Di­rec­toa­rea, acu­za­tă că plă­tește du­blu achi­zi­ţi­i­le și fa­ce pre­si­uni asu­pra an­ga­ja­ţi­lor

Scan­da­lul de la Co­le­gi­ul Șin­cai încin­ge spi­ri­te­le pes­te mă­su­ră, în con­si­li­ul Lo­cal al Sec­to­ru­lui 4

Romania Libera - - Actualitat­e - S Eugen Pă­trașcu

Du­pă ce au apă­rut în pre­să da­te des­pre ri­si­pa ba­nu­lui pu­blic de la Co­le­gi­ul Nați­o­nal „Ghe­or­ghe Șin­cai”, con­ta­bi­li­za­tă chiar și la prețuri du­ble, pen­tru tot fe­lul de obi­ec­te și ser­vi­cii, in­clu­siv pe bu­reți de șters ta­bla, apar noi da­te des­pre prac­ti­ci­le la ca­re se pa­re că re­cur­ge di­rec­toa­rea uni­tății de învăță­mânt, Sil­via Mu­să­toiu, pen­tru a-și atin­ge sco­pu­ri­le, în dis­pu­ta cu Pri­ma­rul Sec­to­ru­lui 4, Da­ni­el Bă­luță. Ea es­te sin­gu­rul di­rec­tor din sec­to­rul 4 ca­re a re­fu­zat să sem­ne­ze con­trac­tul de ma­na­ge­nent fi­nan­ciar cu pri­mă­ria, de­ran­ja­tă că tre­bu­ie să ia apro­ba­rea pri­ma­ru­lui pen­tru chel­tu­i­e­li­le pe ca­re do­rește să le fa­că din ba­nii pu­blici.

Anul tre­cut, când Co­le­gi­ul Șin­cai nu dă­dea so­co­te­a­lă pen­tru ba­nii chel­tu­iți, ma­na­ge­men­tul șco­lii a fă­cut nu doar achi­ziții dis­cu­ta­bi­le, ci și plăți pen­tru ser­vi­cii mai mult sau mai puțin cuan­ti­fi­ca­bi­le: 2.200 de lei pen­tru un abo­na­ment anual la o ba­ză de da­te cu le­gi ac­tua­li­za­te la zi, în con­diți­i­le în ca­re ar fi pu­tut gă­si ace­le­ași in­for­mații, pe alte si­te-uri de pro­fil au­to­ri­za­te, pen­tru doar 300 de lei/an. Iar di­fe­re­nțe im­por­tan­te de preț se pot re­gă­si și la ca­pi­to­lul con­su­ma­bi­le: hârtie de co­pia­tor (24.49 lei la Șin­cai, față de 15.56 în con­trac­te­le pri­mă­ri­ei), re­gis­tre, cre­tă, to­ne­re, tas­ta­turi pen­tru cal­cu­la­tor, fi­leu de vo­lei, sau ca­me­re de su­pra­ve­ghe­re. Mai mult de­cât atât, deși uni­ta­tea are an­ga­jați în ser­vi­ci­ul ad­mi­nis­tra­tiv, con­du­ce­rea a con­si­de­rat ne­ce­sa­ră și con­trac­ta­rea unui ser­vi­ciu de „întreți­ne­re du­la­puri”, ca­re a cos­tat nu mai puțin de 4.000 de lei lu­nar!

Și ve­ri­fi­ca­rea stin­gă­toa­re­lor de in­cen­diu a fost o ac­ti­vi­ta­te bi­ne plă­ti­tă la Șin­cai.În timp ce ma­jo­ri­ta­tea in­sti­tuți­i­lor pu­bli­ce și chiar și so­ci­e­tăți pri­va­te plă­tesc aproa­pe 5 lei pen­tru un stin­gă­tor ve­ri­fi­cat, co­le­gi­ul a achi­tat anul tre­cut 13 lei de bu­ca­tă,pen­tru un lot de 78 de stin­gă­toa­re.

Du­pă toa­te aces­te da­te a apă­rut în spați­ul pu­blic și un do­cu­ment întoc­mit de Sin­di­ca­tul Ti­ne­ri­lor Pro­fe­sori din Ro­mânia (STPR) și tran­smis Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar al Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești (ISMB), prin ca­re se re­cla­mă fap­tul că la uni­ta­tea șco­la­ră Co­le­gi­ul Nați­o­nal „Ghe­or­ghe Șin­cai” se exer­ci­tă pre­si­uni asu­pra per­so­na­lu­lui di­dac­tic, di­dac­tic au­xi­liar și ne­di­dac­tic să sem­ne­ze me­mo­rii și înscri­suri pen­tru de­cla­nșa­rea unui con­flict de mun­că. În do­cu­ment se fa­ce re­fe­ri­re la fap­tul că per­soa­ne­le ca­re au inițiat aces­te de­mer­suri ală­turi de di­rec­toa­re ”sunt cu­nos­cu­te ca având le­gă­turi po­li­ti­ce cu Par­ti­dul Nați­o­nal Li­be­ral, res­pec­tiv Uni­u­nea Sal­vați Ro­mânia – Par­ti­dul PLUS”. „Gre­va nu poa­te ur­mări re­a­li­za­rea unor sco­puri po­li­ti­ce. De ase­me­nea, în te­mei­ul art. 234, Co­dul Mun­cii (2) par­ti­ci­pa­rea sa­la­riați­lor la gre­vă es­te li­be­ră. Ni­ci­un sa­la­riat nu poa­te fi con­strâns să par­ti­ci­pe sau să nu par­ti­ci­pe la o gre­vă”, se ara­tă în adre­sa înre­gis­tra­tă la ISMB sem­na­tă preșe­din­te­le STPR, Cor­ne­liu Ri­e­gler, prin ca­re se so­li­ci­tă inspec­to­ra­tu­lui să ia mă­suri în spri­ji­nul per­so­na­lu­lui di­dac­tic, di­dac­tic au­xi­liar și ne­di­dac­tic„ca­re nu do­rește să fie im­pli­cat în acest con­flict, res­pec­tiv sa­la­riații să nu fie obli­gați să sem­ne­ze pen­tru astfel de iniția­ti­ve da­că ei nu do­resc, acest lu­cru ne­pu­tând avea con­se­ci­nțe asu­pra si­tuați­ei lor pro­fe­si­o­na­le în re­lația cu con­du­ce­rea uni­tății de învăță­mânt”.

Șe­fii opo­ziți­ei din Con­si­liu sar la bă­taie

Da­că an­ga­jați șco­lii se tem de even­tua­le re­pre­sa­lii în si­tuația în ca­re ar vor­bi des­chis des­pre cal­va­rul de la Șin­cai, li­de­rii opo­ziți­ei din sec­to­rul 4 nu și-au pu­tut stă­pâni ner­vii săp­tă­mâna tre­cu­tă,la șe­di­nța Con­si­li­u­lui Lo­cal al Sec­to­ru­lui 4. De­ran­jați de pre­ze­nța la șe­di­nță a preșe­din­te­lui STPR, Cor­ne­liu Ri­e­gler, ca­re dez­vă­lu­i­se le­gă­tu­ri­le po­li­ti­ce ale con­du­ce­rii Co­le­gi­u­lui „Șin­cai”, aceștia l-au agre­sat ver­bal pe li­de­rul de sin­di­cat, iar la ieși­rea din sa­lă,unul din­tre li­de­rii mai sus me­nți­o­nați chiar l-a lo­vit pe Cor­ne­liu Ri­e­gler.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.