Co­nec­ta­rea ca­se­lor de mar­cat la ANAF, învă­lu­i­tă în po­e­zie

Ca­se­le de mar­cat cu jur­nal elec­tro­nic vor fi le­ga­te la ANAF în cea de-a do­ua ju­mă­ta­te a anu­lui – a anun­ţat Do­ru Du­daș, di­rec­tor ge­ne­ral în Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce (MFP), la o con­fe­rin­ţă or­ga­ni­za­tă de PwC.

Romania Libera - - Actualitat­e - Ma­ri­le­na Dan

Re­pre­zen­tan­tul MFP a ad­mis că sunt mari sin­co­pe în le­gă­tu­ră cu acest proi­ect și a in­vo­cat și ver­suri ca­re ates­tă că to­tul e greu pe lu­me.

Con­fe­rin­ţa PwC la ca­re a par­ti­ci­pat și Do­ru Du­daș a înce­put cu un mo­ment mu­zi­cal ca­re l-a in­spi­rat, se pa­re, pe aces­ta. Între­bat, ul­te­ri­or, când vor fi le­ga­te ca­se­le de mar­cat la ANAF, du­pă ce fir­me­le au fost ne­voit să in­ves­te­as­că su­me im­por­tan­te în schim­ba­rea lor cu une­le cu jur­nal elec­tro­nic, Du­daș a afir­mat: „Ace­as­tă te­mă a ca­se­lor de mar­cat îmi adu­ce în min­te un vers al unui ma­re cla­sic ro­mân, ca­re su­nă așa: «Ni­mic nu e ușor pe pă­mânt și ro­ua e su­doa­rea pri­vi­ghe­to­ri­lor ca­re au os­te­nit toa­tă noap­tea cântând»“. Este vor­ba des­pre Lu­cian Bla­ga: „Ușor nu e nici cânte­cul. Zi și noap­te – ni­mic nu-i ușor pe pă­mânt: căci ro­ua e su­doa­rea pri­vi­ghe­to­ri­lor ce s-au os­te­nit toa­tă noap­tea cântând“.

„Să tre­cem la ches­ti­uni mai con­cre­te“, a adău­gat re­pre­zen­tan­tul MFP, ci­tat de hot­news.ro. „Du­pă cum am con­sta­tat împreu­nă, a înce­put pe 7 fe­brua­rie 2018 pro­ce­sul efec­tiv de im­ple­men­ta­re a le­gis­la­ţi­ei ca­re in­tra­se de­ja în vi­goa­re. Este într-ade­văr, și via­ţa ne-a ară­tat acest lu­cru, un pro­ces de­o­se­bit de com­plex și s-a do­ve­dit a fi și de­o­se­bit de di­fi­cil. În pri­mul rând, sunt foar­te mul­ţi ac­tori im­pli­ca­ţi în acest pro­ces. Tre­bu­ie să înce­pem cu pro­du­că­to­rii de ca­se de mar­cat, cu dis­tri­bu­i­to­rii de ca­se de mar­cat, uni­tă­ţi­le de ser­vi­ce acre­di­ta­te cu Insti­tu­tul de Cer­ce­tări în Infor­ma­ti­că, in­sti­tut ca­re asi­gu­ră tes­ta­rea și avi­za­rea teh­ni­că a mo­de­le­lor, cu ANAF, Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor, nu în ul­ti­mul rând uti­li­za­to­rii ca­se­lor de mar­cat, co­mer­cian­ţii în si­ne. To­ţi acești ac­tori par­ti­ci­pan­ţi la pro­ces au un anu­mit rol și, pe par­curs, într-ade­văr, au apă­rut di­fe­ri­te di­fi­cul­tă­ţi, sin­co­pe“, a spus Du­daș.

El a pre­ci­zat că mar­ţi erau 463.000 apa­ra­te noi în pia­ţă, 358.000 apa­ra­te fis­ca­li­za­te prin atri­bu­i­rea se­ri­ei fis­ca­le uni­ce și 273.000 de apa­ra­te in­sta­la­te, în func­ţi­u­ne.

„În pia­ţă sunt astă­zi 78 de mo­de­le de ca­se de mar­cat ca­re aco­pe­ră toa­te sec­toa­re­le de eco­no­mie. Tre­bu­ie să ajun­gem un­de­va la 700.000-750.000 de apa­ra­te in­sta­la­te. Se va fi­na­li­za pe la mij­lo­cul aces­tui an. Du­pă ce se fi­na­li­ze­a­ză ace­as­tă eta­pă, ur­me­a­ză să dis­cu­tăm eta­pa co­nec­tă­rii și în a do­ua par­te a aces­tui an apre­ci­ez că vom fi pre­gă­ti­ţi să fa­cem ace­as­tă co­nec­ta­re (la ser­ve­re­le ANAF – n.r.). Acum nu avem ce co­nec­ta pen­tru că am an­ti­ci­pat di­fi­cul­ta­tea pro­ce­su­lui și întin­de­rea pe o pe­ri­oa­dă lun­gă, am gândit ace­as­tă eta­pă pre-ope­ra­ţi­o­na­lă în ca­re in­for­ma­ţi­i­le din ca­se­le de mar­cat ce ur­me­a­ză să ajun­gă zil­nic la ANAF acum ajung lu­nar prin­tr-o de­cla­ra­ţie in­te­li­gen­tă“, a ex­pli­cat re­pre­zen­tan­tul MFP.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.