Cum au cres­cut pes­te noap­te sa­la­rii a zeci de mii de an­ga­ja­ţi

Romania Libera - - Economie - De­ni­sa Ma­rin

A venit fe­brua­rie și încep să se plă­te­as­că sa­la­ri­i­le afe­ren­te lu­nii ia­nua­rie. Lu­cră­to­rii din con­stru­cții sunt prin­tre cei mai fe­ri­ciți, pen­tru că sa­la­ri­i­le lor cresc. Și nu puțin. Din cal­cu­le­le noas­tre, fă­cu­te și cu aju­to­rul apli­cați­ei cal­cu­la­tor­sa­la­riu.ro, mă­ri­rea se apro­pie de 30%, ba chiar pes­te 35%, poa­te chiar 40%, da­că sa­la­ria­tul be­ne­fi­cia­ză și de spo­ruri, cum ar fi cel de ve­chi­me, ca­re să se adau­ge la ba­ză.

Expli­cația aces­tor mă­riri con­sis­ten­te con­stă în scă­de­rea dras­ti­că a ta­xă­rii pe mun­că în do­me­ni­ul con­stru­cți­i­lor, cer­ti­fi­ca­tă prin OUG 114/2018, ca­re fac din acest sec­tor unul „pri­o­ri­tar“pen­tru Ro­mânia pen­tru ur­mă­to­rii 10 ani.

Con­cret, lu­cră­to­rul în con­stru­cții, fie că este in­gi­ner, dul­gher, șo­fer, di­rec­tor, se­cre­ta­ră sau ne­ca­li­fi­cat nu mai plă­tește 10% im­po­zit

pe venit. Acest pro­cent i se tran­sfe­ră la sa­la­ri­ul net, pen­tru că este vor­ba de con­tri­buția sa­la­ria­tu­lui. Da­că mai are și vreun spor, cu atât mai ma­re este su­ma în plus. Si­mi­lar, la CASS, nu se mai plă­tește 10%, su­ma de­ri­va­tă din apli­ca­rea aces­tui pro­cent la sa­la­ri­ul de ba­ză tran­sfe­rându-se la net. El va fi asi­gu­rat la Ca­sa de Să­nă­ta­te, pen­tru ser­vi­cii me­di­ca­le, fă­ră să plă­te­as­că con­tri­buție, si­mi­lar pen­si­o­na­ri­lor. CASS sca­de de la 25% la 21,25%, pen­tru că se anu­le­a­ză con­tri­buția la pen­sie Pi­lo­nul 2. Di­fe­re­nța de 3,75% se adau­gă la net. În plus, con­tri­bu­ţia asi­gu­ra­to­rie pen­tru mun­că, pe ca­re o plă­tește an­ga­ja­to­rul, sca­de la 0,3375%, de la 2,25% cât a fost până acum. Net, mai înse­am­nă un plus de cir­ca 1,5% la sa­la­ri­ul net.

Su­ma­ri­zând, crește­rea pe net este, da­că sa­la­ria­tul nu be­ne­fi­cia­ză de ni­ci­un spor, de 25%. Dar, cu cât exis­tă spo­ruri – de ve­chi­me, de risc, de șe­fie – cu atât crește­rea ne­tu­lui este mai

ma­re, pen­tru că su­me­le re­zul­ta­te ca pro­cent pe venit sau CASS apli­ca­te la bru­tul to­tal ca­re erau reți­nu­te de stat in­tră acum în con­tul lu­cră­to­ru­lui.

Pen­tru o ima­gi­ne foar­te cla­ră, pu­teți cal­cu­la sin­guri ce sa­la­riu net veți pri­mi, în câte­va zi­le (da­că nu l-ați înca­sat de­ja), aici http:// www.cal­cu­la­tor­sa­la­riu.ro/ cal­cul-sa­la­riu-in-con­struc­tii. Se in­tro­du­ce în ru­bri­ca in­di­ca­tă sa­la­ri­ul brut, in­clu­zând toa­te spo­ru­ri­le, pe ca­re îl aveți prin con­trac­tul de mun­că, apoi se­lec­tați Cal­cu­lez pen­tru so­ci­e­ta­te co­mer­cia­lă din sec­to­rul con­stru­cți­i­lor. Va re­zul­ta no­ul net pe ca­re îl înca­sați, înce­pând cu lu­na ia­nua­rie.

Schim­bă­ri­le de ta­xa­re a mun­cii în do­me­ni­ul con­stru­cți­i­lor vi­ze­a­ză fir­me­le ca­re re­a­li­ze­a­ză cel pu­ţin 80% din ci­fra de afa­ceri to­ta­lă, cal­cu­la­tă cu­mu­lat de la înce­pu­tul anu­lui, în ac­ti­vi­tă­ţi din con­struc­ţii, ai că­ror sa­la­ria­ţi au veni­turi bru­te lu­na­re din sa­la­rii și asi­mi­la­te sa­la­ri­i­lor, cu­prin­se între

3.000 și 30.000 lei lu­nar in­clu­siv și ca­re sunt re­a­li­za­te în ba­za con­trac­te­lor in­di­vi­dua­le de mun­că. Sta­tul a do­rit ast­fel să evi­te înșe­lă­to­rii de ge­nul ce­lor în ca­re, ca să be­ne­fi­ci­e­ze de ta­xe­le scă­zu­te pe mun­că, ad­mi­nis­tra­to­rii unor fir­me ar fi de­cla­rat ac­ti­vi­ta­tea pri­nic­pa­lă con­stru­cții, dar să înca­se­ze ma­jo­ri­ta­tea ba­ni­lor din chi­ri­i­le unor imo­bi­le sau ori­ce fel de ac­ti­vi­tăți, alte­le de­cât pro­priu-zis con­stru­cții.

