Ira­nul – de­cis să ră­mână în Si­ria

Ser­vi­ci­i­le se­cre­te ame­ri­ca­ne evo­că po­si­bi­li­ta­tea unei ri­pos­te a Ira­nu­lui con­tra Isra­e­lu­lui

Romania Libera - - Prima Pagina - S Ga­bri­e­la Anghel FOTO: AGERPRES

În Con­gres, șe­ful ser­vi­ci­i­lor ame­ri­ca­ne de in­for­mații a aver­ti­zat că es­te po­si­bil ca Ira­nul să ri­pos­te­ze da­că Isra­e­lul con­ti­nuă să bom­bar­de­ze fo­rțe­le mi­li­ta­re ira­ni­e­ne în Si­ria, deși Te­he­ra­nul nu do­rește o con­frun­ta­re di­rec­tă într-un vi­i­tor apro­piat.

Dan Coats a pre­zen­tat în Con­gres vi­zi­u­nea glo­ba­lă a co­mu­ni­tății ame­ri­ca­ne de in­for­mații – ca­re se com­pu­ne din 16 age­nții de ser­vi­cii se­cre­te – în ca­drul eva­luă­rii anua­le a ame­ni­nță­ri­lor mon­dia­le. „Con­si­de­răm că Ira­nul cau­tă să evi­te un con­flict ar­mat de ma­re am­ploa­re cu Isra­el. To­tuși, lo­vi­tu­ri­le is­ra­e­li­e­ne ca­re pro­duc pi­er­deri ira­ni­e­ne cresc pro­ba­bi­li­ta­tea unei ri­pos­te con­venți­o­na­le con­tra Isra­e­lu­lui”.

Ace­as­tă ana­li­ză a ser­vi­ci­i­lor se­cre­te ame­ri­ca­ne re­flec­tă pre­o­cu­pă­ri­le si­mi­la­re ex­pri­ma­te în Isra­el asu­pra pro­ba­bi­li­tăți­lor cres­cânde ale unui răs­puns ira­nian la lo­vi­tu­ri­le re­gu­la­te ale Tsa­hal în Si­ria.În ca­drul unei con­fe­ri­nțe la Tel Aviv, preșe­din­te­le Reu­ven Ri­vlin aver­ti­za la rândul său că Ira­nul ar pu­tea „să in­ten­si­fi­ce re­pre­sa­li­i­le” du­pă rai­du­ri­le is­ra­e­li­e­ne.

Te­he­ra­nul vrea me­nți­ne­rea în Si­ria a unei „rețe­le” de mi­liții și­i­te, iar Isra­e­lul a ex­pli­cat de ne­nu­mă­ra­te ori că nu va to­le­ra ca sta­tul ira­nian să im­plan­te­ze o pre­ze­nță mi­li­ta­ră per­ma­nen­tă în acest stat, creând un nou front de un­de ar ame­ni­nța Isra­e­lul. Pen­tru a împi­e­di­ca o astfel de po­si­bi­li­ta­te, Tsa­hal, arma­ta is­ra­e­lia­nă, a pro­ce­dat la su­te de lo­vi­turi con­tra fo­rțe­lor ira­ni­e­ne dar po­tri­vit ser­vi­ci­i­lor se­cre­te ame­ri­ca­ne, ele nu vor des­cu­ra­ja Ira­nul „ca­re con­ti­nuă să vi­ze­ze cre­a­rea de ba­ze

mi­li­ta­re per­ma­nen­te și de acor­duri eco­no­mi­ce în Si­ria, do­rind pro­ba­bil să me­nți­nă o rețea de com­ba­ta­nți și­iți străini, în po­fi­da lo­vi­tu­ri­lor is­ra­e­li­e­ne”, a de­cla­rat Coats.

