Far­ma­ci­i­le nu mai au voie să vândă me­di­ca­men­te la bu­ca­tă

Ro­mânia im­ple­men­te­a­ză Sis­te­mul Eu­ro­pe­an de Ve­ri­fi­ca­re a Me­di­ca­men­te­lor

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Far­ma­ci­i­le și spi­ta­le­le vor tre­bui să ve­ri­fi­ce au­ten­ti­ci­ta­tea me­di­ca­men­te­lor înain­te de a le eli­be­ra pa­ci­e­nți­lor, po­tri­vit nor­me­lor pri­vind ele­men­te­le de si­gu­ran­ţă pen­tru me­di­ca­men­te­le eli­be­ra­te pe ba­ză de re­ţe­tă ca­re sunt vându­te în UE.

No­ua di­rec­ti­vă le im­pu­ne far­ma­ciști­lor să nu mai eli­be­re­ze pa­ci­e­nți­lor me­di­ca­men­te la bu­ca­tă, ci doar o cu­tie între­a­gă, cu sco­pul de a con­tro­la strict sur­sa me­di­ca­men­te­lor și de a iden­ti­fi­ca ra­pid pro­du­se­le fal­si­fi­ca­te, prin in­ter­me­di­ul unui sis­tem de ve­ri­fi­ca­re im­pus de Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă tu­tu­ror sta­te­lor mem­bre. „De acum înain­te, indus­tria va tre­bui să apli­ce un cod de ba­re 2-D și un dis­po­zi­tiv de pro­tec­ţie împo­tri­va mo­di­fi­că­ri­lor ili­ci­te pe cu­tia me­di­ca­men­te­lor eli­be­ra­te pe ba­ză de re­ţe­tă. Far­ma­ci­i­le, in­clu­siv far­ma­ci­i­le on­li­ne, și spi­ta­le­le vor tre­bui să ve­ri­fi­ce au­ten­ti­ci­ta­tea me­di­ca­men­te­lor înain­te de a le eli­be­ra pa­ci­en­ţi­lor“, au anun­ţat re­pre­zen­tan­ţii Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne (CE). Aces­ta es­te ul­ti­mul pas în tran­spu­ne­rea Di­rec­ti­vei pri­vind me­di­ca­men­te­le fal­si­fi­ca­te, adop­ta­tă în 2011, ca­re vi­ze­a­ză ga­ran­ta­rea si­gu­ran­ţei și a ca­li­tă­ţii me­di­ca­men­te­lor vându­te în UE. Ve­ri­fi­ca­rea se fa­ce prin sca­na­rea de că­tre far­ma­cist a co­du­lui bi­di­men­si­o­nal ti­pă­rit pe fi­e­ca­re cu­tie de me­di­ca­men­te, ope­ra­ţi­u­ne prin ca­re in­for­ma­ţia co­di­fi­ca­tă es­te com­pa­ra­tă cu cea ur­ca­tă

Me­di­ca­men­te­le pro­du­se înain­te de da­ta de 9 fe­brua­rie 2019 fă­ră ele­men­te de si­gu­ran­ţă pot să ră­mână pe pia­ţă până la da­ta lor de ex­pi­ra­re.

de pro­du­că­tor în ba­za de da­te eu­ro­pe­a­nă.

„La aproa­pe 7 ani de la adop­ta­re, tran­spu­ne­rea Di­rec­ti­vei pri­vind me­di­ca­men­te­le fal­si­fi­ca­te va fi fi­na­li­za­tă, da­to­ri­tă in­tro­du­ce­rii unor ele­men­te de ve­ri­fi­ca­re de la un ca­păt la altul și de si­gu­ran­ţă a me­di­ca­men­te­lor eli­be­ra­te

pe ba­ză de re­ţe­tă. Cu alte cu­vin­te, ori­ce far­ma­cie sau spi­tal din UE va tre­bui să dis­pu­nă de un sis­tem ca­re să fa­ci­li­te­ze și să efi­ci­en­ti­ze­ze de­tec­ta­rea me­di­ca­men­te­lor fal­si­fi­ca­te. Cu toa­te că va tre­bui să de­pu­nem mai mul­te efor­turi, du­pă lan­sa­rea sis­te­mu­lui, pen­tru a ne asi­gu­ra că no­ul sis­tem func­ţi­o­nea­ză co­res­pun­ză­tor în între­a­ga UE, sunt op­ti­mist că ofe­rim ce­tă­ţe­ni­lor încă o mă­su­ră de si­gu­ran­ţă pen­tru a-i pro­te­ja de pe­ri­co­le­le aso­cia­te cu me­di­ca­men­te­le neau­to­ri­za­te, ine­fi­ci­en­te sau pe­ri­cu­loa­se“, a de­cla­rat co­mi­sa­rul pen­tru să­nă­ta­te și si­gu­ran­ţă ali­men­ta­ră,

Vy­te­nis Andri­u­kai­tis, ca­re a adău­gat că în săp­tă­mâni­le și lu­ni­le ur­mă­toa­re va fi mo­ni­to­ri­zat no­ul sis­tem.

