Ordi­ne­le de pro­te­cție pro­vi­zo­rie, din ce în ce mai de­se

S-a ape­lat la ace­as­tă mă­su­ră pen­tru a pro­te­ja fe­mei bă­tu­te de soți, dar și pă­ri­nți ame­ni­nțați de pro­pri­ii co­pii.

Romania Libera - - Prima Pagina - Cris­tian Ha­gi

Ordi­ne­le de pro­te­cție pro­vi­zo­rie sunt din ce în ce mai fo­lo­si­te. În Con­sta­nța, aces­tea au fost emi­se împo­tri­va băr­bați­lor ca­re își agre­se­a­ză soți­i­le, dar și împo­tri­va co­pi­i­lor ca­re își ame­ni­nță pă­ri­nții. „Până acum au fost emi­se 14 or­di­ne de pro­te­cție pro­vi­zo­rii în ju­dețul Con­sta­nța, din­tre ca­re 13 în mu­ni­ci­piu și unul la Se­cția 5 Ru­ra­lă“, a pre­ci­zat Andre­ea Mun­te­a­nu, de la IPJ Con­sta­nța.

Ordi­ne­le de pro­te­cție pro­vi­zo­rie, o mo­da­li­ta­te pre­vă­zu­tă de le­ge de la fi­ne­le lu­nii de­cem­brie 2018, sunt din ce în ce mai fo­lo­si­te. În Con­sta­nța, aces­tea au fost emi­se împo­tri­va băr­bați­lor ca­re își agre­se­a­ză soți­i­le, dar și împo­tri­va co­pi­i­lor ca­re își ame­ni­nță pă­ri­nții. „Până acum au fost emi­se 14 or­di­ne de pro­te­cție pro­vi­zo­rii în ju­dețul Con­sta­nța, din­tre ca­re 13 în mu­ni­ci­piu și unul la Se­cția 5 Ru­ra­lă“, a pre­ci­zat Andre­ea Mun­te­a­nu, pur­tă­to­rul de cu­vânt al Inspec­to­ra­tu­lui de Po­liție al Ju­dețu­lui Con­sta­nța.

Bău­tu­ra e de vi­nă

Ce­le mai re­cen­te ca­zuri au avut loc pe 20 ia­nua­rie. La ora 13.30, po­lițiștii din ca­drul Se­cți­ei 2 Po­liție au fost se­si­zați de o fe­meie în vârstă de 52 de ani, din mu­ni­ci­pi­ul Con­sta­nța, că la do­mi­ci­li­ul fi­i­cei sa­le are loc un scan­dal. Echi­pa­jul de po­liție de­pla­sat la fața lo­cu­lui a sta­bi­lit că, pe fon­dul con­su­mu­lui de bău­turi al­coo­li­ce, soțul fe­meii în cau­ză,în vârstă de 50 de ani, din mu­ni­ci­pi­ul Con­sta­nța, a venit la apar­ta­men­tul fi­i­cei sa­le, un­de i-a ce­rut soți­ei, afla­tă în res­pec­ti­va lo­cație, să re­vi­nă la do­mi­ci­liu.Ast­fel,po­lițiștii au emis un or­din de pro­te­cție pro­vi­zo­riu con­form pro­ce­du­ri­lor le­ga­le, băr­ba­tul fi­ind obli­gat să păs­tre­ze o dis­ta­nță mi­ni­mă de 150 de me­tri față de soția sa.

