Foc încru­cișat în bă­tă­lia pen­tru Ro­mânia

Romania Libera - - Prima Pagina - Sil­viu Mă­năs­ti­re

Până la sfârși­tul lu­nii fe­brua­rie vom cu­noaște echi­pe­le de can­di­dați pen­tru eu­ro­par­la­men­ta­re. Dar mai ales nu­me­le „ve­de­te­lor“pu­se să des­chi­dă lis­ta.

Ju­că­to­rii grei ai ale­ge­ri­lor vor fi Io­han­nis, Tă­ri­ce­a­nu, Drag­nea, Pon­ta și Bă­ses­cu. În eșa­lo­nul doi vor com­ba­te Olguța Va­si­les­cu, Lu­do­vic Orban, Da­cian Ci­o­loș și Co­ri­na Crețu. Ca­pii de lis­tă încă se ne­go­cia­ză, dar nu­me­le lor sunt de­ja arun­ca­te pe piață pen­tru a ve­dea re­a­cția opi­ni­ei pu­bli­ce. Sur­pri­ze­le nu vor lip­si.

Li­be­ra­lii vor să dea o lo­vi­tu­ră de ima­gi­ne cu jur­na­lis­tul Ra­reș Bogdan, dar de­ci­zia ca­pu­lui de lis­tă îi apa­rți­ne lui Io­han­nis. PSD va mer­ge cu Olguța Va­si­les­cu, cea ca­re și-a con­so­li­dat sta­tu­tul de vic­ti­mă a lui Io­han­nis și poa­te mo­bi­li­za pu­bli­cul an­ti-io­han­nist. ALDE și Tă­ri­ce­a­nu au ales-o pe No­ri­ca Ni­co­lai, cea mai ca­li­fi­ca­tă pen­tru fun­cție, la fel cum Pon­ta a de­cis să me­ar­gă pe mâna Co­ri­nei Crețu și să ru­pă astfel o bu­ca­tă din elec­to­ra­tul PSD. De ur­mă­rit me­ci­ul Crețu–Olguța Va­si­les­cu. PMP es­te obli­gat să des­chi­dă lis­ta cu Traian Bă­ses­cu, cel ca­re chiar are ce spu­ne des­pre Eu­ro­pa. Ci­o­loș le-a fu­rat USR-iști­lor pri­ma po­ziție și alte câte­va po­ziții pen­tru pri­e­te­nii lui.

Astfel, din lip­sa de in­te­res în so­ci­e­ta­te pen­tru te­me­le de dez­ba­te­re eu­ro­pe­ne, par­ti­de­le vor per­so­na­li­za cam­pa­nia. Va fi o cam­pa­nie an­ti-Drag­nea și an­ti-Gu­vern, cu ac­cen­te pu­se pe eco­no­mie, ce va pre­fața ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le. În oglin­dă, va fi o cam­pa­nie an­ti-Io­han­nis cu ar­gu­men­te de ge­nul: „A vândut ța­ra in­te­re­se­lor străi­ne“. Me­sa­je­le nu vor fi rați­o­na­le, ci dim­po­tri­vă, pur emoți­o­na­le. Cu­vin­te ca „hoții, pe­na­lii, vânză­to­rii de ța­ră“vor pu­ne tușe­le groa­se ale unei cam­pa­nii de înju­ră­turi ce se va pur­ta mi­ze­ra­bil în me­di­ul on­li­ne, aco­lo un­de nu exis­tă re­gu­li sau le­ge.

Da­că PSD va avea proas­ta in­spi­rație să dea niște or­do­na­nțe pe Jus­tiție până în eu­ro­par­la­men­ta­re, atunci toa­tă cam­pa­nia se va (re)cen­tra în ju­rul an­ti­co­ru­pți­ei și al hoți­lor ca­re își dau le­gi să sca­pe de pușcă­rie. Ar fi ca­do­ul nes­pe­rat pe ca­re PSD l-ar fa­ce între­gii Opo­ziții. Da­că PSD va avea cu­ra­jul să pu­nă pe ma­să în mod onest te­ma ro­lu­lui nos­tru ca ța­ră în Eu­ro­pa, a mo­du­lui în ca­re se fa­ce cu ade­vă­rat po­li­ti­că la Bru­xel­les, atunci poa­te vom înțe­le­ge ce­va din dez­ba­te­rea pu­bli­că în afa­ră de pre­vi­zi­bi­lul val de înju­ră­turi ce va fi arun­cat din­tr-o par­te înspre ce­a­lal­tă.

