Ro­mânia, în se­mi­fi­na­le du­pă 46 de ani

Vic­to­rie fa­bu­loa­să în Cu­pa Fed

Romania Libera - - Prima Pagina - Cris­tian Frisk

Echi­pa nați­o­na­lă fe­mi­ni­nă de te­nis a Ro­mâni­ei a reușit o per­for­ma­nță de ră­su­net, ca­li­fi­cându-se în se­mi­fi­na­le­le Gru­pei Mon­dia­le a Cu­pei Fed. Tri­co­lo­re­le au învins deți­nă­toa­rea tro­feu­lui, Ce­hia, chiar la ea aca­să, la Ostra­va, du­pă o par­ti­dă dra­ma­ti­că.

Sco­rul fi­nal al întâlni­rii a fost 3-2 în fa­voa­rea Ro­mâni­ei, punc­tul de­ci­siv fi­ind cu­ce­rit, evi­dent, în par­ti­da de du­blu. Echi­pa nați­o­na­lă a Ro­mâni­ei a reușit ace­as­tă ca­li­fi­ca­re is­to­ri­că în se­mi­fi­na­le­le Cu­pei Fed, per­for­ma­nță ca­re nu se mai re­gă­sea în pal­ma­re­sul te­ni­su­lui ro­mânesc din 1973. În se­mi­fi­na­le­le Cu­pei Fed, Ro­mânia va întâlni în pe­ri­oa­da 20-21 apri­lie nați­o­na­la Fra­nței, ca­re, la rândul ei, a de­pășit Bel­gia cu 3-1, într-o par­ti­dă ce a avut loc la Liège.

Echi­pa nați­o­na­lă fe­mi­ni­nă de te­nis a Ro­mâni­ei a reușit o per­for­ma­nță de ră­su­net, ca­li­fi­cându-se în se­mi­fi­na­le­le Gru­pei Mon­dia­le a Cu­pei Fed. Tri­co­lo­re­le au învins deți­nă­toa­rea tro­feu­lui, Ce­hia, chiar la ea aca­să, la Ostra­va, du­pă o par­ti­dă dra­ma­ti­că. Sco­rul fi­nal al întâlni­rii a fost 3-2 în fa­voa­rea Ro­mâni­ei, punc­tul de­ci­siv fi­ind cu­ce­rit, evi­dent, în par­ti­da de du­blu.

Par­ti­da a înce­put cu un meci fă­ră is­to­ric, în ca­re prin­ci­pa­la ju­că­toa­re a gaz­de­lor, Ka­ro­li­na Plis­ko­va, s-a im­pus în fața Mi­ha­e­lei Bu­zăr­nes­cu, scor 6-4, 6-1. Ce­hoai­ca a do­mi­nat au­to­ri­tar schim­bu­ri­le, iar vic­to­ria sa a fost me­ri­ta­tă. Si­mo­na Ha­lep a ega­lat du­pă o dis­pu­tă si­me­tri­că în fața Ka­te­ri­nei Si­nia­ko­va, pe ca­re a de­pășit-o cu 6-4, 6-0. În spe­cial în se­tul se­cund, Si­mo­na Ha­lep a zbur­dat pe

te­ren, așa că du­pă pri­ma zi a con­frun­tă­rii eram în gra­fic, ta­be­la de mar­caj in­di­când ega­li­ta­te, 1-1.

