Ce spu­ne Vla­di­mir Pu­tin des­pre Nord Stre­am 2

Romania Libera - - Special -

„Ger­ma­nia este unul din­tre cei mai im­por­tan­ţi alia­ţi ai Ru­si­ei în ce­ea ce pri­veş­te co­mer­ţul. În mod de­o­se­bit, coo­pe­răm în sec­to­rul ener­gi­ei. (…) Con­su­mul de ga­ze ru­seş­ti creş­te con­stant în Ger­ma­nia. Vre­au să su­bli­ni­ez că Nor­th Stre­am 2 este un proi­ect strict eco­no­mic.Nu înse­am­nă că tran­zi­tul de gaz prin Ucrai­na se va opri.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.