Efec­te ad­ver­se în bu­zu­na­re­le pa­ci­en­ţi­lor

Spe­cia­liștii atrag însă aten­ţia că mă­su­ra va afec­ta ne­ga­tiv mu­lți bol­na­vi ro­mâni, fă­ră po­si­bi­li­tă­ţi fi­nan­cia­re, ca­re își per­mit să cum­pe­re doar câte­va pas­ti­le, iar ris­cul es­te ca aceștia să re­nun­ţe la tra­ta­men­tul pres­cris de me­dic din cau­za pre­ţu­ri­lor inac­ce­si­bi­le. În noi­le con­di­ţii vor fi obli­ga­ţi să cum­pe­re o cu­tie între­a­gă

de me­di­ca­men­te, deși ar fi avut ne­voie doar de câte­va com­pri­ma­te. Ast­fel, pro­du­că­to­rii de me­di­ca­men­te au fost in­for­mați că vor tre­bui să im­pri­me pe cu­ti­i­le de me­di­ca­men­te se­rii uni­ce și un me­ca­nism de pro­te­cție ca­re să împi­e­di­ce des­chi­de­rea cu­ti­i­lor. Un alt risc im­por­tant es­te po­si­bi­li­ta­tea scum­pi­rii mul­tor me­di­ca­men­te, în con­di­ţi­i­le în ca­re, de pil­dă, mi­cii pro­du­că­tori vor fi ne­voiți să in­ves­te­as­că în noi li­nii de am­ba­la­re a me­di­ca­men­te­lor, ce­ea ce va du­ce în ce­le din ur­mă la ma­jo­ra­rea cos­tu­ri­lor la raft. De alt­fel, se es­ti­me­a­ză că nu toți pro­du­că­to­rii

Pes­te 400 de me­di­ca­men­te fal­si­fi­ca­te au fost ra­por­ta­te în Eu­ro­pa, in­clu­siv în Ro­mânia, în ulti­mii pa­tru ani.

vor re­zis­ta pe piață și vor fi ne­voiți să se re­tra­gă de pe pia­ţa me­di­ca­men­te­lor. În schimb, ac­to­rii prin­ci­pa­li ca­re do­mi­nă pia­ţa vor fa­ce pro­fi­turi uriașe. Se es­ti­me­a­ză, în con­text, că mă­su­ra vi­ne ca o mă­nușă pen­tru ma­ri­le com­pa­nii din do­me­ni­ul far­ma, ca­re își vor ro­tun­ji sub­stan­ţial veni­tu­ri­le prin ma­xi­mi­za­rea can­ti­ta­ti­vă a pro­du­se­lor co­mer­cia­li­za­te.

În mod nor­mal, mă­su­ra ar tre­bui să du­că și la noi mo­de­le de de­con­ta­re a me­di­ca­men­te­lor sau la de­păși­rea cu câte­va frac­ţii a unor can­ti­tă­ţi de me­di­ca­men­te ca­re se eli­be­re­a­ză că­tre pa­ci­en­ţi. So­luția va fi ori adap­ta­rea am­ba­la­je­lor la un anu­mit nu­măr de me­di­ca­men­te, ori res­cri­e­rea pro­to­coa­le­lor te­ra­peu­ti­ce. În pre­zent exis­tă me­di­ca­men­te cu in­di­cație li­mi­ta­tă la câte­va zi­le, mo­tiv pen­tru ca­re am­ba­la­jul me­di­ca­men­tu­lui es­te des­fă­cut și pa­ci­en­tu­lui i se eli­be­re­a­ză pres­cri­pția. Po­tri­vit di­rec­to­ru­lui ge­ne­ral al Or­ga­ni­zați­ei de Se­ria­li­za­re a Me­di­ca­men­te­lor, Lau­re­nțiu Mi­hai, „es­te ne­voie de mo­di­fi­ca­rea și adap­ta­rea nor­me­lor de pres­cri­pție și eli­be­ra­re,mai mult de­cât mo­di­fi­ca­rea nu­mă­ru­lui de com­pri­ma­te într-un am­ba­laj, însă sta­tul ro­mân va tre­bui să cla­ri­fi­ce aces­te as­pec­te în ma­te­rie de po­li­tici de să­nă­ta­te“.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.