Si­mo­na Ha­lep, li­der in­con­tes­ta­bil al echi­pei

Punc­tul cul­mi­nant al dis­pu­tei din­tre Ce­hia și Ro­mânia a fost, fă­ră îndoia­lă, me­ci­ul de mij­loc, în ca­re Si­mo­na Ha­lep a întâlnit-o, în des­chi­de­rea zi­lei a do­ua, pe Ka­ro­li­na Plis­ko­va. Ce­le mai va­lo­roa­se ju­că­toa­re ale com­ba­tan­te­lor au ofe­rit un spec­ta­col spe­cial de te­nis to­tal, cu răs­tur­nări de si­tuație și lo­vi­turi de­o­se­bi­te. Du­pă trei se­turi foar­te echi­li­bra­te, întin­se pe du­ra­ta a do­uă ore și 37 de mi­nu­te de joc, Si­mo­na Ha­lep a bi­ru­it cu un scor ca­re vor­bește de la si­ne des­pre ega­li­ta­tea sen­si­bi­lă de fo­rțe: 6-4, 5-7, 6-4. Avan­ta­jul Si­mo­nei a fost un psi­hic pu­ter­nic, de nez­drun­ci­nat, ca­re a aju­tat-o să re­vi­nă în mo­men­te­le de­li­ca­te. Sen­zați­o­na­la vic­to­rie a Si­mo­nei Ha­lep ne-a adus în avan­taj, 2-1 la ge­ne­ral și, im­pli­cit,

în pos­tu­ra de fa­vo­ri­tă la ca­li­fi­ca­re.

Ce­hia, grație pu­bli­cu­lui și te­re­nu­lui pro­priu, a reușit să res­ta­bi­le­as­că ega­li­ta­tea du­pă vic­to­ria obți­nu­tă de Ka­te­ri­na Si­nia­ko­va în jo­cul cu Mi­ha­e­la Bu­zăr­nes­cu, scor 6-4, 6-2. Sco­rul a re­de­venit egal, 2-2, iar to­tul ră­mânea să se de­ci­dă la me­ci­ul de du­blu.

Iri­na Be­gu și Mo­ni­ca Ni­cu­les­cu, vic­to­ri­eis­to­ri­că

Oda­tă împin­să par­ti­da în de­ci­si­vul de du­blu, Ce­hia își re­că­pă­ta pri­ma șan­să la ac­ce­de­rea în se­mi­fi­na­le, în con­diți­i­le în ca­re be­ne­fi­cia de ser­vi­ci­i­le pri­me­lor do­uă ju­că­toa­re ale cla­sa­men­tu­lui mon­dial, Bar­bo­ra Krej­ci­ko­va, res­pec­tiv Ka­te­ri­na Si­nia­ko­va. De­le­gația tri­co­lo­ră răs­pun­dea cu Iri­na Be­gu, lo­cul 35 la du­blu în lu­me, ală­turi de Mo­ni­ca Ni­cu­les­cu, si­tua­tă, în ace­e­ași ie­rar­hie, pe lo­cul 51. Me­ci­ul a fost încăr­cat de ten­si­u­ne, iar gaz­de­le au reușit câști­ga­rea la li­mi­tă a pri­mu­lui set, în tie-bre­ak. Fe­te­le

noas­tre au avut însă fo­rța de a re­ve­ni și de a ega­la si­tuația, pen­tru ca apoi, în de­ci­siv, să fie vi­oa­ra întâi. Iri­na Be­gu și Mo­ni­ca Ni­cu­les­cu au cău­tat să fruc­ti­fi­ce punc­tul vul­ne­ra­bil al tan­de­mu­lui ceh, anu­me obo­se­a­la acu­mu­la­tă de Si­nia­ko­va, ca­re avea la ac­tiv și do­uă me­ci­uri de sim­plu. În ma­nșa fi­na­lă, ra­che­te­le noas­tre au con­dus cu 3-0 și 4-2, dar s-au vă­zut ega­la­te. Au răs­puns însă ma­gis­tral, cu un bre­ak la 0, ca­re le-a de­mo­ra­li­zat pe lo­cal­ni­ce și ne-a ofe­rit șan­sa de a închi­de con­tu­ri­le pe pro­pri­ul ser­vi­ciu. Acest lu­cru s-a și întâmplat, așa că ar­bi­trul de scaun a anu­nțat sco­rul fi­nal 6-7 (2), 6-4, 6-4, ga­me, set, meci, par­ti­dă pen­tru Ro­mânia. Jo­cul de du­blu a avut o du­ra­tă de do­uă ore și 53 de mi­nu­te, iar în to­tal la par­ti­da Ce­hia–Ro­mânia s-au pe­tre­cut pes­te 10 ore pe te­re­nul de te­nis.

