Punc­te re­cu­pe­ra­te fa­ţă de CFR Cluj

Ulti­me­le par­ti­de ale eta­pei a 23-a din Li­ga I la fot­bal au con­sem­nat vic­to­rii ale gaz­de­lor, la Bo­toșani și FCSB. Cu ace­as­tă oca­zie, cla­sa­men­tul s-a com­pri­mat în zo­na po­di­u­mu­lui, dar și a lo­cu­ri­lor 6-8, aco­lo un­de se dis­pu­tă ul­ti­mul loc de play-off.

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

FCSB nu a avut pro­ble­me în a-și asi­gu­ra o vic­to­rie fa­ci­lă în fața nou-pro­mo­va­tei AFC Her­man­nstadt. Dâlbea a avut ghi­ni­o­nul de a înscrie în pro­pria poar­tă încă din

mi­nu­tul 2. Acest au­to­gol a tur­nat plumb în ghe­te­le si­bi­e­ni­lor, iar Ho­ra a ma­jo­rat avan­ta­jul în mi­nu­tul 16.Sco­rul fi­nal,3-0,a fost sta­bi­lit de că­tre ve­te­ra­nul Tei­xei­ra, în ul­ti­mul mi­nut de joc.

Antre­no­rul ce­lor de la FCSB, Mi­hai Te­ja, a ales,

pen­tru acest joc, o for­mu­lă des­tul de ori­gi­na­lă,al­că­tu­i­tă din ur­mă­to­rii: Băl­gră­de­an – R.Ben­zar,Bă­lașa,Fi­lip,J.Mo­rais – Pin­ti­lii, Ma­tei – Man, Tă­na­se, Co­man – Ho­ra. Cu ace­as­tă oca­zie, Pin­ti­lii, ca­re a fost și că­pi­ta­nul echi­pei, a re­venit în un­spre­ze­ce­le de ba­ză al roș-al­baștri­lor.

FCSBa­re44de­punc­te,fi­in­dpe lo­cul al doi­lea, la trei lun­gi­mi de CFR Cluj. Po­di­u­mul se com­ple­te­a­ză cu Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va,ca­re are 42 de punc­te.

Bo­toșa­ni­ul – vic­to­rie „ita­li­e­neas­că“împo­tri­va lui Ber­go­di

FC Bo­toșani a reușit cu des­tu­lă di­fi­cul­ta­te să își fruc­ti­fi­ce avan­ta­jul te­re­nu­lui pro­priu în me­ci­ul cu lan­ter­na roșie FC Vo­lun­tari. Mol­do­venii au câști­gat cu 1-0, la ca­pă­tul unui meci echi­li­brat. Uni­cul gol al me­ci­u­lui a fost mar­cat cu ca­pul, din plon­jon, de că­tre ata­can­tul Mi­hai Ro­man, în

mi­nu­tul 45. Fa­za pre­mer­gă­toa­re a însem­nat o cen­tra­re a lui Go­lof­ca de pe par­tea dre­ap­tă și o se­mi­foar­fe­că la­te­ra­lă a lui Fa­brinni, ca­re a dus min­gea în zo­na ca­reu­lui mic.

Vo­lun­ta­ri­ul, sub co­man­da an­tre­no­ru­lui ita­lian Cris­tia­no Ber­go­di, a ju­cat foar­te bi­ne în re­pri­za se­cun­dă, creându-și cel puțin pa­tru oca­zii de gol. Ilfo­venii au ple­cat însă fă­ră punc­te din ace­as­tă de­pla­sa­re și, ast­fel,

au ra­tat opor­tu­ni­ta­tea de a săl­ta în cla­sa­ment pe lo­cul pe­nul­tim.

FC Bo­toșani vi­se­a­ză acum la o po­ziție de play-o¡. Ju­de­când în com­pa­rație cu se­zoa­ne­le an­te­ri­oa­re, o va­loa­re re­per es­te cea de 38 de punc­te. Ni­ci­o­da­tă, de când în Ro­mânia se prac­ti­că sis­te­mul cu play-off și play-out, o echi­pă ca­re a ajuns în sex­te­tul frun­taș nu a avut mai puțin de 38 de punc­te.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.