În ul­ti­mii ani, Isra­el a pro­ce­dat la nu­me­roa­se rai­duri ae­ri­e­ne sau la ti­ruri de ra­che­te con­tra obi­ec­ti­ve­lor mi­li­ta­re ira­ni­e­ne în Si­ria și a con­voai­e­lor de ar­me so­fis­ti­ca­te des­ti­na­te gru­pu­lui te­ro­rist „Hez­bol­la­hul li­ba­nez“. Ira­nul, dușman de­cla­rat al sta­tu­lui evreu, și Ru­sia,sunt aliații re­gi­mu­lui de la Da­masc,pe ca­re l-au aju­tat să înfrângă re­be­lii si­ri­eni și ji­ha­diștii ISIS. Săp­tă­mâna tre­cu­tă,pre­mi­e­rul is­ra­e­lian Ben­ja­min Net­ha­nya­hu a anu­nțat că se va întâlni cu preșe­din­te­le rus, Vla­di­mir Pu­tin pe 21 fe­brua­rie, la Mos­co­va, pen­tru a dis­cu­ta des­pre pre­ze­nța ira­nia­nă în Si­ria.„Es­te foar­te im­por­tant să con­ti­nuăm să împi­e­di­căm Ira­nul să se sta­bi­le­as­că în Si­ria“, a pre­ci­zat Ne­ta­nya­hu, su­bli­ni­ind că „es­te prin­ci­pa­lul su­bi­ect pe ca­re îl voi abor­da cu preșe­din­te­le Pu­tin”. Pe 29 ia­nua­rie, pre­mi­e­rul is­ra­e­lian s-a întâlnit la Ie­ru­sa­lim cu emi­sa­rul Krem­li­nu­lui în Si­ria,Ale­xan­dre La­vren­ti­ev și cu vi­ce­mi­nis­trul de Exter­ne, Ser­ghei Ve­rși­nin, pen­tru a „întări coor­do­na­rea mi­li­ta­ră” între ce­le do­uă țări în Si­ria și „evi­ta­rea fri­cți­u­ni­lor”.

Ne­go­ci­eri la Te­he­ran

Ira­nul a aver­ti­zat Isra­e­lul cu o re­a­cție „fer­mă și adec­va­tă” da­că va con­ti­nua să ata­ce țin­te din Si­ria,un­de Te­he­ra­nul a su­sți­nut preșe­din­te­le Bas­har al-Assad și fo­rțe­le aces­tu­ia într-un răz­boi de pes­te opt ani. Fă­ră să re­a­cți­o­ne­ze di­rect, pre­mi­e­rul is­ra­e­lian a de­cla­rat că es­te im­por­tant să blo­che­ze in­flue­nța ira­nia­nă și pe cea a mi­liți­i­lor alia­te Si­ri­ei.

În ca­drul unei reu­ni­uni la Te­he­ran cu ministrul si­rian de Exter­ne, Wa­lid al-Mo­ua­lem,

se­cre­ta­rul Con­si­li­u­lui ira­nian de se­cu­ri­ta­te nați­o­na­lă, Ali Sham­khani a de­cla­rat că ata­cu­ri­le is­ra­e­li­e­ne vi­o­le­a­ză in­te­gri­ta­tea te­ri­to­ria­lă a Si­ri­ei și sunt inac­cep­ta­bi­le. Mo­ua­lem se află în ca­pi­ta­la ira­nia­nă pen­tru ne­go­ci­eri înain­tea reu­ni­u­nii din 14 fe­brua­rie a li­de­ri­lor Ru­si­ei,

Tur­ci­ei și Ira­nu­lui de la Soci, oraș bal­near al Ru­si­ei,asu­pra si­tuați­ei din Si­ria.

Pre­sa ira­nia­nă re­la­ta în ur­mă cu do­uă zi­le că Ira­nul a echi­pat cu „ogi­ve ghi­da­te” ra­che­te­le sa­le cu ra­ză lun­gă de acți­u­ne, ce­le mai so­fis­ti­ca­te ca­re pot atin­ge Isra­e­lul și ba­ze­le ame­ri­ca­ne din Golf. Po­tri­vit

unui ra­port,noi­le ogi­ve ghi­da­te de fa­bri­cație lo­ca­lă au fost fi­xa­te pe Kho­ram­sha­hr, o ra­che­tă cu ra­za de 2.000 km și pe ra­che­te Emad, Qa­dr și Qiam, cu ra­ză scur­tă. Pri­ma ge­ne­rație de Kho­ram­sha­hr a fost dez­vă­lu­i­tă în 2017. Ra­por­tul in­ter­vi­ne du­pă tes­tul unei ra­che­te de croa­zi­e­ră cu

ra­ză lun­gă de acți­u­ne, bo­te­za­tă Ho­vey­zeh, ca­re a coin­cis cu cea de a 40-a ani­ver­sa­re a Re­vo­luți­ei is­la­mi­ce din 1979.

Aces­te pro­gra­me îngri­jo­re­a­ză Occi­den­tul, ca­re acu­ză Ira­nul că do­rește crește­rea ra­zei de acți­u­ne a ra­che­te­lor sa­le pen­tru a des­ta­bi­li­za Ori­en­tul Mij­lo­ciu și în spe­cial Isra­e­lul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.