Trend nou în con­su­mul de dro­guri: can­na­bi­sul ia lo­cul „et­no­bo­ta­ni­ce­lor“

Exis­tă ris­cul ca Ro­mânia să de­vi­nă din ța­ră de tran­zit stat fur­ni­zor de dro­guri, mai pre­cis de can­na­bis, pe fon­dul crește­rii fă­ră pre­ce­dent a su­pra­fețe­lor cul­ti­va­te ile­gal cu can­na­bis.

Romania Libera - - Special - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

Anul 2018 a fost mar­cat prin­tr-o schim­ba­re în pri­vi­nța con­su­mu­lui de dro­guri, lo­cul „et­no­bo­ta­ni­ce­lor”, ca­re au do­mi­nat piața în ul­ti­mii ani, fi­ind luat de can­na­bis, ca­re a de­venit prin­ci­pa­lul drog pre­fe­rat de con­su­ma­tori. Pe lo­cul doi este co­cai­na. Can­na­bi­sul tin­de să de­vi­nă dro­gul „tra­diți­o­nal” pen­tru că, po­tri­vit ce­lor im­pli­cați în com­ba­te­rea tra­fi­cu­lui de dro­guri, exis­tă ris­cul ca Ro­mânia să tre­a­că de la sta­tu­tul de ța­ră de tran­zit la stat fur­ni­zor de dro­guri, având în ve­de­re crește­rea nu­mă­ru­lui de cul­turi de can­na­bis. În ul­ti­mii ani, DIICOT și ce­le­lal­te in­sti­tuții im­pli­ca­te în des­truc­tu­ra­rea gru­pă­ri­lor in­fra­cți­o­na­le au des­co­pe­rit o ve­ri­ta­bi­lă in­dus­trie, cu zeci de hec­ta­re de cul­turi de can­na­bis.

Ca­te­go­ri­i­le vul­ne­ra­bi­le, ti­ne­rii de la 14 la 35 de ani

Po­tri­vit ra­por­tu­lui de eva­lua­re pe anul 2018 al Cen­tru­lui Re­gi­o­nal de Pre­veni­re, Eva­lua­re și Con­si­li­e­re Anti­drog (CRPECA) Ga­la­ţi, con­su­mul de dro­guri este pre­pon­de­rent la ca­te­go­ri­i­le de vârstă 14-35 de ani, dar, sta­tis­tic vor­bind, la Ga­lați vârsta de de­but a con­su­mu­lui de dro­guri este 17 ani. În anul 2016, vârsta de de­but era la 13 ani, în 2015 la 11 ani, iar în 2014 la 15 ani. Si­tuați­i­le sunt di­fe­ri­te în ce­le trei ju­dețe din ju­ris­di­cția CRPECA, Ga­lați, Brăi­la și Vran­cea. Spre de­o­se­bi­re de Ga­lați, la Brăi­la vârsta de­bu­tu­lui în con­su­mul de dro­guri este 16 ani, iar în Vran­cea ca­te­go­ria con­su­ma­to­ri­lor este ex­tin­să până la 40 de ani. În toa­te ce­le trei ju­dețe, lo­cați­i­le cu risc cres­cut în ce­ea ce pri­vește con­su­mul de dro­guri sunt clu­bu­ri­le de noap­te, dis­co­te­ci­le și par­cu­ri­le. Când vi­ne vor­ba de efec­te­le no­ci­ve ale aces­tui fe­no­men, prin­ci­pa­lul de­fi­cit este agra­va­rea brus­că a stă­rii de să­nă­ta­te. Nu­mă­rul ca­zu­ri­lor de ti­neri ca­re au ajuns în uni­tă­ţi­le de pri­miri ur­gen­ţe de la Spi­ta­lul Ju­de­ţe­an de Urgen­ţă „Sf. Andrei“Ga­la­ţi și Spi­ta­lul de Pe­dia­trie „Sf. Ioan” Ga­la­ţi a cu­nos­cut o ușoa­ră di­mi­nua­re în 2018, fi­ind întoc­mi­te 142 de fișe me­di­ca­le, mai puți­ne de­cât în 2017, când au fost 167 de ca­zuri. Este o scă­de­re a nu­mă­ru­lui de ca­zuri și în ra­port cu 2016 (173), dar mai ales în ra­port cu 2015, când au fost înre­gis­tra­te 407 ca­zuri de ti­neri aju­nși la ur­ge­nță din cau­za con­su­mu­lui de dro­guri. La spi­ta­le­le din Brăi­la au fost înre­gis­tra­te 109 ca­zuri, iar la Fo­cșani 13 ca­zuri.