Ma­te­ma­tic, PSD, ca sim­bol al Pu­te­rii afla­te la gu­ver­na­re, a pi­er­dut ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re. Da­că va obți­ne între 25 și 30 la su­tă din vo­turi, re­zul­tă că 70-75 la su­tă din ale­gă­tori au vo­tat împo­tri­va lor. Cei 10-15 la su­tă ai ALDE re­pre­zin­tă, de fapt, vo­tu­ri­le lui Tă­ri­ce­a­nu, ca­re în mo­men­tul de față es­te sin­gu­rul po­li­ti­cian-lo­co­mo­ti­vă al Pu­te­rii. Cu pes­te 60 la su­tă din vo­turi adu­na­te la eu­ro­par­la­men­ta­re, Opo­ziția poa­te de­cla­ma de­tro­na­rea sim­bo­li­că a PSD și ALDE. Un PSD ca­re obți­ne și un sin­gur pro­cent pes­te PNL poa­te su­sți­ne că a câști­gat, ca par­tid, ale­ge­ri­le. To­tul ți­ne de re­to­ri­că și ce pu­te­re de con­vin­ge­re mai au li­de­rii PSD. Sau câtă cre­di­bi­li­ta­te mai au, de fapt.

Pre­si­u­nea cea mai ma­re es­te însă pe ume­rii PNL – da­că par­ti­dul pre­zi­de­nțial nu fa­ce un scor apro­piat de cel al PSD, la do­uă-trei pro­cen­te, atunci es­te „o pro­ble­mă“, așa cum le-a spus Io­han­nis li­de­ri­lor de par­tid la ul­ti­ma întâlni­re. O di­fe­re­nță de 5 pro­cen­te între PSD și PNL în fa­voa­rea pe­se­diști­lor ar re­pre­zen­ta „o ma­re pro­ble­mă“, du­pă cum s-a ex­pri­mat ace­lași Io­han­nis, în sti­lul său elip­tic și sec de­o­po­tri­vă. Și ui­te-așa Io­han­nis es­te obli­gat să in­tre și el în cam­pa­nie pen­tru a aju­ta PNL să fa­că un scor bun, de pes­te 25 la su­tă, pen­tru a pu­ne fun­da­men­tul elec­to­ral al cam­pa­ni­ei pre­zi­de­nția­le. Io­han­nis va avea pri­le­jul să-și dea mă­su­ra fo­rței sa­le po­li­ti­ce cu oca­zia sum­mit-ului UE pe ca­re îl va pre­zi­da la Si­biu pe 9 mai, de Zi­ua Eu­ro­pei, cu Ro­mânia pe post de șe­fă a UE. Va fi mo­men­tul sim­bo­lic al de­cla­nșă­rii de fac­to a cam­pa­ni­ei sa­le elec­to­ra­le pre­zi­de­nția­le, iar da­că la vo­tul eu­ro­par­la­men­tar de pe 26 mai par­ti­dul său pre­zi­de­nțial nu obți­ne vic­to­ria, sau aproa­pe vic­to­ria, atunci herr pre­si­dent va avea și el „o pro­ble­mă“, dar nu din par­tea PSD.

În sce­na­ri­ul roz cu un PNL sta­bi­li­zat la pes­te 25 spre 30 la su­tă, Io­han­nis nu va avea emoții să in­tre în tu­rul al doi­lea pre­zi­de­nțial. Iar aco­lo, în fun­cție de ci­ne și cu ce scor se va ca­li­fi­ca, vic­to­ria poa­te fi lua­tă ușor sau smul­să cu di­nții. Iar di­nții ca­re s-au înfipt în spil­ho­ze­nii preșe­din­te­lui sunt cei ai lui Ci­o­loș. Băia­tul struc­tu­ri­lor ocul­te es­te ne­răb­dă­tor să in­tre în cam­pa­nie ca un cal în ma­nej, să își mă­soa­re sta­tus-ul po­li­tic. Bri­gă­zi­le de pro­pa­gan­diști on­li­ne mas­cați în age­nți im­pa­rția­li și îngri­jo­rați ai so­ci­e­tății ci­vi­le îi fac de­ja o cam­pa­nie elec­to­ra­lă deșă­nța­tă. Acti­viștii lui Ci­o­loș pre­tind tu­tu­ror co­rec­ti­tu­di­ne și mo­ra­li­ta­te, dar ata­că gro­si­er pe ori­ci­ne nu es­te de par­tea lor sau do­rește să fie im­pa­rțial sau echi­dis­tant. Bri­gă­zi­le fun­da­men­ta­lis­te fo­rțe­a­ză opi­nia pu­bli­că să-i fa­că in­di­rect cam­pa­nie lui Ci­o­loș: „Da­că nu ataci la bai­o­ne­tă PSD-ul înse­am­nă că ești vândut, da­că îndrăz­nești să cri­tici USR și pe Ci­o­loș înse­am­nă că ești vândut, da­că nu te im­plici ală­turi de ei înse­am­nă că ești vândut“. Doar ei – și ni­meni altci­ne­va, su­sțin ei – re­pre­zin­tă alter­na­ti­va la PSD. Ce nu înțe­leg ei es­te că o ase­me­nea abor­da­re va pri­mi din par­tea mul­tor ro­mâni li­beri, ca­re stau pe pi­ci­oa­re­le lor, nean­ga­jați po­li­tic, o re­pli­că pe mă­su­ră.

