„#Dis­co­ve­rEU“. Su­te de ti­neri din Ro­mânia vor că­lă­tori gra­tu­it în Eu­ro­pa

Ti­ne­rii cu vârsta de 18 ani pot să ale­a­gă ță­ri­le și orașe­le pe ca­re le vor vi­zi­ta și își pot in­vi­ta alți 4 pri­e­teni la ace­as­tă că­lă­to­rie cu tre­nul.

Romania Libera - - Din Ţară - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

Pen­tru ti­ne­rii din Ro­mânia re­vi­ne, în va­rian­tă eu­ro­pe­a­nă, un gen de că­lă­to­rie ca­re era foar­te uti­li­zat la noi în anii ´60-70, „cir­cu­i­tul CFR“. Cum în acea pe­ri­oa­dă nu erau foar­te mul­te fa­mi­lii ca­re să ai­bă au­to­tu­ris­me, era la mo­dă ca fa­mi­li­i­le fă­ră mașini să își pe­tre­a­că va­ca­nțe­le mer­gând „în cir­cu­it“cu tre­nul prin ța­ră, asta pre­su­pu­nând cum­pă­ra­rea de la age­nți­i­le CFR a unei foi de par­curs, ca­re avea un preț mult mai ief­tin de­cât că­lă­to­ri­i­le pe ba­ză de bi­let, dar obli­ga la cel puțin trei es­ca­le. Una pu­tea fi la ma­re, alta la mun­te, și va­ca­nța era com­ple­tă. Pen­tru ca­za­re se fă­ce­au re­zer­vări la ho­te­luri. În ace­lași sis­tem, un nu­măr de 551 de ti­neri din Ro­mânia vor că­lă­tori gra­tu­it prin mai mul­te țări din Eu­ro­pa timp de 30 de zi­le, sin­guri sau într-un grup de până la 5 pri­e­teni. Ei sunt câști­gă­to­rii ediți­ei din acest an a se­le­cți­ei pen­tru per­mi­se­le de că­lă­to­rie „#Dis­co­ve­rEU“. Sin­gu­ra con­diție ca­re le-a fost pu­să a fost să fi împli­nit 18 ani în cur­sul anu­lui tre­cut. La cea de-a do­ua run­dă a iniția­ti­vei Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne „Dis­co­ve­rEU“, ca­re se des­fășoa­ră în pe­ri­oa­da 15 mar­tie - 15 oc­tom­brie 2019, s-au înscris aproa­pe 80.000 de ti­neri din toa­te sta­te­le mem­bre ale UE pe par­cur­sul unei pe­ri­oa­de de do­uă săp­tă­mâni ca­re s-a încheiat la 11 de­cem­brie 2018. Din­tre aceștia, 14.536 de ti­neri eu­ro­peni au fost se­lec­tați, iar pe 30 ia­nua­rie au fost anu­nța­te re­zul­ta­te­le.

La 18 ani, că­lă­to­ria prin Eu­ro­pa e o pro­vo­ca­re

Anul tre­cut, la pri­ma ediție a pro­gra­mu­lui „Dis­co­ve­rEU“au că­lă­to­rit cu tre­nul în Eu­ro­pa aproa­pe 600 de ti­neri din Ro­mânia. Pen­tru un tânăr de 18 ani o ast­fel de că­lă­to­rie este o pro­vo­ca­re, pen­tru că tre­bu­ie să își ale­a­gă un iti­ne­ra­riu și eta­pe­le că­lă­to­ri­ei, să își ale­a­gă ță­ri­le și orașe­le pe ca­re le va vi­zi­ta, să își fa­că din timp re­zer­vă­ri­le pen­tru tre­nu­ri­le de ma­re vi­te­ză, să de­ci­dă un­de se va ca­za și nu în ul­ti­mul rând să își tes­te­ze cu­noști­nțe­le de lim­bi străi­ne învăța­te la școa­lă. „E unul din­tre ce­le mai bu­ne lu­cruri pe ca­re le poa­te fa­ce un tânăr, pen­tru că, ple­când de aca­să, înce­pi să te lo­vești de tot fe­lul de pro­ble­me și ine­vi­ta­bil des­co­peri lu­mea așa cum e ea. Poa­te să fie și foar­te ief­tin. Gă­sești hos­te­luri un­de dai cam 10 eu­ro pe noap­te. Pen­tru cei ca­re vor să evi­te cos­tu­ri­le cu ca­za­rea pot fo­lo­si di­ver­se plat­for­me prin in­ter­me­di­ul că­ro­ra pot să gă­se­as­că gaz­de la ca­re să doar­mă, pot să fa­că vo­lun­ta­riat în schim­bul ca­ză­rii și pen­tru ma­să“, spu­ne Si­mo­na Stă­nes­cu. Este un pro­gram de suc­ces la ni­vel eu­ro­pe­an. Co­mi­sa­rul pen­tru edu­cație, cul­tu­ră, ti­ne­ret și sport, Ti­bor Na­vrac­sics, a de­cla­rat că la ce­le do­uă se­le­cții pen­tru se­zoa­ne­le 2018 și 2019 s-au înscris pes­te 180.000 de ti­neri, fi­ind acor­da­te 30.000 de per­mi­se gra­tu­i­te de că­lă­to­rie în Eu­ro­pa: „Este mi­nu­nat să ve­dem cum ti­ne­rii eu­ro­peni uti­li­ze­a­ză Dis­co­ve­rEU pen­tru a-și cu­noaște con­ti­nen­tul, pen­tru a ex­plo­ra cul­tu­ri­le și tra­diți­i­le Eu­ro­pei și pen­tru a se co­nec­ta cu alți că­lă­tori și cu co­mu­ni­tăți­le pe ca­re le vi­zi­te­a­ză. Mo­dul în ca­re acești ti­neri ex­plo­re­a­ză Eu­ro­pa prin in­ter­me­di­ul unei că­lă­to­rii per­so­na­le re­pre­zin­tă o sur­să de in­spi­rație. Dis­co­ve­rEU le per­mi­te să își pla­ni­fi­ce pro­pri­i­le că­lă­to­rii, să își împăr­tășe­as­că po­vești­le pe plat­for­me­le so­cia­le și să își fa­că noi pri­e­teni“.

