De­grin­go­la­dă în lu­mea „re­gi­lor“pe­tro­lu­lui

OPEC a anu­nțat re­du­ce­rea con­si­de­ra­bi­lă a pro­du­cți­ei sa­le de pe­trol în ca­drul unui acord de apro­vi­zi­o­na­re mon­dia­lă în efor­tul de a împi­e­di­ca o su­pe­ra­bun­de­nță pe piață și, în con­se­ci­nță, o scă­de­re a prețu­lui ba­ri­lu­lui.

Romania Libera - - Prima Pagina - Gabriela Anghel

Cur­sul pe­tro­lu­lui a înre­gis­trat o crește­re în cur­sul schim­bu­ri­lor eu­ro­pe­ne de luni (atin­gând 63 de do­lari ba­ri­lul, față de 50 do­lari în de­cem­brie), reușind să ate­nue­ze pi­er­de­ri­le din ajun, dar pen­tru Neil Wil­son, ana­list la Mar­kets.com, „po­si­bi­li­tăți­le crește­rii sunt li­mi­ta­te” de ne­go­ci­e­ri­le chi­no-ame­ri­ca­ne și de sla­ba crește­re mon­dia­lă ca­re apa­să asu­pra ce­re­rii, de o par­te, și de ofer­ta ame­ri­ca­nă abun­den­tă, de altă par­te. Îngri­jo­ra­tă de scă­de­rea prețu­ri­lor pe­tro­lu­lui și de crește­rea ofer­tei, Orga­ni­zația Ță­ri­lor Expor­ta­toa­re de Pe­trol (OPEC), con­du­să de Ara­bia Sau­di­tă (pri­mul ex­por­ta­tor mon­dial) și aliații săi, prin­tre ca­re Ru­sia, a con­venit în de­cem­brie re­du­ce­rea apro­vi­zi­o­nă­rii pi­eței, iar în ca­drul aces­tui acord car­te­lul pe­tro­lu­lui a re­dus pro­du­cția sa de la 1 ia­nua­rie. În ra­por­tul lu­nar pu­bli­cat ma­rți, OPEC a mo­di­fi­cat pre­vi­zi­u­ni­le sa­le asu­pra crește­rii eco­no­mi­ce mon­dia­le pen­tru 2019 și a evi­de­nțiat o se­rie de ob­sta­co­le cum ar fi înce­ti­ni­rea co­me­rțu­lui mon­dial.

În Ru­sia, Igor Se­cin, preșe­din­te­le gi­gan­tu­lui pe­tro­li­er rus Ros­neft și unul din­tre aliații cei mai apro­piați ai lui Vla­di­mir Pu­tin, i-a scris li­de­ru­lui de la Krem­lin că pac­tul din­tre Mos­co­va și OPEC pri­vind re­du­ce­rea pro­du­cți­ei pe­tro­li­e­re ar fi în in­te­re­sul Sta­te­lor Uni­te. Scri­soa­rea nu pre­ci­ze­a­ză da­că acor­dul – încheiat în 2017 între OPEC și alți mari pro­du­că­tori de pe­trol, între ca­re Ru­sia, des­ti­nat re­du­ce­rii pro­du­cți­ei lor - va fi pre­lun­git sau nu, dar Se­cin a fă­cut cu­nos­cut îna­lți­lor res­pon­sa­bi­li ruși im­pli­cați în po­li­ti­ca ener­ge­ti­că fap­tul că do­rește sfârși­tul pac­tu­lui. Dar Pu­tin con­si­de­ră acor­dul încheiat cu OPEC ca fă­când par­te din­tr-un puz­zle mult mai vast, ce im­pli­că și un dia­log cu șe­ful car­te­lu­lui, Ara­bia Sau­di­tă, asu­pra Si­ri­ei și a altor pro­ble­me ge­o­po­li­ti­ce.