Si­tuația lui Ci­o­loș es­te cea mai sim­plă com­pa­ra­tiv cu a ce­lor­la­lți com­pe­ti­tori: da­că reușește un scor bun de pes­te 20 la su­tă la eu­ro­par­la­men­ta­re, atunci in­tră în cam­pa­nia pen­tru pre­zi­de­nția­le con­tra lui Io­han­nis. Cu șan­se mari să-l ba­tă în tu­rul doi. Da­că nu se ca­li­fi­că, atunci Ci­o­loș își ia si­ne­cu­ră de eu­ro­par­la­men­tar și cei 1 mi­li­on de eu­ro per man­dat și îi la­să cu ochii în soa­re pe nai­vii ca­re îl cred a fi sal­va­rea Ro­mâni­ei. Ci­nic și opor­tu­nist, Ci­o­loș es­te de un prag­ma­tism fe­ro­ce, es­te su­fi­ci­ent să-i ur­mă­rești in­ter­vi­ul dat lui Dragoș Pă­tra­ru pen­tru a înțe­le­ge că omul nu își asu­mă ni­cio ide­o­lo­gie, ni­ci­un crez, sin­gu­rul con­cept enu­nțat fi­ind prag­ma­tis­mul (Vom fi prag­ma­tici, a tot re­pe­tat), adi­că ac­ce­de­rea la pu­te­re cu ori­ce preț, în nu­me­le tu­tu­ror idei­lor ge­ne­roa­se din lu­me, dar pen­tru ni­mic con­cret de­cât pu­te­rea în si­ne. Fi­lo­zo­fic, ca să glu­mim, Ci­o­loș și Drag­nea re­pre­zin­tă ace­lași „lu­cru în si­ne“, ei vor să ai­bă pu­te­rea, nu să fa­că ce­va cu pu­te­rea , cum su­sțin. Ci­o­loș po­se­dă, evi­dent, un dis­curs net su­pe­ri­or lui Drag­nea, pla­giat du­pă tex­te­le bi­ro­crați­lor eu­ro­peni.

Iar apro­pos de vi­ru­len­ta cam­pa­nie elec­to­ra­lă ce se apro­pie: Ci­o­loș plânge pe toa­te gar­du­ri­le on­li­ne că es­te ata­cat și îi es­te cer­ce­tat tre­cu­tul plin de ne­bu­loa­se. Pes­te tot în lu­me asu­ma­rea unei can­di­da­turi pre­su­pu­ne ve­ri­fi­ca­rea la sânge a bi­o­gra­fi­ei po­li­ti­cia­nu­lui. Până să ajun­gă preșe­din­te, lui Trump i s-au văr­sat în cap to­ne de dez­vă­lu­iri in­co­mo­de des­pre tre­cut, lui Hil­la­ry Clin­ton la fel. Lui Io­han­nis la fel. Po­li­ti­ca es­te un sport mur­dar și stre­sant pes­te tot în lu­me. Nu su­po­rți să se vor­be­as­că des­pre tre­cu­tul tău, nu faci față pre­si­u­nii unei cam­pa­nii, dar noi vrem să cre­dem că vei su­por­ta pre­si­u­nea fun­cți­ei de preșe­din­te atunci când vei fi obli­gat să aperi in­te­re­sul nați­o­nal, al ță­rii, în fața alto­ra!

Da­că Trump a câști­gat ale­ge­ri­le pen­tru ce­va anu­me, le-a câști­gat pen­tru că a fost un răz­boi­nic. Cu toa­te pă­ca­te­le lui, ma­jo­ri­ta­tea ame­ri­ca­ni­lor nu se îndoi­esc că Trump se ba­te pen­tru Ame­ri­ca. Ci­ne se ba­te pen­tru Ro­mânia, în ce­a­sul al dois­pre­ze­ce­lea?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.