Pri­mul caz din me­di­ul ru­ral

În ace­e­ași zi, la ora 11.00 s-a înre­gis­trat și pri­mul or­din de pro­te­cție pro­vi­zo­riu emis în me­di­ul ru­ral. Po­lițiștii din ca­drul Se­cți­ei 5 Ru­ra­lă Co­ge­a­lac au fost se­si­zați de o fe­meie în vârstă de 41 de ani, din lo­ca­li­ta­tea Si­noe, ju­dețul Con­sta­nța, că la do­mi­ci­li­ul său are loc un scan­dal. Echi­pa­jul de po­liție de­pla­sat la fața lo­cu­lui a sta­bi­lit că soțul fe­meii în cau­ză, în vârstă de 44 de ani, a agre­sat-o fi­zic. În con­se­ci­nță, po­lițiștii au emis un or­din de pro­te­cție pro­vi­zo­riu con­form pro­ce­du­ri­lor le­ga­le. În am­be­le cau­ze, po­lițiștii con­stă­nțeni efec­tue­a­ză cer­ce­tări sub as­pec­tul să­vârși­rii in­fra­cți­u­nii de vi­o­le­nță în fa­mi­lie.

Și-a ame­ni­nțat co­pi­ii

Pe 16 ia­nua­rie,la ora 18.00, po­lițiștii din ca­drul Se­cți­ei 2 Po­liție Con­sta­nța au fost se­si­zați de că­tre o fe­meie în vârstă de 51 de ani, din mu­ni­ci­pi­ul Con­sta­nța, că la do­mi­ci­li­ul său are loc un con­flict în fa­mi­lie. Echi­pa­jul de po­liție de­pla­sat la fața lo­cu­lui a sta­bi­lit că, pe fon­dul con­su­mu­lui de bău­turi al­coo­li­ce, con­cu­bi­nul fe­meii în cau­ză, în vârstă de 60 de ani,din mu­ni­ci­pi­ul Brăi­la, ar fi pro­fe­rat in­ju­rii și ame­ni­nțări atât asu­pra fe­meii, cât și a co­pi­i­i­lor. Ast­fel, po­lițiștii au emis un or­din de pro­te­cție pro­vi­zo­riu con­form pro­ce­du­ri­lor le­ga­le, băr­ba­tul în cau­ză fi­ind obli­gat să păs­tre­ze o dis­ta­nță mi­ni­mă de 150 de me­tri. În cau­ză se efec­tue­a­ză cer­ce­tări sub as­pec­tul să­vârși­rii in­fra­cți­u­nii de vi­o­le­nță în fa­mi­lie.

Co­pii ca­re își ame­ni­nță pă­ri­nții

În ace­e­ași zi, po­lițiștii din ca­drul Se­cți­ei 3 Po­liție au fost se­si­zați de că­tre un băr­bat în vârstă de 52 de ani, din mu­ni­ci­pi­ul Con­sta­nța, că fi­ul său, în vârstă de 27 de ani, l-ar fi ame­ni­nțat cu ac­te de vi­o­le­nță. Echi­pa­jul de po­liție de­pla­sat la fața lo­cu­lui a sta­bi­lit că, pe fon­dul con­su­mu­lui de al­cool și de sub­sta­nțe cu efect psi­hoac­tiv,fi­ul băr­ba­tu­lui ar fi de­te­ri­o­rat mai mul­te bu­nuri din lo­cu­i­nță, ul­te­ri­or arun­când cu aces­tea spre ta­tăl său. Po­lițiștii au emis un or­din de pro­te­cție pro­vi­zo­riu con­form pro­ce­du­ri­lor le­ga­le, în cau­ză efec­tuându-se cer­ce­tări sub as­pec­tul să­vârși­rii in­fra­cți­u­nii de vi­o­le­nță în fa­mi­lie.

Pe da­ta de 17 ia­nua­rie, la ora 8.00, po­lițiștii din ca­drul Se­cți­ei 2 Po­liție au fost se­si­zați de o fe­meie în vârstă de 89 de ani,din mu­ni­ci­pi­ul Con­sta­nța, că la do­mi­ci­li­ul său are loc un con­flict în fa­mi­lie. Echi­pa­jul de po­liție de­pla­sat la fața lo­cu­lui a sta­bi­lit că, pe fon­dul unor neînțe­le­geri, fi­ul fe­meii în cau­ză,în vârstă de 66 de ani, ar fi pro­fe­rat in­ju­rii și ame­ni­nțări asu­pra ma­mei sa­le. Ast­fel, po­lițiștii au emis un or­din de pro­te­cție pro­vi­zo­riu con­form pro­ce­du­ri­lor le­ga­le, băr­ba­tul în cau­ză fi­ind eva­cuat din lo­cu­i­nță și obli­gat să păs­tre­ze o dis­ta­nță mi­ni­mă de 200 de me­tri.

