Pu­te­ri­le mi­li­ta­re se pre­gă­tesc pen­tru vi­i­toa­re con­frun­tări ma­ri­ti­me

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Du­pă 18 luni de ne­go­ci­eri com­pli­ca­te, acor­dul de par­te­ne­riat stra­te­gic între gu­ver­nul Aus­tra­li­ei și com­pa­nia fran­ce­ză Na­val Gro­up pen­tru con­stru­i­rea de 12 sub­ma­ri­ne de lup­tă, a fost sem­nat luni la Can­ber­ra. Un me­ga-con­tract de 31 mi­liar­de eu­ro.

Ca re­a­cție la pro­gre­se­le Ma­ri­nei chi­ne­ze de răz­boi, toa­te pu­te­ri­le na­va­le se mo­der­ni­ze­a­ză și se pre­gă­tesc pen­tru even­tua­le con­frun­tări. Șe­ful Sta­tu­lui Ma­jor fran­cez, ami­ra­lul Chris­top­he Pra­zuck, ara­tă că Ma­ri­na Chi­nei dis­pu­ne de ca­pa­ci­tăți în to­tal de 1,6 mi­li­oa­ne to­ne, ocu­pând a do­ua po­ziție du­pă SUA (3,3 mi­li­oa­ne to­ne) și înain­tea Ru­si­ei (1 mi­li­on). În Ma­rea Chi­nei de Sud, re­gi­u­ne un­de Bei­jin­gul mi­li­ta­ri­ze­a­ză fă­ră pau­ză in­su­le­le con­tes­ta­te, pre­zer­va­rea li­ber­tății de na­vi­gație ce­re din par­tea oc­ci­den­ta­li­lor o pre­ze­nță mai im­por­tan­tă.

În acest con­text, In­dus­trial Na­val Gro­up și gu­ver­nul de la Can­ber­ra au pa­ra­fat par­te­ne­ria­tul lor stra­te­gic pe ter­men de cinci de­ce­nii, în va­loa­re de 31 mi­liar­de de eu­ro. Ma­ri­na aus­tra­lia­nă achi­ziți­o­nea­ză 12 sub­ma­ri­ne Short­fin Bar­ra­cu­da, con­ce­pu­te în Fra­nța spe­cial pen­tru ne­ce­si­tăți­le sa­le și na­ve de 4.500 to­ne cu pro­pul­sie Di­e­sel. Can­ber­ra a pre­vă­zut un bu­get de 50 mi­liar­de do­lari (31 mi­liar­de eu­ro),din ca­re o par­te ma­jo­ră va aco­peri sis­te­mul de lup­tă, pi­lo­tat de com­pa­nia ame­ri­ca­nă Loc­khe­ed Mar­tin în ca­drul altui acord. Con­tri­buția pă­rții fran­ce­ze în acest con­tract uriaș a fost es­ti­ma­tă la 8 mi­liar­de de eu­ro.

Du­pă acor­dul in­ter­gu­ver­na­men­tal Aus­tra­lia-Fra­nța din de­cem­brie 2016 „acest an­ga­ja­ment de coo­pe­ra­re pe ter­men de 50 de ani es­te un semn de încre­de­re și o ma­re pre­mi­e­ră“, a de­cla­rat Je­an-Mi­chel Bil­lig, di­rec­tor al pro­gra­mu­lui la Na­val Gro­up, su­bli­ni­ind că „es­te cel mai ma­re con­tract încheiat vre­o­da­tă de gu­ver­nul aus­tra­lian și es­te cel mai im­por­tant în Eu­ro­pa în ma­te­rie de con­trac­te de apă­ra­re“. Con­stru­cția pri­mu­lui sub­ma­rin va înce­pe în 2023, pen­tru o pri­mă li­vra­re „la înce­pu­tul ani­lor 2030“, a pro­mis Na­val Gro­up, ca­re va con­strui un sub­ma­rin la fi­e­ca­re doi ani.

Acor­dul mar­che­a­ză in­te­nția Aus­tra­li­ei de a obți­ne o ca­pa­ci­ta­te sub­ma­ri­nă oce­a­ni­că, mai per­for­man­tă, pen­tru a pro­te­ja in­te­re­se­le sa­le. Optând pen­tru Fra­nța din­tre alți con­cu­re­nți – Ja­po­nia și Ger­ma­nia – în apri­lie 2016, gu­ver­nul li­be­ral al lui Mal­colm Tur­nbull a jus­ti­fi­cat du­bla­rea flo­tei exis­ten­te prin „me­di­ul ma­ri­tim com­pli­cat“al re­gi­u­nii in­do-pa­ci­fi­ce, un­de Aus­tra­lia se aște­ap­tă ca până în 2035 să va­dă na­vi­gând ju­mă­ta­te din sub­ma­ri­ne­le lu­mii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.