Ta­xe mă­ri­te de șap­te ori în Con­stan­ţa, con­struc­to­rii ame­nin­ţă cu pro­tes­te

Con­struc­to­rii din Con­sta­nța s-au tre­zit, pes­te noap­te, cu ta­xe mai mari de aproa­pe șap­te ori pen­tru a pu­tea in­tra cu mași­ni­le de ma­re to­naj în oraș. Pen­tru une­le ca­te­go­rii, însă, ta­xa a fost anu­la­tă.

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Ce­le mai pu­ter­ni­ce fir­me de con­stru­cții din Con­sta­nța se pre­gă­tesc de pro­tes­te, du­pă ce Pri­mă­ria Con­sta­nța a ma­jo­rat une­le ta­xe de aproa­pe șap­te ori. Este vor­ba des­pre ta­xa de fo­lo­si­re a tra­mei stra­da­le, ca­re s-a ma­jo­rat de la trei până la șap­te ori. Mai exact, cu pro­cen­te cu­prin­se între 334% și 668%. De exem­plu, mași­ni­le pes­te 20 sau pes­te 40 de to­ne ca­re in­trau în oraș plă­te­au, anul tre­cut, o ta­xă de 600 de lei pe lu­nă. Da­că s-ar fi apli­cat o ma­jo­ra­re cu ra­ta in­flați­ei, ta­xa ar fi fost de 607,80 de lei pe lu­nă. În schimb, prin­tr-o ho­tă­râre de con­si­liu lo­cal, ta­xa ace­as­ta a fost sta­bi­li­tă la 2.000 de lei pen­tru mași­ni­le pes­te 20 de to­ne și de 4.000 de lei pen­tru ce­le de pes­te 40 de to­ne, di­fe­re­nțe­le fi­ind de 1.392, res­pec­tiv 4.000 de lei. Creșteri mai puțin spec­ta­cu­loa­se sunt și la mași­ni­le cu to­naj mai mic. De exem­plu, la ce­le între 2,5 și 3,5 to­ne ma­jo­ra­rea este de la 60 de lei la 100, iar pen­tru ce­le cu­prin­se între 12 și 20 to­ne ta­xa s-a ma­jo­rat de la 300 de lei la 1.000 de lei.

Con­struc­to­rii ame­ni­nță cu pro­tes­te

Aso­ciația Con­struc­to­ri­lor și Inves­ti­to­ri­lor Do­bro­gea (ACID), ca­re reu­nește so­ci­e­tăți cu pes­te 2.000 de ana­ga­jați și o ci­fră de afa­ceri de pes­te 1.000 de mi­li­oa­ne de lei, con­si­de­ră că emi­te­rea ho­tă­rârii de con­si­liu s-a fă­cut „în con­diții to­tal ne­le­ga­le“și au se­zi­zat Pre­fec­tu­ra Con­sta­nța în le­gă­tu­ră cu acest as­pect. „Da­că Pre­fec­tu­ra Con­sta­nța nu răs­pun­de și nu ata­că ace­as­tă de­ci­zie în ter­men de 30 de zi­le, ACID va fa­ce o de­mon­strație pu­bli­că în fața Pri­mă­ri­ei Con­sta­nța, a Pre­fec­tu­rii și a Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Con­sta­nța“, a de­cla­rat Con­stan­tin Frăți­lă, preșe­din­te­le aso­ciați­ei. Orga­ni­zația este pre­gă­ti­tă să scoa­tă zeci de mașini de ma­re to­naj în stra­dă, pen­tru a-și fa­ce au­zi­tă vo­cea. Inves­ti­to­rii au atras ate­nția, prin se­si­za­rea înain­ta­tă, că apro­ba­rea aces­tui HCL s-a fă­cut cu încăl­ca­rea mai mul­tor le­gi și ac­te nor­ma­ti­ve afe­ren­te. Ta­xe­le și im­po­zi­te­le lo­ca­le pen­tru 2019 au fost sta­bi­li­te din apri­lie 2018, ast­fel încât fir­me­le să poa­tă să își bu­ge­te­ze în cu­noști­nță de cau­ză chel­tu­i­e­li­le. În da­ta de 28 de­cem­brie 2018, într-o vi­neri, a fost însă pu­bli­ca­tă o ho­tă­râre ca­re cu­prin­de noi­le ta­xe, ma­jo­ra­te de până la șap­te ori. În ex­pu­ne­rea de mo­ti­ve, pri­ma­rul Con­sta­nței, De­ce­bal Fă­gă­dău, se adre­se­a­ză unor in­sti­tuții pre­cum Ordi­nul Arhi­te­cți­lor, Orga­ni­zația Pa­tro­na­lă Ma­maia și Ca­me­ra de Co­me­rț, ca­re nu au le­gă­tu­ră cu tra­ma stra­da­lă, dar nu și ACID. Aces­teia nu i s-a ce­rut nici mă­car un punct de ve­de­re. Mai mult, o co­mi­sie de spe­cia­li­ta­te, cea pen­tru Admi­nis­trație Pu­bli­că, a dat aviz ne­ga­tiv, iar cea de Stu­dii și Prog­no­ze Eco­no­mi­ce a dat aviz po­zi­tiv, spe­ci­fi­când însă că „nu se poa­te re­a­li­za im­pac­tul fi­nan­ciar asu­pra bu­ge­tu­lui“.