Din 28 de­cem­brie

Re­pre­zen­ta­nții IPJ Con­sta­nța au anu­nțat într-un co­mu­ni­cat de pre­să că „înce­pând cu da­ta de 28 de­cem­brie 2018, po­li­ţiștii ca­re in­ter­vin în ca­zuri de vi­o­le­nță do­mes­ti­că pot emi­te, du­pă ana­li­za­rea si­tuați­ei pe ba­za unui for­mu­lar de eva­lua­re a ris­cu­lui, un or­din de pro­tec­ţie pro­vi­zo­riu, va­la­bil 5 zi­le, ast­fel încât vic­ti­ma nu va mai fi ne­voi­tă să aștep­te unul încu­vi­in­ţat de ju­de­că­tor“.

Pen­tru a ve­ni în spri­ji­nul vic­ti­me­lor, le­gis­lația pri­vind vi­o­le­nța do­mes­ti­că a fost mo­di­fi­ca­tă și com­ple­ta­tă (prin Le­gea nr. 174 din 13 iu­lie 2018), fi­ind re­gle­men­ta­te mo­da­li­ta­tea de in­ter­venție a po­lițiști­lor în ca­zu­ri­le de vi­o­le­nță do­mes­ti­că și emi­te­rea or­di­nu­lui de pro­te­cție pro­vi­zo­riu de că­tre aceștia. Ast­fel, la sfârși­tul anu­lui tre­cut a fost apro­bat și pu­bli­cat în Mo­ni­to­rul Ofi­cial or­di­nul mi­nis­tru­lui Afacerilor Inter­ne și al mi­nis­tru­lui Mun­cii și Jus­tiți­ei So­cia­le nr. 146/2578/2018 pri­vind mo­da­li­ta­tea de ges­ti­o­na­re a ca­zu­ri­lor de vi­o­le­nță do­mes­ti­că de că­tre po­lițiști. Acest or­din de pro­te­cție pro­vi­zo­riu se emi­te de că­tre po­lițiștii ca­re, în exer­ci­ta­rea atri­buți­i­lor de ser­vi­ciu, con­sta­tă că exis­tă ris­cul imi­nent ca viața, in­te­gri­ta­tea fi­zi­că ori li­ber­ta­tea unei per­soa­ne să fie pu­să în pe­ri­col prin­tr-un act de vi­o­le­nță do­mes­ti­că, în sco­pul di­mi­nuă­rii aces­tui risc. Or­di­nul pre­ve­de și mo­dul în ca­re po­lițiștii tre­bu­ie să acți­o­ne­ze în si­tuații spe­cia­le, de exem­plu în ca­zul eva­cuă­rii agre­so­ru­lui din imo­bil. Cu oca­zia in­ter­ven­ţi­ei, po­li­ţiștii eva­lue­a­ză si­tua­ţia pe ba­za for­mu­la­ru­lui de eva­lua­re a ris­cu­lui, ce cu­prin­de 21 de între­bări. Pe ba­za răs­pun­su­ri­lor, se sta­bi­lește da­că exis­tă re­al­men­te ris­cul ca via­ţa sau in­te­gri­ta­tea fi­zi­că a vic­ti­mei să fie pu­să în pe­ri­col.În ca­drul in­ter­venți­i­lor, po­lițiștii pot lua mă­suri pen­tru se­pa­ra­rea vic­ti­mei de agre­sor și pot re­a­li­za ori­ce alte de­mer­suri ne­ce­sa­re eli­mi­nă­rii ris­cu­ri­lor ime­dia­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.