însă a fost pu­bli­cat de­o­cam­da­tă, ca do­cu­ment de dis­cu­ţie, un prim draft de me­to­do­lo­gie, la ca­re ac­to­rii din pia­ţă au fă­cut ob­ser­va­ţii. La înce­pu­tul lu­nii fe­brua­rie, Au­to­ri­ta­tea a pu­bli­cat un al doi­lea draft. „Apre­ci­em că ANRE a ţi­nut cont de ob­ser­va­ţi­i­le par­ti­ci­pan­ţi­lor la pia­ţă”, afir­mă re­pre­zen­tan­tul AFEER.

O cas­ca­dă de bani ar fi fost opri­tă

Cea mai im­por­tan­tă ob­ser­va­ţie a aces­tor par­ti­ci­pan­ţi la pia­ţa ener­gi­ei elec­tri­ce ar fi fost că înain­te ace­as­tă ta­xă de 2% se apli­ca în cas­ca­dă, la to­ţi ac­to­rii din lan­ţul co­mer­cial, astfel încât la con­su­ma­to­rul fi­nal im­pac­tul în preţ ajun­gea să fie între 5% și 8%. “Fi­e­ca­re en­ti­ta­te tre­bu­ia să plă­te­as­că ace­as­tă ta­xă de 2%.Im­pac­tul nu es­te pe con­su­ma­to­rul cas­nic, ca­re e de obi­cei pe pia­ţa re­gle­men­ta­tă,

dar con­su­ma­to­rul cas­nic va su­feri prin scum­pi­ri­le ca­re vor fi ge­ne­ra­te,ca efect se­cun­dar”, ex­pli­că Laurenţiu Urluiescu.

Du­pă al doi­lea draft însă, ţi­nând cont de pă­re­ri­le ope­ra­to­ri­lor din pia­ţă, ANRE a pro­pus li­mi­ta­rea ta­xă­rii la până în 2% la con­su­ma­to­rul fi­nal, ce­ea ce es­te un ma­re pas înain­te.

„To­tuși, nu es­te ni­mic cla­ri­fi­cat și nu se fac afa­ceri pe pia­ţa ener­gi­ei din Ro­mânia. Sunt do­cu­men­te de dis­cu­ţie, di­ver­se de­cla­ra­ţii, dar ni­mic 100% clar. Noi ne aștep­tăm ca un­de­va, până la ju­mă­ta­tea aces­tei luni,să zi­cem până pe 20 fe­brua­rie,ANRE să cla­ri­fi­ce, să avem o si­tua­ţie cla­ră”, spu­ne Urluiescu.

Mai mult, si­tua­ţia es­te ne­cla­ră și pen­tru că, “da­că un pro­du­că­tor nu știe ca­re va fi obli­ga­ţia lui de vânza­re, chiar da­că are ener­gie dis­po­ni­bi­lă, nu poa­te să o vândă. Cel pu­ţin pe par­tea de ener­gie elec­tri­că, am­be­le de­ci­zii ca­re au apă­rut în OUG 114 ne­ce­si­tau re­gle­men­ta­re se­cun­da­ră. Ace­as­ta nu fa­ce pes­te noap­te”, sus­ţi­ne re­pre­zen­tan­tul AFEER.

Fa­li­men­te­le bat la ușă

Pen­tru par­tea de pia­ţă re­gle­men­ta­tă,ANRE a sta­bi­lit că lu­cru­ri­le vor înce­pe pe no­ul sis­tem de la 1 mar­tie. Dar pe par­tea de ta­xă de 2% nu s-a sta­bi­lit ni­mic.“Ac­to­rii pi­e­ţei au fost foar­te re­ti­cen­ţi în a tran­zac­ţi­o­na. Pe OPCOM, nu­mă­rul de tran­zac­ţii a scă­zut sem­ni­fi­ca­tiv.Pe mo­da­li­ta­tea de tran­zac­ţi­o­na­re PCCB-LE, de pe Pia­ţa Cen­tra­li­za­tă a Con­trac­te­lor Bi­la­te­ra­le de exem­plu, ca­re era până acum des­tul de li­chi­dă, cu can­ti­tă­ţi mari, au fost anul aces­ta șa­se tran­zac­ţii”,a spus „Ro­mâni­ei li­be­re“Laurenţiu Urluiescu.

Tra­de­rii și fur­ni­zo­rii văd pe­ri­oa­da ace­as­ta, până se cla­ri­fi­că lu­cru­ri­le, ca o pe­ri­oa­dă de cri­ză. Pe Pia­ţa Zi­lei Urmă­toa­re (PZU), pia­ţa a ajuns cam la 45% din con­sum, ce­ea ce nu e foar­te în re­gu­lă.Es­te foar­te mult. PZU es­te con­si­de­ra­tă o pia­ţă de ul­ti­mă so­lu­ţie,ca­re are o vo­la­ti­li­ta­te foar­te ma­re. Da­că are o pon­de­re atât de ma­re din con­sum, înse­am­nă că mul­ţi fur­ni­zori și pro­du­că­tori nu fac hed­ging,adi­că nu con­trac­te­a­ză din timp ener­gia pro­du­să sau vându­tă și stau pe PZU, la ul­ti­ma șan­să. Ce­ea ce es­te des­tul de pro­ble­ma­tic și e un risc ma­jor.

„Pe PZU, acum pre­ţul e 100 de lei, acum e 600 de lei și s-ar pu­tea ca unul ca­re nu fa­ce hed­ging pe ter­men lung să fie ori­când în pe­ri­col să nu-și mai fa­că pro­fi­tul. Da­că ia trei sau pa­tru săp­tă­mâni cu 600 de lei ener­gie, va închi­de. Pro­du­că­to­rul ca­re și-a cal­cu­lat că e ren­ta­bil da­că vin­de cu 300, pe de altă par­te, da­că ie­se pe PZU și are o lu­nă – do­uă 100 de lei, se pu­ne de­ja pen­tru el pro­ble­ma de închi­de­re”, afir­mă Urluiescu.

În ia­nua­rie 2017,au fost câte­va si­tua­ţii când fur­ni­zo­rii au închis și au in­trat în fa­li­ment. Es­te vor­ba exact des­pre cei ca­re au ră­mas foar­te de­pen­den­ţi de PZU. “Să nu ui­tăm că to­ţi par­ti­ci­pan­ţii la pia­ţă sunt com­pa­nii co­mer­cia­le. Da­că nu ai pro­fit, de ce să mai faci afa­ceri? Nici o com­pa­nie nu spon­so­ri­ze­a­ză con­su­ma­to­rii. De ce să mai con­ti­nui bu­si­ness-ul?”, s-a între­bat re­to­ric ex­per­tul, într-o dis­cu­ţie avu­tă cu „Ro­mânia li­be­ră“.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.