Cre­di­te­le ipo­te­ca­re ga­ran­ta­te de stat sunt pe ca­le de dis­pa­ri­ţie

Romania Libera - - Economie - Flo­rin Bu­des­cu

Cre­di­te­le ipo­te­ca­re ga­ran­ta­te de sta­tul ro­mân, în lei, nu­mi­te Pro­gra­mul „Pri­ma Ca­să“, ar pu­tea dis­pă­rea – sus­ţin sur­se ex­per­te. Mo­ti­vul: chiar da­că s-ar apro­ba acum pla­fo­nul de ga­ran­ta­re al pro­gra­mu­lui, aces­ta nu mai es­te atrac­tiv pen­tru in­sti­tu­ţi­i­le ban­ca­re.

„ Ră­mâne de vă­zut câte bănci vor mai in­tra în acest pro­gram. Chiar da­că au ga­ran­ţia sta­tu­lui și, im­pli­cit, sunt obli­ga­te să con­sti­tu­ie pro­vi­zi­oa­ne mai mici, da­to­ri­tă fap­tu­lui că acest pro­dus a de­venit ne­per­for­mant, toa­te băn­ci­le ar tre­bui să re­nun­ţe la dis­tri­bu­i­rea sa“, sus­ţi­ne Eco­no­mi­ca.net.

Mai exact, toa­te ofer­te­le exis­ten­te în pia­ţă au o do­bândă de ma­xi­mum 5,5%, în con­di­ţi­i­le im­pu­se de le­gis­la­ţia pro­gra­mu­lui. Du­pă in­tro­du­ce­rea ta­xei pe lă­co­mie, cos­tu­ri­le – ori­cum mari – ale aces­tui pro­dus au ajuns la mi­ni­mum 7,5%, ce­ea ce înse­am­nă că băn­ci­le ar ac­cep­ta să dea cre­di­te „Pri­ma Ca­să“cu o pi­er­de­re asu­ma­tă de mi­ni­mum 2%.

Dar da­că sta­tul de­ci­de să aco­pe­re ace­as­tă pi­er­de­re de 2% și să mai dea și un bo­nus de 1% pro­fit băn­ci­lor, ca un fel de con­trac­te pe di­fe­ren­ţă? Es­te o po­si­bi­li­ta­te. Mi­za în spe­ţă es­te așa-zi­sa „ta­xă pe lă­co­mie“din OUG 114. Dar „exis­tă re­zer­va po­si­bi­li­tă­ţii ca ta­xa ace­as­ta să fie re­gândi­tă, așa cum s-a ve­hi­cu­lat în spa­ţi­ul pu­blic“, spu­ne ana­lis­tul imo­bi­liar Ion Ra­du Zi­liște­a­nu.

Con­si­li­e­rul prim-mi­nis­tru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, Da­ri­us Vâlcov, a de­cla­rat însă că ta­xa de 2% din pia­ţa ener­gi­ei elec­tri­ce ar pu­tea fi re­gândi­tă. „Nu s-a pus ni­ci­o­da­tă pro­ble­ma (n.r. – re­nun­ţă­rii la ta­xa pe lă­co­mie)“, a spus re­cent Vâlcov. Exis­tă însă niște „dis­cu­ţii pe «ta­xa de lă­co­mie», pe anu­mi­te as­pec­te, și aici vor­bim în spe­cial de par­tea de ener­gie, și aco­lo sunt niște ana­li­ze, pen­tru că în anul 2018, în afa­ră de fap­tul că eco­no­mia a dus-o într-un ritm bun, s-au fă­cut și tot fe­lul de ana­li­ze ca­re vor pre­gă­ti sau au pre­gă­tit re­for­me­le din acest an. Și aici, în ce­ea ce pri­vește ener­gia, vor­bim des­pre o com­po­nen­tă de re­for­mă și e po­si­bil ca pe acest mic seg­ment să se mo­di­fi­ce“, a afir­mat con­si­li­e­rul gu­ver­na­men­tal.

Moar­te na­tu­ra­lă

Se do­rește, pe „Pri­ma Ca­să“, mo­di­fi­ca­rea unor clau­ze: li­mi­ta de vârstă, avan­sul mai ma­re.

„Li­mi­ta de vârstă nu o co­men­tez“, a de­cla­rat Zi­liște­a­nu pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“, ară­tând că, la mă­ri­rea avan­su­lui, ar tre­bui „să ne gândim că avan­sul la cre­di­te­le ipo­te­ca­re în lei e 15%. La «Pri­ma Ca­să» e 5%“.