Ele­men­te de ne­con­sti­tuți­o­na­li­ta­te

Con­struc­to­rii și inves­ti­to­rii din Con­sta­nța spun că no­ua ta­xă este ne­con­sti­tuți­o­na­lă din mai mul­te mo­ti­ve. În pri­mul rând, pen­tru că este un im­po­zit, și nu o ta­xă, de­oa­re­ce ta­xa înse­am­nă un ser­vi­ciu pres­tat de cel ca­re o înca­se­a­ză. În acest caz, ta­xa de tra­mă stra­da­lă este iden­ti­că cu im­po­zi­tul pe mij­loa­ce­le de tran­sport. În al doi­lea rând, ta­xa încal­că prin­ci­pi­ul pro­po­rți­o­na­li­tății ta­xe­lor fis­ca­le. În al trei­lea rând, în opi­nia lor, încal­că și prin­ci­pul jus­tei așe­zări a ta­xe­lor fis­ca­le, de­oa­re­ce sunt puțin în si­tuația unei evi­den­te su­pra­ta­xări a tran­spor­tu­ri­lor efec­tua­te cu au­tos­pe­cia­le, cuan­tu­mul sta­bi­lit fi­ind cu mult mai ma­re de­cât cel re­gle­men­tat de art. 491 din Le­gea 227/2015. „Este mai mult de­cât evi­dent că ace­as­tă tra­mă stra­da­lă sta­bi­li­tă pen­tru 2019 de­pășește cu mult va­lo­ri­le ac­tua­li­za­te cu ra­ta in­flați­ei. De fapt, o pu­tem înca­dra la ca­te­go­ria hai­du­cie“, se ara­tă în do­cu­men­tul ACID, in­trat în po­se­sia noas­tră.

Tran­spor­tu­ri­le aga­ba­ri­ti­ce nu mai sunt su­pra­ta­xa­te

Ho­tă­rârea de ca­re vor­bim mai are o par­ti­cu­la­ri­ta­te: în ea scrie ne­gru pe alb că tran­spor­tu­ri­le aga­ba­ri­ti­ce nu mai sunt su­pra­ta­xa­te. Așa­dar, pe de o par­te pen­tru o ca­te­go­rie ta­xa este ma­jo­ra­tă de șap­te ori, pe de altă par­te, pen­tru unii este eli­mi­na­tă. Po­se­so­rii de ve­hi­cu­le ca­re trac­te­a­ză re­morci/ se­mi­re­morci/plat­for­me și au­to­trac­toa­re, adi­că TIR-uri­le, nu mai plă­tesc ni­mic. Gu­ri­le re­le spun că mă­su­ra este me­ni­tă să aju­te une­le so­ci­e­tăți co­mer­cia­le ca­re sunt con­du­se de apro­piați ai foști­lor con­du­că­tori ai Pri­mă­ri­ei Con­sta­nța. Într-un de­po­zit de con­stru­cții, de exem­plu, in­tră și ies zil­nic chiar și 20 de TIR-uri. Aces­tea nu mai plă­tesc ni­cio su­pra­ta­xă. Exis­tă un prin­ci­piu al ega­li­tății în fața le­gii, ca­re spu­ne că în si­tuații ega­le, tra­ta­men­tul ju­ri­dic apli­cat nu poa­te fi di­fe­rit. În acest caz, cei afec­tați spun că prin­ci­pi­ul nu se mai res­pec­tă. În ur­ma se­si­ză­rii ACID, Pre­fec­tu­ra Con­sta­nța nu a luat, până la ora re­dac­tă­rii aces­tui ar­ti­col, ni­cio mă­su­ră. Ser­vi­ci­ul Pu­blic de Impo­zi­te și Ta­xe al Pri­mă­ri­ei Con­sta­nța i-a che­mat, însă, pe cei afec­tați de ace­as­tă ta­xă, la o dis­cuție pe ace­as­tă te­mă, în da­ta de 25 fe­brua­rie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.