Fil­mul au­di­e­rii lui Mu­gur Isă­res­cu în Se­nat

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Gu­ver­na­to­rul a mai fost in­vi­tat de do­uă ori, până în pre­zent, în Co­mi­sia eco­no­mi­că din Se­nat, dar a re­fu­zat de fi­e­ca­re da­tă.

Gu­ver­na­to­rul BNR, Mu­gur Isă­res­cu, a su­sți­nut că in­di­ce­le ROBOR nu a fost ma­ni­pu­lat – băn­ci­le sta­bi­lesc do­bânda, dar înțe­le­ge­ri­le nu sunt car­te­la­re. Au­di­e­ri­le din Se­nat au fost do­mi­na­te de schim­buri du­re de re­plici între gu­ver­na­to­rul Mu­gur Isă­res­cu și Da­ni­el Zam­fir (ALDE).

Mu­gur Isă­res­cu, gu­ver­na­to­rul Băn­cii Na­ţi­o­na­le a Ro­mâni­ei (BNR), a fost au­diat ieri, ală­turi de întreg Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al BNR, în co­mi­si­i­le eco­no­mi­că şi bu­get ale Se­na­tu­lui pen­tru a dis­cu­ta des­pre in­di­ce­le ROBOR și des­pre in­flație. Pre­şe­din­te­le Se­na­tu­lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, pre­zent la au­di­e­re, deși nu es­te mem­bru al co­mi­si­i­lor, a des­chis șe­di­nța, afir­mând că ipo­te­za ma­ni­pu­lă­rii ROBOR nu poa­te fi ex­clu­să din start.

În schimb, se­na­to­rul ALDE Da­ni­el Zam­fir, preșe­din­te­le Co­mi­si­ei eco­no­mi­ce, a pre­fe­rat o cheie iro­ni­că. „Astă­zi nu vom dis­cu­ta nici des­pre bo­nu­sul pe are vi l-aţi dat de pen­si­o­na­re, nici des­pre con­flic­tul de in­te­re­se. Astă­zi dis­cu­tăm des­pre ROBOR, in­fla­ţie şi des­pre ra­por­tul pe ca­re l-aţi fă­cut“, a spus par­la­men­ta­rul ALDE Da­ni­el Zam­fir. Drept răs­puns, gu­ver­na­to­rul BNR a afir­mat: „În con­for­mi­ta­te cu le­gea noas­tră, am venit împreu­nă cu co­le­gii mei din Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie, pen­tru că am ob­ser­vat că în opi­nia pu­bli­că exis­tă o con­fu­zie: BNR es­te con­du­să de o sin­gu­ră per­soa­nă. Aces­ta es­te mo­ti­vul pen­tru ca­re sun­tem to­ţi aici, nu ca să im­pre­si­o­năm“.

Expu­ne­rea lui Isă­res­cu a fost între­rup­tă, de câte­va ori, de Da­ni­el Zam­fir, ca­re i-a atras ate­nția că a fost in­vi­tat pen­tru au­di­eri. „Aici noi pu­nem între­bă­ri­le şi dvs. răs­pun­de­ţi. Noi fa­cem re­gu­li­le. Dvs. sun­te­ţi res­pon­sa­bil de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră. Am o ru­gă­min­te, nu es­te con­fe­rin­ţa de pre­să, es­te o au­di­e­re“, a spus se­na­to­rul ALDE. „Mă lă­sa­ţi să vor­besc?“, a între­bat Isă­res­cu. „Vă las. A fost un lung şir de de­cla­ra­ţii con­tra­dic­to­rii ale dvs. des­pre ROBOR. Când aţi spus ade­vă­rul?“, l-a între­bat se­na­to­rul ALDE pe gu­ver­na­to­rul BNR. „În am­be­le ca­zuri“, a răs­puns, im­per­tur­ba­bil Isă­res­cu.

