Răz­boi­ul PSD-Isă­res­cu ia am­ploa­re

Gu­ver­na­to­rul acu­ză un „atac jal­nic“, Vâlcov îl con­si­de­ră ne­po­tri­vit pen­tru fun­cție

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Ten­si­u­ni­le din­tre gu­ver­na­nți și BNR se am­pli­fi­că de la o zi la alta. Ofi­cia­lii PSD vor­besc pe față des­pre schim­ba­rea lui Mu­gur Isă­res­cu din frun­tea BNR. Gu­ver­na­to­rul vor­bește des­pre „un atac jal­nic“la adre­sa BNR, su­sți­nând că in­sti­tuția și-a fă­cut da­to­ria.

Ten­si­u­ni­le din­tre gu­ver­na­nți și BNR se am­pli­fi­că de la o zi la alta. Ofi­cia­lii PSD vor­besc pe față des­pre schim­ba­rea lui Mu­gur Isă­res­cu din frun­tea BNR. Gu­ver­na­to­rul vor­bește des­pre „un atac jal­nic“la adre­sa BNR, su­sți­nând că in­sti­tuția și-a fă­cut da­to­ria.

Da­ri­us Vâlcov, con­si­li­e­rul pre­mi­e­ru­lui Dăn­ci­lă, a pre­ci­zat că nu și-a des­chis cont în ban­că pen­tru a-și pri­mi sa­la­ri­ul și că ace­as­ta es­te o for­mă de boi­cot. El a ce­rut in­ter­ven­ţia Băn­cii Nați­o­na­le a Ro­mâni­ei (BNR) pen­tru a re­du­ce di­fe­ren­ţa „uriașă“între do­bânda la cre­dit și do­bânda la de­po­zit. Între­bat da­că vi­ze­a­ză man­da­tul de gu­ver­na­tor al BNR, Vâlcov a tran­smis un me­saj clar pri­vind po­si­bi­li­ta­tea schim­bă­rii lui Mu­gur Isă­res­cu din ace­as­tă fun­cție. „Nu. Eu cred că și dom­nul Isă­res­cu și eu nu pu­tem să ţin­tim acest post pen­tru că în mo­men­tul în ca­re ai niște lu­cruri ne­re­zol­va­te din spa­te es­te bi­ne să nu te duci să încerci la Ban­ca Na­ţi­o­na­lă“.

Re­pli­ca lui Isă­res­cu la afir­mați­i­le lui Vâlcov, dar și la alte ata­curi din ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, nu s-a lă­sat aștep­ta­tă. Ban­ca Na­ţi­o­na­lă a Ro­mâni­ei (BNR) a fost ţin­ta unor ata­curi „jal­ni­ce“în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, iar acu­za­ţi­i­le po­tri­vit că­ro­ra ci­ne­va ar ma­ni­pu­la do­bânzi­le sunt pe­ri­cu­loa­se pen­tru sta­bi­li­ta­tea eco­no­mi­că, în con­di­ţi­i­le în ca­re „s-a să­rit la gâtul BNR“, a spus, ieri, gu­ver­na­to­rul BNR, Mu­gur Isă­res­cu, la pre­zen­ta­rea ra­por­tu­lui asu­pra in­fla­ţi­ei. Mu­gur Isă­res­cu a de­cla­rat că ne­fi­na­li­za­rea proi­ec­tu­lui de bu­get pe 2019, pre­cum și schim­bă­ri­le fis­ca­le și bu­ge­ta­re ca­re au in­trat în vi­goa­re la înce­pu­tul anu­lui au adus noi in­cer­ti­tu­dini și ris­curi aso­cia­te in­flați­ei.

Răs­pun­sul gu­ver­na­to­ru­lui

„Cur­sul a fost re­la­tiv sta­bil în ul­ti­ma par­te a anu­lui, 0,1-04%. (...) În schimb, s-a reușit sta­bi­li­za­rea an­ti­ci­pa­ţi­i­lor pri­vind in­fla­ţia“, a me­nți­o­nat Isă­res­cu. „Pe la sfârși­tul anu­lui tre­cut și înce­pu­tul aces­tui an am asis­tat la un atac jal­nic asu­pra BNR, in­clu­siv cu in­vec­ti­ve că nu sun­tem pa­tri­oți. S-a să­rit la gâtul BNR în ce­ea ce

pri­vește cur­sul va­lu­tar, într-o ma­ni­e­ră to­tal ires­pon­sa­bi­lă. Chiar da­că au ce­rut prin pos­tări ca­ra­ghi­oa­se să fie cur­sul fix, asta nu se poa­te. Dar vă dați se­a­ma cât de por­niți erau să ata­ce BNR“– a afir­mat Mu­gur Isă­res­cu, la pre­zen­ta­rea „Ra­por­tu­lui asu­pra in­fla­ţi­ei“, edi­ţia fe­brua­rie 2019.

