Între Fran­ţa și Ita­lia, „rup­tu­ră fă­ră pre­ce­dent“

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Du­pă opt luni de ten­si­uni di­plo­ma­ti­ce între Fra­nța și Ita­lia, Pa­ri­sul l-a re­che­mat pe am­ba­sa­do­rul său la Ro­ma în semn de pro­test du­pă mai mul­te „de­cla­rații de­făi­mă­toa­re” din par­tea gu­ver­nu­lui ita­lian asu­pra po­li­ti­cii fran­ce­ze.

Pi­că­tu­ra ca­re a um­plut pa­ha­rul a fost anu­nțul vi­ce­pre­mi­e­ru­lui ita­lian Lu­i­gi Di Maio - pe rețe­le­le so­cia­le - că a întâlnit în fe­brua­rie, în re­gi­u­nea

pa­ri­zia­nă, res­pon­sa­bi­lii „ves­te­lor gal­be­ne” fran­ce­ze (mișca­rea de pro­test ca­re con­ti­nuă de trei luni pro­tes­te­le de stra­dă, mul­te mar­ca­te de vi­o­le­nțe cu fo­rțe­le de or­di­ne) și le-a ce­rut să nu slă­be­as­că in­ten­si­ta­tea pro­tes­te­lor. Un me­saj ca­re con­tra­vi­ne tu­tu­ror uza­nțe­lor în sânul UE - ni­ci­o­da­tă în ana­le­le ac­ti­vi­tății di­plo­ma­ti­ce nu a exis­tat spec­ta­co­lul unui li­der al unei țări mem­bre su­sți­nând des­chis

o mișca­re ca­re fa­ce apel la răs­tur­na­rea gu­ver­nu­lui unu­ia din­tre par­te­ne­rii săi. În fața aces­tor „in­ge­ri­nțe” și „ata­curi fă­ră pre­ce­dent de la sfârși­tul răz­boi­u­lui (mon­dial)”, Pa­ri­sul a de­cis re­che­ma­rea am­ba­sa­do­ru­lui Fra­nței în Ita­lia pen­tru „con­sul­tări”.

Du­pă veni­rea la pu­te­re în Ita­lia, în pri­mă­va­ra lui 2018, a unui gu­vern for­mat de alia­nța între Li­ga (ex­tre­ma dre­ap­tă) și Mișca­rea 5 Ste­le

(an­ti­sis­tem), re­lați­i­le între Pa­ris și Ro­ma au cu­nos­cut o spec­ta­cu­loa­să de­gra­da­re.Te­o­re­tic, re­che­ma­rea am­ba­sa­do­ru­lui es­te un act pre­a­la­bil unei rup­turi a re­lați­i­lor di­plo­ma­ti­ce, dar, po­tri­vit ana­liști­lor fran­ce­zi,es­te evi­dent că un ast­fel de act nu va avea loc între Fra­nța și Ita­lia. În afa­ra fap­tu­lui că ce­le do­uă țări fac par­te din ce­le șa­se sta­te fon­da­toa­re ale UE, ele împăr­tășesc prac­tic „va­lori și o is­to­rie co­mu­nă și au pu­ter­ni­ce

re­lații eco­no­mi­ce”, pre­ci­ze­a­ză Pa­trick Mar­tin-Gre­ni­er, spe­cia­list în re­lații eu­ro­pe­ne. De alt­fel, du­pă de­ci­zia fran­ce­ză anu­nța­tă, vi­ce­pre­mi­e­rul ita­lian Mat­teo Sal­vini a pro­pus o întâlni­re cu preșe­din­te­le fran­cez pen­tru a ieși din cri­ză, deși la sfârși­tul lu­nii ia­nua­rie el îl acu­za pe Ma­cron că gu­ver­nea­ză „con­tra po­po­ru­lui său” și de­cla­ra că spe­ră ca po­po­rul fran­cez să se eli­be­re­ze cu­rând de un „preșe­din­te aro­gant”.

Ana­liștii sunt de acord că de­ci­zia Fra­nței - ine­di­tă în ca­drul UE - „es­te foar­te gra­vă” și de­mon­stre­a­ză că si­tuația es­te cu ade­vă­rat se­ri­oa­să. O întâlni­re po­li­ti­că la cel mai înalt ni­vel - între pre­mi­e­rul ita­lian Gi­u­sep­pe Con­te și Emma­nuel Ma­cron - es­te in­dis­pen­sa­bi­lă și ar per­mi­te cal­ma­rea jo­cu­lui du­pă ce ten­si­u­ni­le au dus la ace­as­tă „rup­tu­ră fă­ră pre­ce­dent”, cum es­ti­me­a­ză Stam­pa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.