Sa­la­ri­ul mi­nim și do­me­ni­i­le co­ne­xe

Cât pri­vește sa­la­ri­ul mi­nim din do­me­niu, aces­ta a fost și el sta­bi­lit la un prag in­fe­ri­or – 3.000 de lei, adi­că 2.361 lei net, și 150.000 de sa­la­ria­ţi îl vor câști­ga, po­tri­vit lui Cris­tian Erbașu, preșe­din­te­le Fe­de­ra­ţi­ei Pa­tro­na­te­lor So­ci­e­tă­ţi­lor din Con­struc­ţii, apro­xi­ma­tiv o trei­me din to­ta­lul sa­la­riați­lor. Po­tri­vit tex­tu­lui OUG, do­me­ni­i­le în ca­re se apli­că pre­ve­de­ri­le pri­vind ta­xa­rea mun­cii în con­stru­cții sunt:

– ac­ti­vi­ta­tea de con­stru­cții de­fi­ni­tă la co­dul CAEN 41.42.43 – se­cți­u­nea F – Con­stru­cții; – do­me­ni­i­le de pro­du­ce­re a ma­te­ria­le­lor de con­stru­cții, de­fi­ni­te de ur­mă­toa­re­le co­duri CAEN: 2312 – Pre­lu­cra­rea și fa­so­na­rea sti­clei pla­te; 2331 – Fa­bri­ca­rea plă­ci­lor și da­le­lor din ce­ra­mic; 2332 – Fa­bri­ca­rea că­ră­mi­zi­lor, ți­gle­lor și altor pro­du­se pen­tru con­stru­cții din ar­gi­lă ar­să; 2361 – Fa­bri­ca­rea pro­du­se­lor din be­ton pen­tru con­stru­cții; 2362 – Fa­bri­ca­rea pro­du­se­lor din ip­sos pen­tru con­stru­cții; 2363 – Fa­bri­ca­rea be­to­nu­lui; 2364 – Fa­bri­ca­rea mor­ta­ru­lui; 2369 – Fa­bri­ca­rea altor ar­ti­co­le din be­ton, ci­ment și ip­sos; 2370 – Tăi­e­rea, fa­so­na­rea și fi­ni­sa­rea pi­e­trei; 2223 – Fa­bri­ca­rea ar­ti­co­le­lor din ma­te­rial plas­tic pen­tru con­stru­cții; 1623 – Fa­bri­ca­rea altor ele­men­te de dul­ghe­rie și tâmplă­rie pen­tru con­stru­cții; 2512 – Fa­bri­ca­rea de uși și fe­res­tre din me­tal; 2511 – Fa­bri­ca­rea de con­stru­cții me­ta­li­ce și pă­rți com­po­nen­te ale struc­tu­ri­lor

me­ta­li­ce; 0811 – Extra­cția pi­e­trei or­na­men­ta­le și a pi­e­trei pen­tru con­stru­cții, extra­cția pi­e­trei cal­ca­roa­se, ghip­su­lui, cre­tei și a ar­de­zi­ei; 0812 – Extra­cția pi­e­trișu­lui și ni­si­pu­lui; 711 – Ac­ti­vi­tăți de ar­hi­tec­tu­ră, in­gi­ne­rie și ser­vi­cii de con­sul­ta­nță teh­ni­că.

În pre­zent, de­fi­ci­tul de per­so­nal în con­stru­cții este de cir­ca 70.000 de lu­cră­tori și va crește în ur­mă­to­rul an la 100.000 de oa­meni, a mai ară­tat Erbașu.

Pia­ţa mun­cii se con­frun­tă cu un de­fi­cit sem­ni­fi­ca­tiv de for­ţă de mun­că, mai ales în con­struc­ţii și în in­dus­tria os­pi­ta­li­tă­ţii, iar cri­za de lu­cră­tori ca­li­fi­ca­ţi s-a acu­ti­zat în ul­ti­mul an. 4 mi­li­oa­ne de ro­mâni au ales să emi­gre­ze, iar im­por­tul de for­ţă de mun­că ex­tra­co­mu­ni­ta­ră s-a do­ve­dit in­su­fi­ci­ent pen­tru a aco­peri de­fi­ci­tul de for­ţă de mun­că, în ci­u­da fap­tu­lui că Gu­ver­nul a cres­cut din 2017 nu­mă­rul de lu­cră­tori din afa­ra UE, nou-ad­miși pe pia­ţa mun­cii din ţa­ra noas­tră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.