Ce spu­ne Isă­res­cu des­pre ROBOR

Da­ni­el Zam­fir l-a între­bat pe Isă­res­cu da­că in­di­ce­le ROBOR a fost ma­ni­pu­lat de bănci, iar Isă­res­cu a ne­gat. Isă­res­cu a afir­mat că exis­tă o înţe­le­ge­re între bănci, dar nu de tip car­te­lar, iar ROBOR-ul nu poa­te fi ma­ni­pu­lat. „Nu se poa­te să se sta­bi­le­as­că o do­bândă pe pia­ţa in­ter­ban­ca­ră de­cât între bănci, pen­tru că ele par­ti­ci­pă la ace­as­tă fi­nan­ţa­re. Deci ROBOR es­te o do­bândă sta­bi­li­tă între bănci. Sin­gu­ra între­ba­re es­te ur­mă­toa­rea: exis­tă ris­cul ca ROBOR, ca do­bândă, să fie de tip car­te­lar? Şi vă spu­nem – Nu! Aces­ta es­te răs­pun­sul. Cu alte cu­vin­te, la între­ba­rea - a fost ma­ni­pu­lat ROBOR? Ca­te­go­ric nu!”, a mai spus Isă­res­cu. ”ROBOR-ul se plim­bă doar între 1,5% şi 3,5%, de­oa­re­ce ra­ta de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră es­te de 2,5%, iar co­ri­do­rul si­me­tric es­te de plus/mi­nus 1% fa­ţă de ace­as­ta”, a su­bli­niat gu­ver­na­to­rul BNR. „Da­că se plim­bă mai sus sau mai jos, (...) se opreş­te ori­ce ten­din­ţă de car­te­li­za­re şi se ab­soar­be ten­din­ţa de li­chi­di­ta­te în ex­ces”, a adău­gat Isă­res­cu.

Pe de altă par­te, gu­ver­na­to­rul BNR a de­cla­rat că nu a ţi­nut ar­ti­fi­cial do­bânda de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră la 1,75%. „Nu am ţi­nut ar­ti­fi­cial la 1,75% (ra­ta do­bânzii de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră n.red.)”, i-a răs­puns Mu­gur Isă­res­cu se­na­to­ru­lui ALDE Da­ni­el Zam­fir. În plus, gu­ver­na­to­rul BNR a sus­ţi­nut că a de­cla­rat că va creş­te ROBOR, drept răs­puns la o altă între­ba­re că i-a încu­ra­jat pe oa­meni să ia cre­di­te şti­ind că va creş­te in­di­ce­le ROBOR. „A, spun un lu­cru foar­te clar: do­bânzi­le mici sunt de do­me­ni­ul tre­cu­tu­lui”, a con­ti­nuat Isă­res­cu.

Dis­pu­tă pe bo­nu­su­ri­le BNR

De alt­fel, po­le­mi­ca din­tre Isă­res­cu și Zam­fir a con­ti­nuat pe tot par­cur­sul au­di­e­ri­lor. Gu­ver­na­to­rul BNR a spus că a acu­za că se fac ma­ni­pu­lări pe pia­ţa in­ter­ban­ca­ră înse­am­nă a acu­za şi Tre­zo­re­ria sta­tu­lui că par­ti­ci­pă la aces­te ma­ni­pu­lări. „A spu­ne că aces­te tran­zac­ţii sunt ma­ni­pu­lări înse­am­nă să acu­zi Tre­zo­re­ria sta­tu­lui. Ori aces­tea sunt ab­so­lut nor­ma­le. Inter­vi­ne şi Ban­ca Na­ţi­o­na­lă? Da”, a afir­mat Mu­gur Isă­res­cu. Gu­ver­na­to­rul BNR a re­a­min­tit că, în ia­nua­rie, se­na­to­rul ALDE Da­ni­el Zam­fir a sus­ţi­nut că in­di­ce­le ROBOR la trei luni es­te mai mic de­cât cel afi­şat de BNR, dar s-a ui­tat la tran­zac­ţi­i­le pe ter­men scurt şi atunci era ex­ces de li­chi­di­ta­te, de­oa­re­ce Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor fă­cea plă­ţi. „Când a ie­şit Zam­fir în pu­blic, 81% din ope­ra­ţi­uni erau pe ter­men scurt (o zi, o săp­tă­mână etc. - n.red.)”, a re­mar­cat Isă­res­cu.

Da­ni­el Zam­fir i-a re­proșat lui Isă­res­cu, în tim­pul au­di­e­rii, că pro­fi­tul BNR a fost fo­lo­sit pen­tru bo­nu­suri. ”Ar fi pu­tut fo­lo­si BNR sur­plus de bani ca să atin­gă obi­ec­tul ţin­ta de in­fla­ţie. Că pro­fi­tul a fost fo­lo­sit ca să vă da­ţi bo­nu­suri. Da­că aţi ra­tat ţin­ta de in­fla­ţie, nu era bi­ne să fo­lo­si­ţi pro­fi­tul ca să vă men­ţi­ne­ţi ţin­ta de in­fla­ţie?” i-a spus Da­ni­el Zam­fir lui Mu­gur Isă­res­cu. În re­pli­că, gu­ver­na­to­rul BNR a de­cla­rat că 80% din pro­fi­tul Băn­cii Na­ţi­o­na­le ajun­ge la stat, fi­ind sin­gu­ra ban­că cen­tra­lă

ca­re are un ase­me­nea im­po­zit. El a mai spus că, în mo­men­tul în ca­re au exis­tat pi­er­deri, „sta­tul ro­mân nu a dat un cent“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.