Evo­lu­ţie încu­ra­ja­toa­re a rug­byști­lor ro­mâni

Ge­or­gia a câști­gat Cu­pa Antim Ivi­re­a­nul

Romania Libera - - Sport - S Cris­ti Frisk

Echi­pa nați­o­na­lă de rug­by a Ro­mâni­ei a de­bu­tat în Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an pe Nați­uni cu un eșec ono­ra­bil în fața pu­ter­ni­cei nați­o­na­le a Ge­or­gi­ei. În me­ci­ul dis­pu­tat pe Cluj Are­na, Ste­ja­rii au ce­dat cu 18-9, deși au do­mi­nat teh­ni­co-tac­tic pri­ma re­pri­ză, la pau­ză con­du­când cu 6-3.

Me­ci­ul a înce­put în fa­voa­rea noas­tră, cu Vlai­cu va­lo­ri­fi­când do­uă lo­vi­turi de pe­de­ap­să, de la 40, res­pec­tiv 22 de me­tri. Apoi au mar­cat și ge­or­gi­e­nii prin ace­lași pro­ce­deu, astfel că la pau­ză am in­trat în avan­taj, 6-3.

În par­tea a do­ua, fo­rța pa­che­tu­lui de înain­ta­re ge­or­gian a fost vi­zi­bi­lă, dar s-a și com­ple­tat de mi­nu­ne cu teh­ni­ca in­di­vi­dua­lă. Câte­va pla­ca­je ra­ta­te ale noas­tre au ușu­rat dru­mul spre te­re­nul de țin­tă, oas­peții înscri­ind do­uă eseuri cu ca­re s-au de­tașat pe ta­be­la de mar­caj la 15-6.

Spe­ra­nțe­le noas­tre s-au re­a­prins du­pă o altă pe­na­li­ta­te con­cre­ti­za­tă de Vlai­cu, ca­re a ter­mi­nat me­ci­ul cu pro­cen­taj ma­xim la ten­ta­ti­ve­le de țin­tă. Din pă­ca­te însă, pe fi­nal, am mai co­mis o greșe­a­lă în apă­ra­re ca­re le-a per­mis gru­zi­ni­lor să mar­che­ze din pe­na­li­ta­te și să închi­dă par­ti­da cu sco­rul de 18-9.

Aces­ta a fost pri­mul meci ofi­cial al an­tre­no­ru­lui Ma­ri­us Tin­cu la cârma nați­o­na­lei. Mij­lo­cașul la gră­ma­dă Va­len­tin Ca­la­fe­te­a­nu a înce­put ca ti­tu­lar me­ci­ul 100 în ca­ri­e­ra sa. Ge­or­gia și-a păs­trat în vi­tri­na cu tro­fee Cu­pa Antim Ivi­re­a­nul, ca­re se pu­ne la bă­taie în dis­pu­te­le di­rec­te ro­mâno-ge­or­gi­e­ne, du­pă mo­de­lul Cal­cut­ta Cup, ofe­rit cu oca­zia par­ti­de­lor din­tre Anglia și Scoția.

Într-un alt meci al gru­pei de eli­tă con­ti­nen­ta­le, Bel­gia a învins Ger­ma­nia cu 29-22. Par­ti­da Spa­nia – Ru­sia s-a dis­pu­tat du­mi­ni­că, du­pă închi­de­rea ediți­ei ti­pă­ri­te.

Urmă­to­rul meci al Ste­ja­ri­lor va fi pe 16 fe­brua­rie, ora 14.00, la Bo­toșani, con­tra Ger­ma­ni­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.