Ru­sia și Ara­bia Sau­di­tă sunt di­vi­za­te în ce pri­vește mo­dul de par­ta­ja­re a re­du­ce­ri­lor pro­du­cți­ei și OPEC și par­te­ne­rii se vor reuni la Vi­e­na în apri­lie pen­tru a de­ci­de da­că po­li­ti­ca de re­du­ce­re a pro­du­cți­ei va fi me­nți­nu­tă sau mo­di­fi­ca­tă. Ana­liștii ara­tă că o re­tra­ge­re a Ru­si­ei din acest acord va an­tre­na o că­de­re ver­ti­gi­noa­să a prețu­ri­lor au­ru­lui ne­gru. Si­tuația ar pu­tea fo­rța Ara­bia Sau­di­tă să com­pen­se­ze ma­jo­ri­ta­tea pe­nu­ri­ei de pe­trol pe pi­ețe pen­tru a su­sți­ne prețu­ri­le, dar Ria­dul a de­cla­rat că nu o va fa­ce sin­gur. Mi­nis­trul sau­dit al Pe­tro­lu­lui a anu­nțat de­ja că ța­ra sa este in­ca­pa­bi­lă să com­pen­se­ze scă­de­rea ex­por­tu­ri­lor de pe­trol ira­nian.

În ace­lași timp, că­de­rea prețu­ri­lor pe­tro­lu­lui va cau­za pi­er­deri con­si­de­ra­bi­le com­pa­ni­i­lor pe­tro­li­e­re ame­ri­ca­ne, pen­tru că ele ex­trag pe­trol de șist, a că­rui ex­ploa­ta­re este foar­te cos­ti­si­toa­re, or SUA nu au în ve­de­re re­du­ce­rea pro­du­cți­ei lor de pe­trol.

SUA, Ru­sia, OPEC

Expe­rții și ana­liștii vor­besc des­pre o „lo­vi­tu­ră de po­ker” pe piața au­ru­lui ne­gru ca­re ex­pli­că fluc­tuați­i­le cur­su­ri­lor, de la 150 do­lari ba­ri­lul în 2008 la 50 do­lari în de­cem­brie 2018. Di­fe­riți fac­tori au con­tri­bu­it la acest „con­tra-șoc” pe­tro­li­er și o con­frun­ta­re ju­ca­tă în sub­te­ran a fost pi­er­du­tă de Ara­bia Sau­di­tă, ur­ma­tă - con­tra voi­nței lor - de par­te­ne­rii săi din OPEC, în fa­voa­rea ri­va­lu­lui ame­ri­can și a pro­du­că­to­ri­lor de pe­trol de șist. De la cur­sa spre au­rul ne­gru din Te­xas la bi­ro­u­ri­le somp­tu­oa­se ale ma­ri­lor co­mer­cia­nți ai pla­ne­tei, între Bur­sa din New York și cer­cu­ri­le foar­te închi­se ale pu­te­rii ru­se sau sau­di­te, expe­rții au pre­zen­tat ca pe un thril­ler ace­as­tă for­mi­da­bi­lă „par­ti­dă de po­ker” eco­no­mi­că și ge­o­po­li­ti­că. Ul­ti­ma eta­pă a par­ti­dei a avut loc în 2018, când pro­du­cția ame­ri­ca­nă a ega­lat pen­tru pri­ma oa­ră pro­du­cția Ara­bi­ei Sau­di­te, în timp ce Ru­sia s-a apro­piat de OPEC.

În plus, schim­ba­rea anu­nța­tă de Nor­ve­gia, ca­re a ales să mi­ze­ze pe ener­gii alter­na­ti­ve, pre­fi­gu­re­a­ză o lu­me a ener­gi­ei ame­ni­nța­tă de schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce, iar ce­re­rea de pe­trol s-ar pu­tea di­mi­nua mai ra­pid de­cât era pre­vă­zut.

Di­rec­to­rul Age­nți­ei in­ter­nați­o­na­le a ener­gi­ei es­ti­me­a­ză că emer­ge­nța pe­tro­lu­lui de șist ame­ri­can a tran­sfor­mat du­ra­bil piața pe­tro­li­e­ră. „Am in­trat într-o pe­ri­oa­dă de in­cer­ti­tu­dini fă­ră pre­ce­dent în is­to­ria pe­tro­lu­lui.” În Du­bai, la Fo­ru­mul stra­te­gi­lor ara­bi, expe­rții au pre­ci­zat că ță­ri­le din Golf, ca­re de­pind pu­ter­nic de pe­trol, vor tre­bui să „se obișnu­ias­că cu un pe­trol ief­tin”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.