Can­na­bi­sul a luat lo­cul „et­no­bo­ta­ni­ce­lor“

În ra­por­tul Cen­tru­lui Re­gi­o­nal de la Ga­la­ţi se pre­ci­ze­a­ză că așa-nu­mi­te­le „et­no­bo­ta­ni­ce” (NSP) nu mai sunt pre­fe­ra­te de con­su­ma­tori la fel ca anii tre­cu­ţi. Ast­fel, fa­ţă de anul 2014, când con­su­mul de NSP ocu­pa pri­mul loc în ie­rar­hia ce­lor mai con­su­ma­te dro­guri din ju­de­ţul Ga­la­ţi, în 2015, 2016, 2017 și 2018 se ob­ser­vă ten­din­ţa can­na­bi­su­lui de a de­ve­ni prin­ci­pa­lul drog con­su­mat, ur­mat de co­cai­nă, NSP și al­cool. „În 2018 a cres­cut nu­mă­rul be­ne­fi­cia­ri­lor afla­ţi în asis­ten­ţă ca­re au stu­dii fi­na­li­za­te, în rândul aces­to­ra pre­va­lând con­su­mul de can­na­bis, pre­cum și nu­mă­rul ca­zu­ri­lor de con­su­ma­tori pro­venind din fa­mi­lii de­zor­ga­ni­za­te”, se spu­ne în ra­port.

Alte ris­curi, fap­te vi­o­len­te pe fon­dul con­su­mu­lui de dro­guri

La ris­cu­ri­le pri­vind sta­rea de să­nă­ta­te se adau­gă ace­lea ca ti­ne­rii să ajun­gă sub in­ci­de­nța le­gii pe­na­le, pen­tru că prin­tre ur­mă­ri­le con­su­mu­lui de dro­guri se află și co­mi­te­rea unor fap­te cu vi­o­le­nță. Po­tri­vit da­te­lor ra­por­ta­te de Inspec­to­ra­tul de Jan­dar­mi Ga­lați, au fost înre­gis­tra­te 85 de ca­zuri de dis­tru­ge­re de bu­nuri pro­vo­ca­te de per­soa­ne afla­te sub in­fluen­ţa bău­tu­ri­lor al­coo­li­ce, noi sub­stan­ţe psi­hoac­ti­ve și alte dro­guri, ce­le mai mul­te (43) fi­ind ca­zuri de tul­bu­ra­re a li­niștii pu­bli­ce sau de dis­tru­ge­re de bu­nuri (13). Din­tre aces­tea, 29 de ca­zuri au fost pro­vo­ca­te de su­por­teri ai echi­pe­lor de fot­bal. La Fo­cșani au fost înre­gis­tra­te do­uă ca­zuri de dis­tru­ge­re și 8 de tul­bu­ra­re a li­niștii pu­bli­ce pe fon­dul con­su­mu­lui de dro­guri.

Zeci de tra­fi­ca­nți și „deți­nă­tori“au ajuns du­pă gra­tii

Pen­tru tra­fi­ca­nți sau deți­nă­tori de dro­guri ris­cul este pe­de­ap­sa cu închi­soa­rea. Insta­nțe­le de la Se­cția Pe­na­lă a Tri­bu­na­lu­lui Brăi­la au dis­pus sen­ti­nțe prin ca­re au con­dam­nat 44 de per­soa­ne la pe­dep­se­le pre­vă­zu­te pen­tru in­frac­ţi­uni la re­gi­mul dro­gu­ri­lor. Alte 11 per­soa­ne au fost achi­ta­te. Pro­cu­ro­rii de la DIICOT Fo­cșani au in­stru­men­tat 37 de do­sa­re, în ca­re au fost an­che­ta­te 134 de per­soa­ne pen­tru tra­fic sau deți­ne­re de dro­guri. Opt do­sa­re au fost tri­mi­se în ju­de­ca­tă anul tre­cut. Pro­cu­ro­rii de la DIICOT Ga­lați au cer­ce­tat anul tre­cut 238 de per­soa­ne, din ca­re 110 au că­pă­tat ca­li­ta­tea de in­cul­pați și au fost tri­mi­se în ju­de­ca­tă, 27 sub sta­re de arest pre­ven­tiv. Au fost întoc­mi­te 34 de re­chi­zi­to­rii, dar și 142 so­luții de cla­sa­re și 45 de so­luții de re­nu­nța­re la ur­mă­ri­rea pe­na­lă. Se întâmplă și asta, pen­tru că sunt an­che­te di­fi­ci­le. În 2018, insta­nțe­le de la Tri­bu­na­lul Ga­lați au con­dam­nat pen­tru in­fra­cți­uni la re­gi­mul dro­gu­ri­lor 112 per­soa­ne, prin­tre ca­re 18 mi­nori.

