„Ger­ma­nia vrea să do­mi­ne Ro­mânia“

Romania Libera - - Special - Mi­hai Diac

Ana­lis­tul po­li­tic Adrian Se­ve­rin,fost mi­nis­tru de Exter­ne, con­si­de­ră că în acest mo­ment “tre­bu­ie să re­fu­zăm mo­no­po­lul ru­so– ger­man“.„ Tre­bu­ie să avem ac­ces la sur­sa ru­să de gaz, dar și la alți fur­ni­zori.Sunt ne­ce­sa­re și alte tra­see, prin su­dul Eu­ro­pei,ca­re să vi­nă din Tur­cia și din Asia Cen­tra­lă. Ro­mânia are re­sur­se pro­prii și ar pu­tea, even­tual, să se dis­pen­se­ze de ga­zul ru­sesc.Dar un monopol ru­so-ger­man în do­me­ni­ul ener­gi­ei ar fa­ce ca sta­te­le UE să fie do­mi­na­te din punct de ve­de­re po­li­tic, prin ma­ni­pu­la­rea ro­bi­ne­tu­lui de gaz. Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă este di­vi­za­tă cu pri­vi­re la acest su­bi­ect.No­ul ga­zo­duct este do­rit de Ger­ma­nia și de sa­te­liții ei,cum ar fi Aus­tria și Olan­da. Fra­nța s-ar aco­mo­da cu acest proi­ect,dar el este res­pins de Po­lo­nia și de ță­ri­le bal­ti­ce. Import an ț a ge­o­po­li­ti­că a Ucrai­nei va scă­dea,dar ast­fel va scă­dea și in­te­re­sul ma­ri­lor pu­teri dea o do­mi­na. Ți­nând cont de ra­por­tul de fo­rțe din UE,nu cred că se poa­te obți­ne mo­di­fi­ca­rea proi­ec­tu­lui.În ace­as­tă ches­ti­u­ne de­li­ca­tă, Ro­mânia s-a des­cur­cat foar­te bi­ne.Ne pu­tem însă aștep­ta la mă­suri de re­tor­si­u­ne,ni se va amin­ti că UE este ne­mu­lțu­mi­tă de si­tuația din Ro­mânia, dar în con­tex­tul în ca­re Ger­ma­nia este ne­mu­lțu­mi­tă de po­ziția Ro­mâni­ei asu­pra gaz o duct ului rus o ger­man. Ger­ma­nia do­rește să do­mi­ne Ro­mânia,în de­fa­voa­rea ro­mâni­lor.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.