Acum, da­că se mă­rește la 8-11%, „aproa­pe că nu mai exis­tă di­fe­ren­ţă fa­ţă de pro­du­se­le co­mer­cia­le exis­ten­te pe pia­ţă (n.r. – adi­că fa­ţă de cre­di­te­le ipo­te­ca­re în lei obișnu­i­te). Sen­za­ţia mea es­te că vor să «omoa­re», așa, de moar­te na­tu­ra­lă «Pri­ma Ca­s㻓.

Pro­gra­mul are de­ja ze­ce ani de exis­ten­ţă, fi­ind lan­sat în lu­na mai a anu­lui 2009 de prim-ministrul Emil Boc. „Pri­ma Ca­să“s-a do­rit a fi un fel de mi­că gu­ră de oxi­gen în vre­muri de cri­ză imo­bi­lia­ră acu­tă.

„E ade­vă­rat“, spu­ne ana­lis­tul imo­bi­liar, „însă nu­mă­rul de tran­zac­ţii ge­ne­ra­te nu a fost prea ma­re. 20.000 pe an, când în Ro­mânia, anual, se fac su­te de mii de tran­zac­ţii imo­bi­lia­re“.

Con­sul­tan­tul imo­bi­liar Ioan Be­jan a de­cla­rat re­cent pen­tru RL că, în pe­ri­oa­da ani­lor 2009-2018, au fost cum­pă­ra­te de că­tre chi­riași 4.557 de apar­ta­men­te, con­form da­te­lor fur­ni­za­te de ANL. Din to­ta­lul apar­ta­men­te­lor vându­te, ju­mă­ta­te din chi­riași au pre­fe­rat să plă­te­as­că un avans de 15%, iar res­tul ra­te la pri­mă­rie. Aproa­pe 20% din to­tal au op­tat pen­tru achi­zi­ţia lo­cu­in­ţe­lor din sur­se pro­prii, iar 17% au ape­lat la „Pri­ma Ca­să“.

Es­te ex­trem de su­ges­tiv. Du­pă cum se ob­ser­vă, nici mă­car chi­riașii ANL, des­pre ca­re se pre­su­pu­ne că sunt oa­meni cu mai pu­ţi­nă da­re de mână, nu au ape­lat la „Pri­ma Ca­să“de­cât în pro­por­ţie de 17%. Iar ANL ori­cum, ca ac­ti­vi­ta­te imo­bi­lia­ră, are un im­pact mi­nus­cul în pia­ţă, fa­ţă de ca­re im­pac­tul Pro­gra­mu­lui „Pri­ma Ca­să“es­te gi­gan­tic.

O ches­ti­u­ne de na­tu­ră psi­ho­lo­gi­că

To­tuși, ce a re­pre­zen­tat, în acești ze­ce ani, acest pro­gram de stat? „A fost mai mult o ches­ti­u­ne de na­tu­ră psi­ho­lo­gi­că. A aju­tat pia­ţa“, sus­ţi­ne Ion Ra­du Zi­liște­a­nu. Exper­tul afir­mă că „în afa­ră de ce­re­re și ofer­tă, la for­ma­rea pre­ţu­ri­lor inter­vi­ne și un al trei­lea ele­ment – sen­ti­men­tul, încre­de­rea par­ti­ci­pan­ţi­lor la pia­ţă“. Prac­tic, „Pri­ma Ca­să“a lu­crat la acest sen­ti­ment în vre­muri de cri­ză, aju­tând la cre­a­rea unui sen­ti­ment po­zi­tiv pe pia­ţa imo­bi­lia­ră.

Dar dis­pa­ri­ţia Pro­gra­mu­lui „Pri­ma Ca­să“es­te cum­va și un mod de a scă­dea de la bu­get ba­nii pe ca­re tre­bu­ie să-i dea acum, te­o­re­tic, sta­tul într-o pe­ri­oa­dă de cri­ză bu­ge­ta­ră?

„Ches­tia cu fap­tul că sta­tul dă bani... sta­tul prac­tic nu dă ni­mic“, afir­mă Zi­liște­a­nu, ex­pli­când apoi că sta­tul „ar pu­tea da bani, dar cre­di­te­le cu ga­ran­ta­re prin Pro­gra­mul «Pri­ma Ca­să» au fost ce­le mai pu­ţin ne­per­for­man­te cre­di­te din Ro­mânia, iar cre­di­te­le imo­bi­lia­re, în ge­ne­ral, așa sunt“.

Fon­dul Nați­o­nal de Ga­ran­ta­re a Cre­di­te­lor pen­tru Între­prin­de­ri­le Mici și Mij­lo­cii a acor­dat pes­te 250.000 de ga­ra­nții și pro­mi­si­uni de ga­ran­ta­re per­soa­ne­lor ca­re au ac­ce­sat Pro­gra­mul „Pri­ma Ca­să“, de la de­bu­tul său și până în pre­zent. 72% din to­ta­lul ga­ra­nți­i­lor au fost atri­bu­i­te ti­ne­ri­lor de 25-35 de ani, 21% per­soa­ne­lor de pes­te 35 de ani și 7% ce­lor de până la 25 de ani.