Cap­turi mo­di­ce

Can­ti­tăți mai im­por­tan­te de dro­guri sunt cap­tu­ra­te în ca­drul acți­u­ni­lor DIICOT de des­truc­tu­ra­re a unor gru­pări in­fra­cți­o­na­le. Dar de di­mi­nua­rea aces­tui fe­no­men in­fra­cți­o­nal se ocu­pă și ce­le­lal­te in­sti­tuții de or­di­ne pu­bli­că. Și aces­tea reușesc să cap­tu­re­ze di­ver­se can­ti­tăți, dar aces­tea sunt mici în ra­port cu ce­le ve­hi­cu­la­te pe piață. La Fo­cșani, au fost cap­tu­ra­te 12 kg can­na­bis, 100 g co­cai­nă, 10 com­pri­ma­te ec­sta­sy, 40 g de „et­no­bo­ta­ni­ce”. La Ga­lați au fost cap­tu­ra­te în pri­me­le șa­se luni ale anu­lui tre­cut 8 kg de can­na­bis și 5 kg de sub­stan­ţe psi­hoac­ti­ve, iar în se­mes­trul al doi­lea 2 kg de sub­stan­ţe psi­hoac­ti­ve, 300 g can­na­bis și 32 com­pri­ma­te de ec­sta­sy. Po­lițiștii de la Bri­ga­da „Cri­mă Or­ga­ni­za­tă” din ca­drul IPJ Brăi­la au cap­tu­rat anul tre­cut 136 gra­me co­cai­nă și 389 gra­me can­na­bis.

Pro­gra­me de des­cu­ra­ja­re a con­su­mu­lui

Cen­trul Re­gi­o­nal Anti­drog de la Ga­lați a de­ru­lat mai mul­te pro­gra­me de pre­veni­re a con­su­mu­lui de dro­guri. Spre exem­plu, la Brăi­la, pro­gra­mul „Pre­veni­re în școa­lă” a con­stat în dez­vol­ta­rea a 10 proi­ec­te nați­o­na­le și 5 proi­ec­te lo­ca­le în șco­li gim­na­zia­le și li­cee, aces­tea adre­sându-se unui nu­măr de 5.589 de ele­vi sau stu­de­nți și 689 de ca­dre di­dac­ti­ce. În ca­drul com­po­nen­tei „Pre­veni­re în co­mu­ni­ta­te”, au fost dez­vol­ta­te 10 proi­ec­te și cam­pa­nii de in­for­ma­re, ca­re s-au adre­sat unui nu­măr de 3.012 per­soa­ne, între ca­re 1.550 co­pii și adu­lți din co­mu­ni­ta­tea lo­ca­lă, dar și deți­nuți­lor de la Pe­ni­ten­cia­rul Brăi­la și Pe­ni­ten­cia­rul pen­tru Mi­nori de la Ti­chi­lești, un­de 80 din­tre mi­no­rii in­ter­nați au de­cla­rat că sunt con­su­ma­tori de dro­guri. Au fost de­ru­la­te și pro­gra­me de te­ra­pie pen­tru di­mi­nua­rea de­pen­de­nței și re­nu­nța­rea la con­sum. La Ga­lați, în 2018 au fost in­cluși în pro­gra­mul te­ra­peu­tic de asis­ten­ţă 69 de con­su­ma­tori, din­tre ca­re 12 con­su­ma­tori înre­gis­tra­ţi din 2017.

Ro­mânia ar pu­tea de­ve­ni stat fur­ni­zor de dro­guri

Pro­cu­ro­rul Bog­dan Voi­cu, pro­pus de mi­nis­trul Jus­tiți­ei pen­tru fun­cția de pro­cu­ro­rșef al Se­cți­ei de Com­ba­te­re a Tra­fi­cu­lui de Dro­guri, a pre­ci­zat în șe­di­nța Se­cți­ei pen­tru Pro­cu­rori a CSM că exis­tă ris­cul ca Ro­mânia să tre­a­că de la sta­tu­tul de ța­ră de tran­zit la stat fur­ni­zor de dro­guri, având în ve­de­re crește­rea nu­mă­ru­lui de cul­turi de can­na­bis. „Ro­mânia este ța­ră de tran­zit, însă în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă am ajuns la con­clu­zia că ar pu­tea de­ve­ni și o ța­ră fur­ni­zor, nu­mă­rul cul­tu­ri­lor cres­când în ul­ti­mul timp de la un an la altul”, a spus pro­cu­ro­rul. Te­me­ri­le sunt per­fect jus­ti­fi­ca­te, pen­tru că la acți­u­ni­le re­cen­te ale pro­cu­ro­ri­lor DIICOT au fost des­co­pe­ri­te zeci de hec­ta­re de cul­turi de can­na­bis. Atrași de câști­guri, ro­mânii cul­ti­vă can­na­bis aca­să, în se­re, în ha­le și pe câmp. Ori­un­de se poa­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.