De la pu­pi­trul Lon­don Phil­har­mo­nic, la Sa­la Ra­dio

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

A fost di­ri­jor asis­tent al lui Vla­di­mir Ju­row­ski la pu­pi­trul ce­le­brei or­ches­tre Lon­don Phil­har­mo­nic, a di­ri­jat ope­ră la Te­a­trul Bal­şoi din Mos­co­va și es­te di­ri­jor prin­ci­pal al Co­ru­lui Can­tu­sDo­mus din Ber­lin. Es­te di­ri­jo­rul ger­man Ralf So­chac­zew­sky, in­vi­ta­tul spe­cial al con­cer­tu­lui pre­zen­tat astă­zi, 13 fe­brua­rie, de Orches­tra de Ca­me­ră Ra­dio.

Eveni­men­tul de la Sa­la Ra­dio se va de­ru­la cu par­ti­ci­pa­rea unu­ia din­tre cei mai cu­nos­cuți pia­niști ro­mâni – Ho­ria Mi­hail –, so­list al Orches­tre­lor și Co­ru­ri­lor Ra­dio Ro­mânia și pro­ta­go­nis­tul tur­ne­e­lor nați­o­na­le ”Pia­nul că­lă­tor”. Pro­gra­mul se­rii de la Sa­la Ra­dio reu­nește trei mari com­po­zi­tori: Haydn - Con­cer­tul pen­tru pian în Sol ma­jor, Mo­zart - Sim­fo­nia nr. 38 - Pra­ga și do­uă cre­ații sem­na­te de Jo­sef Suk (1874-1935): Se­re­na­da pen­tru or­ches­tră de coar­de și Me­di­ta­ţie asu­pra co­ra­lu­lui Sf. Wen­ces­las pen­tru or­ches­tră de coar­de. Com­po­zi­tor și vi­o­lo­nist, Suk a fă­cut par­te din­tr-o apre­cia­tă fa­mi­lie de mu­zi­ci­eni din Ce­hia și men­to­rul său a fost ma­re­le com­po­zi­tor ceh Anto­nín Dvo­řák, cu a că­rei fi­i­că Suk s-a că­să­to­rit.

Ralf So­chac­zew­sky a pri­mit pri­me­le lec­ţii de di­ri­jat în Ber­lin, ora­şul său na­tal, la Uni­ver­si­ta­tea de Mu­zi­că (UdK), și ul­te­ri­or a de­venit stu­dent la Uni­ver­si­ta­tea de mu­zi­că Han­ns Eis­ler, un­de a frec­ven­tat cur­sul de di­ri­jat or­ches­tră şi pe cel de di­ri­jat cor. În sta­gi­u­nea 2003-2004 a fost di­ri­jor asis­tent la di­fe­ri­te co­ruri ra­dio din Olan­da. De atunci a di­ri­jat Co­rul de ca­me­ră Rias, Co­rul Ra­dio Ber­lin, Co­rul Ra­dio Fran­ce, Co­rul Ernst Sen­ff, Cap­pel­la Amster­dam şi Co­rul Fi­la­mo­ni­cii din Pra­ga și di­ri­je­a­ză con­stant Ca­pel­la Cra­co­vi­en­sis. Până în pre­zent, Ralf So­chac­zew­sky a di­ri­jat ne­nu­mă­ra­te or­ches­tre pre­cum: Lon­don Phil­har­mo­nic, Kon­zer­thaus Ber­lin, Orches­tra Na­ţi­o­na­lă Ra­dio, Bran­den­bur­ger Sin­fo­ni­ker, Orches­tra de Ca­me­ră a Fi­lar­mo­ni­cii din Min­sk.

Ralf So­chac­zew­sky a di­ri­jat și ope­ră, fă­cându-şi de­bu­tul la Te­a­trul Bal­şoi din Mos­co­va, di­ri­jând la Ope­ra Co­mi­că Ber­lin, Ope­ra Na­ţi­o­na­lă din Stras­bo­urg şi Te­a­trul Na­ţi­o­nal din Vil­ni­us. Între 2008 și 2010 a fost di­ri­jor asis­tent al lui Vla­di­mir Ju­row­ski la pu­pi­trul ce­le­brei or­ches­tre Lon­don Phil­har­mo­nic, iar din 2011 la Ber­lin Phil­har­mo­nic Orches­tra şi Ma­hler Cham­ber Orches­tra şi, du­pă de­bu­tul de suc­ces din lu­na iu­nie 2009, a fost rein­vi­tat pen­tru un alt con­cert în mai 2010. În va­ra anu­lui 2008 a fost di­ri­jor asis­tent la Fes­ti­va­lul de Ope­ră de la Glyn­de­bo­ur­ne pen­tru pro­duc­ţia Des­pre dra­gos­te şi alţi de­moni de P. Eötvös şi în 2010 la pro­duc­ţia cu ope­ra Ra­ke’s Pro­gress de I. Sta­vin­ski.

Pia­nis­tul Ho­ria Mi­hail a de­bu­tat în ora­şul său na­tal (Bra­şov) in­ter­pre­tând Con­cer­tul în Re ma­jor de Haydn la vârsta de 10 ani. Du­pă 14 ani de stu­dii în Ro­mânia, Ho­ria Mi­hail a ur­mat cur­su­ri­le Uni­ver­si­tă­ţii din Illi­nois. Du­pă ce a fost o pe­ri­oa­dă de trei ani lec­tor uni­ver­si­tar la Bos­ton Uni­ver­si­ty, Ho­ria Mi­hail a re­venit la Bra­şov în toam­na anu­lui 2002 ca so­list al Fi­lar­mo­ni­cii şi mem­bru al de­ja cu­nos­cu­tei for­ma­ţii ”Ro­ma­nian Pia­no Trio”, ală­turi de vi­o­lo­nis­tul Ale­xan­dru To­mes­cu şi vi­o­lon­ce­lis­tul Răz­van Su­ma, cu ca­re a sus­ţi­nut con­cer­te de ma­re suc­ces în ţa­ră şi străi­nă­ta­te. În apri­lie 2011, ar­tis­tul a sus­ţi­nut un tur­neu na­ţi­o­nal de re­ci­ta­luri so­lo cu un pro­gram in­te­gral Franz Lis­zt in­ti­tu­lat “Pia­nul că­lă­tor – Pe ur­me­le lui Franz Lis­zt”, ca­re a stat la ba­za unui CD li­ve apă­rut la Edi­tu­ra Ca­sa Ra­dio, proi­ect pe ca­re ar­tis­tul l-a con­ti­nuat prin tur­nee ul­te­ri­oa­re sub ti­tlul ”Pia­nul că­lă­tor”. În afa­ra sce­ne­lor din Ro­mânia, mu­zi­cia­nul a sus­ţi­nut re­ci­ta­luri şi con­cer­te la Ber­lin, Pra­ga, München, Pa­ris, Li­sa­bo­na, Lon­dra, în Da­ne­mar­ca, Ger­ma­nia, Unga­ria, Spa­nia, dar şi în Argen­ti­na, Chi­le, Sta­te­le Uni­te, Chi­na, Ma­lay­sia sau Ja­po­nia.

Ho­ria Mi­hail

FOTO ROBERT LEHMANN

Ralf So­chac­zew­sky

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.