În lot s-a aflat și Ana Bog­dan, ca­re nu a fost uti­li­za­tă. Că­pi­ta­nul ne­ju­că­tor al Ro­mâni­ei es­te fos­tul com­po­nent al echi­pei de Cu­pa

Da­vis Flo­rin Se­găr­ce­a­nu, iar an­tre­nor es­te Ali­na Te­cșor-Cer­cel.

Bor­ne is­to­ri­ce pen­tru Ro­mânia

Echi­pa nați­o­na­lă a Ro­mâni­ei a reușit ace­as­tă ca­li­fi­ca­re is­to­ri­că în se­mi­fi­na­le­le Cu­pei Fed, per­for­ma­nță ca­re nu se mai re­gă­sea în pal­ma­re­sul te­ni­su­lui ro­mânesc din 1973. Ce­hia a pi­er­dut pen­tru pri­ma da­tă o par­ti­dă la Ostra­va Are­na. De ase­me­nea, Ce­hia a pi­er­dut pri­ma da­tă aca­să, din 2009, când și-a înce­put su­pre­mația în te­ni­sul fe­mi­nin mon­dial. Ce­hia câști­ga­se ul­ti­me­le 6 tro­fee Cu­pa Fed în 8 ani, iar în to­tal Ce­hia are 11 ti­tluri câști­ga­te la acest ve­ri­ta­bil Cam­pi­o­nat Mon­dial pe echi­pe. Ul­ti­ma echi­pă ca­re tre­cu­se de Ce­hia, în de­pla­sa­re, era echi­pa SUA.

Întâlnim Fra­nța în se­mi­fi­na­le

În se­mi­fi­na­le­le Cu­pei Fed, Ro­mânia va întâlni în pe­ri­oa­da

20-21 apri­lie nați­o­na­la Fra­nței, ca­re, la rândul ei, a de­pășit Bel­gia cu 3-1, într-o par­ti­dă ca­re a avut loc la Li­e­ge. Fra­nțu­zoai­ce­le și-au asi­gu­rat se­mi­fi­na­la du­pă pri­me­le trei jo­curi de sim­plu, în ca­re Ca­ro­li­ne Gar­cia și Ali­ze Cor­net au adus punc­te­le ne­ce­sa­re și su­fi­ci­en­te. Al pa­tru­lea meci de sim­plu nu s-a dis­pu­tat, iar la du­blu gaz­de­le au obți­nut punc­tul de onoa­re. În afa­ra ce­lor do­uă ju­că­toa­re me­nți­o­na­te, pe­re­chea fran­ce­ză de du­blu le are în com­po­ne­nță pe Pau­li­ne Par­men­ti­er și Kris­ti­na Mla­de­no­vic.

Con­form îngri­lă­rii di­nain­te de com­pe­tiție, Fra­nța are drep­tul de a ale­ge su­pra­fața pe ca­re se va ju­ca în apri­lie. Se­mi­fi­na­la con­tra Fra­nței va avea loc la Pa­ris.

Pe ce­a­lal­tă par­te de ta­blou, Be­la­rus a învins Ger­ma­nia cu 4-2, iar Aus­tra­lia a tre­cut de SUA cu 3-2. Se­mi­fi­na­la Be­la­rus– Aus­tra­lia es­te pro­gra­ma­tă în ace­e­ași pe­ri­oa­dă cu dis­pu­ta Ro­mânia–Fra­nța, pen­tru ca­li­fi­ca­rea în fi­na­la Cu­pei FED.

FOTO MAR­TIN SIDORJAK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.