Ace­as­tă in­sti­tu­ţie nu se ocu­pă cu crește­rea eco­no­mi­că, ci cu echi­li­bre­le ma­cro­e­co­no­mi­ce, a in­sis­tat gu­ver­na­to­rul Băn­cii cen­tra­le. „Da­to­ria noas­tră es­te să spu­nem cât poa­te du­ce eco­no­mia, în con­di­ţii de echi­li­bru. (...) Ori­ce eco­no­mist tre­bu­ie să fa­că asta. (...) Es­te greu să nu pro­mi­ţi sa­la­rii și să spui «I-asta nu se poa­te fa­ce»“, a in­sis­tat Isă­res­cu.

De ase­me­nea, gu­ver­na­to­rul Băn­cii cen­tra­le a men­ţi­o­nat că adop­ta­rea OUG nr. 114/2018 și ata­cu­ri­le la BNR au afec­tat pri­ma de risc a Ro­mâni­ei, de­oa­re­ce au dus la „re­du­ce­rea încre­de­rii in­ves­ti­to­ri­lor străini, ca­re nu mai știu cu ci­ne vor­besc“. Gu­ver­na­to­rul BNR a mai spus, că BNR și re­pre­zen­tan­ţii Mi­nis­te­ru­lui Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce (MFP) au for­mat un grup de lu­cru la Co­mi­te­tul Na­ţi­o­nal de Su­pra­ve­ghe­re Ma­cro­pru­den­ţia­lă (CNSM), pen­tru a dis­cu­ta des­pre ta­xa pe ac­ti­ve­le băn­ci­lor, „ca să nu se mai in­ter­fe­re­ze dom­nul Vâlcov“, con­si­li­e­rul pe pro­ble­me eco­no­mi­ce al pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă.

Se re­tra­ge, nu se re­tra­ge?

BNR a fost cri­ti­ca­tă, în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, pe te­me le­ga­te de in­di­ce­le ROBOR și de cur­sul va­lu­tar. La fi­na­lul lu­nii tre­cu­te, se­na­to­rul ALDE Da­ni­el Zam­fir a sus­ţi­nut că in­di­ce­le ROBOR es­te

„tru­cat“prin­tr-o înţe­le­ge­re între băn­ci­le co­mer­cia­le, cu im­pli­ca­rea BNR, și a ce­rut gu­ver­na­to­ru­lui Mu­gur Isă­res­cu și șe­fu­lui Con­si­li­u­lui Con­cu­ren­ţei, Bog­dan Chi­ri­ţoiu, să vi­nă la au­di­eri

în Co­mi­sia eco­no­mi­că din Se­nat.

Mu­gur Isă­res­cu con­du­ce Ban­ca Nați­o­na­lă a Ro­mâni­ei (BNR) din sep­tem­brie 1990. El es­te preșe­din­te al Con­si­li­u­lui de ad­mi­nis­tra­ţie și

gu­ver­na­to­rul Băn­cii Na­ţi­o­na­le a Ro­mâni­ei nu­mit de Gu­vern în 1990, cu man­dat încre­din­ţat de Par­la­ment în 1991 și reînnoit în de­cem­brie 1998, noi­em­brie 2004, oc­tom­brie 2009 și oc­tom­brie

2014. A luat o pau­ză de la con­du­ce­rea Băn­cii Cen­tra­le doar între de­cem­brie 1999 și noi­em­brie 2000, când a fost prim-mi­nis­tru al Ro­mâni­ei. Chiar și atunci a ac­cep­tat pos­tul cu con­diția de a se pu­tea întoar­ce în frun­tea BNR du­pă ex­pi­ra­rea man­da­tu­lui la Pa­la­tul Vic­to­ria. Așa cum me­nți­o­nam, cea mai re­cen­tă reînnoi­re de man­dat da­te­a­ză din oc­tom­brie 2014, pen­tru o pe­ri­oa­dă de cinci ani de zi­le. În mai 2018, Isă­res­cu a de­cla­rat că nu mai do­rește un nou man­dat în frun­tea BNR. „Nu mai pot. Am 70 de ani, nu?... Nu es­te de ac­tua­li­ta­te între­ba­rea. De ac­tua­li­ta­te es­te so­li­di­ta­tea aces­tei in­sti­tu­ţii“, afir­ma gu­ver­na­to­rul. În de­cla­rați­i­le ul­te­ri­oa­re, însă, el a evi­tat să spu­nă clar da­că va mai can­di­da pen­tru șe­fia BNR. „Par­la­men­tul va ho­tă­rî“, a me­nți­o­nat Isă­res­cu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.