Omul gos­po­dar întâi își plă­tește ra­ta la ca­să

De ce sunt, to­tuși, atât de per­for­man­te cre­di­te­le „Pri­ma Ca­să“? „Pri­ma gri­jă a omu­lui, atunci când es­te vor­ba des­pre o ca­să de lo­cu­it, es­te să plă­te­as­că ra­ta. Ni­ve­lul de ne­per­for­man­ţă a fost ex­traor­di­nar de mic“, atra­ge aten­ţia exper­tul.

Așa­dar, sta­tul a ga­ran­tat cu bani, dar prac­tic nu a plă­tit o su­mă sem­ni­fi­ca­ti­vă. Ea a fost bu­ge­ta­tă pe hârtie și s-a întors în bu­ge­tul ge­ne­ral la fi­e­ca­re fi­nal de an, fi­ind fo­lo­si­tă, trep­tat, pen­tru alte sco­puri bu­ge­ta­re.

„Pro­ce­du­ral vor­bind, pen­tru bănci, lu­crul cu sta­tul pe «Pri­ma Ca­să» es­te o po­va­ră bi­ro­cra­ti­că su­pli­men­ta­ră“, a de­cla­rat Ion Ra­du Zi­liște­a­nu pen­tru RL. O ban­că a sim­ţit că ur­me­a­ză dis­pa­ri­ţia „Pri­ma Ca­să“– a adău­gat ana­lis­tul imo­bi­liar. Insti­tu­ţia ban­ca­ră s-a re­tras de mai mult timp din pro­gram, apoi „și-a cre­at pro­pri­i­le pro­du­se de cre­di­ta­re ipo­te­ca­ră, ca­re sunt foar­te ase­mă­nă­toa­re, cu ex­cep­ţia avan­su­lui și a fap­tu­lui că sta­tul nu ga­ran­te­a­ză“.

To­tul se pe­tre­ce acum, în con­di­ţi­i­le în ca­re acum ze­ce ani Pro­gra­mul „Pri­ma Ca­să“fu­se­se gândit să aju­te sec­to­rul con­struc­ţi­i­lor. „Cre­de­au că un pro­cent de 85% din cre­di­te se va du­ce în con­struc­ţii noi, nu­mai că pro­cen­tul a fost in­vers, și nu a înnoit fon­dul imo­bi­liar“.

Fond imo­bi­liar înve­chit

Ast­fel că în Ro­mânia, în con­ti­nua­re, fon­dul imo­bi­liar es­te do­mi­nat de lo­cu­in­ţe­le din blo­cu­ri­le con­stru­i­te în anii ’80 ai se­co­lu­lui tre­cut. În pro­po­rție de 85% fon­dul imo­bi­liar es­te re­pre­zen­tat de aces­te re­zi­den­ţia­le.

Fe­brua­rie es­te lu­na în ca­re băn­ci­le își re­de­fi­nesc stra­te­gi­i­le pe anul 2019, în func­ţie de OUG 114, chiar da­că exis­tă spe­ran­ţe că ce­le­bra or­do­nan­ţă va fi mo­di­fi­ca­tă – ob­ser­vă și Eco­no­mi­ca.net. În a do­ua ju­mă­ta­te a lu­nii fe­brua­rie sunt aștep­ta­te și de­le­ga­ţii ale ac­ţi­o­na­ri­lor băn­ci­lor pre­zen­te în Ro­mânia, ca­re vor de­ci­de, în func­ţie de da­te­le pre­zen­ta­te, vi­i­to­rul plan de dez­vol­ta­re.

Ace­as­ta pen­tru une­le bănci. Pen­tru alte bănci, vor de­ci­de in­clu­siv da­că pre­zen­ţa în Ro­mânia mai ren­te­a­ză sau es­te ca­zul să mu­te sub­si­dia­ra din Ro­mânia într-o altă ţa­ră es­teu­ro­pe­a­nă. Ast­fel, o se­rie de bănci au de­cis de­ja să res­trângă mai ra­pid de­cât tre­bu­ia re­ţe­aua ban­ca­ră (în ge­ne­ral, re­duc într-un an ce­ea ce era pre­vă­zut a se întâmpla în doi sau trei ani), sto­pa­rea ori­că­rui tip de inves­ti­ţii și, oda­tă cu aces­tea, pu­ne­rea în ecua­ţie a unor pro­gra­me cu ga­ran­ţie gu­ver­na­men­ta­lă ca­re între timp au de­venit ne­pro­fi­ta­bi­le și chiar ge­ne­ra­toa­re de pi­er­deri.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.