Expe­ri­e­nța in­ter­nați­o­na­lă, uti­lă pen­tru vi­i­to­rul job

Iniția­ti­va „Dis­co­ve­rEU“a fost lan­sa­tă anul tre­cut, când a pri­mit alo­ca­rea de fon­duri prin de­ci­zia unui eu­ro­par­la­men­tar ro­mân, Sig­fri­ed Mu­reșan, ca­re era ra­por­tor și ne­go­cia­tor-șef al Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an pen­tru bu­ge­tul uni­u­nii. Po­tri­vit aces­tu­ia, este im­por­tant fap­tul că prin acest pro­gram li se ofe­ră ti­ne­ri­lor po­si­bi­li­ta­tea de a cu­noaște opor­tu­ni­tăți­le ca­re le sunt ofe­ri­te de ca­li­ta­tea de ce­tățe­an al Eu­ro­pei, dar și câști­ga­rea unei ex­pe­ri­e­nțe in­ter­nați­o­na­le, ca­re înce­pe să de­vi­nă un ar­gu­ment im­por­tant în gă­si­rea unui job, nu nu­mai în Eu­ro­pa, ci și în Ro­mânia. „Sco­pul este să le dăm ti­ne­ri­lor din ori­ce co­lț al Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne o per­spec­ti­vă cu pri­vi­re la lu­mea în ca­re ei vor crește, în ca­re ei vor stu­dia și își vor des­fășu­ra ac­ti­vi­ta­tea. Vrem ca ti­ne­rii să cu­noas­că alte țări eu­ro­pe­ne, să exer­se­ze lim­bi­le străi­ne pe ca­re le-au învățat în școa­lă, să fa­că pri­mii pași spre expe­ri­e­nța in­ter­nați­o­na­lă, fi­in­dcă sta­tis­ti­ci­le ara­tă că 66% din­tre an­ga­ja­tori apre­cia­ză expe­ri­e­nța in­ter­nați­o­na­lă a ti­ne­ri­lor. Deci da­că ești un tânăr din Ga­lați, nu doar da­că ești în cău­ta­rea unui loc de mun­că la Pa­ris, ci chiar da­că îți cauți un loc de mun­că la Ga­lați, la com­bi­na­tul Arce­lo­rMit­tal sau la Șan­ti­e­rul Na­val Da­men, expe­ri­e­nța in­ter­nați­o­na­lă îți va fi apre­cia­tă. Do­uă trei­mi din an­ga­ja­tori apre­cia­ză expe­ri­e­nța in­ter­nați­o­na­lă a ti­ne­ri­lor. De ace­ea vrem să le dăm noi po­si­bi­li­tăți, să fa­că pri­mii pași, să cu­noas­că alte sta­te, să iden­ti­fi­ce opor­tu­ni­tăți, de stu­dii, de sta­gii, de lan­sa­re a unei afa­ceri“, a de­cla­rat Sig­fri­ed Mu­reșan.

700 mi­li­oa­ne eu­ro pen­tru că­lă­to­ri­i­le a 1,5 mi­li­oa­ne ti­neri

În mai 2018, Co­mi­sia a pro­pus 700 de mi­li­oa­ne eu­ro pen­tru „Dis­co­ve­rEU“ca par­te din vi­i­to­rul Pro­gram „Eras­mus+“în ca­drul vi­i­to­ru­lui bu­get pe ter­men lung al UE pen­tru 2021-2027. În ca­zul în ca­re Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an și Con­si­li­ul apro­bă ace­as­tă su­mă, un nu­măr su­pli­men­tar de 1,5 mi­li­oa­ne de ti­neri în vârstă de 18 ani ar avea po­si­bi­li­ta­tea de a că­lă­tori în cur­sul ace­lor șap­te ani. Pen­tru 2019, Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an a apro­bat su­ma de 16 mi­li­oa­ne eu­ro pen­tru „Dis­co­ve­rEU“. Pen­tru va­ca­nța din 2020, Co­mi­sia in­te­nți­o­nea­ză să lan­se­ze ur­mă­toa­rea run­dă de ce­reri în va­ra anu­lui 2019.

Cum fun­cți­o­nea­ză „Dis­co­ver EU“

La se­le­cția pen­tru că­lă­to­ri­i­le gra­tu­i­te din se­zo­nul 2020 se pot înscrie ti­ne­rii ca­re vor avea 18 ani la da­ta de 31 de­cem­brie 2019, așa­dar cei ca­re s-au năs­cut între 1 ia­nua­rie 2001 și 31 de­cem­brie 2001. For­ma­li­tăți­le pre­su­pun com­ple­ta­rea unui for­mu­lar de înscri­e­re on­li­ne, ca­re poa­te fi gă­sit pe Por­ta­lul Eu­ro­pe­an pen­tru Ti­ne­ret, un­de sunt pu­bli­ca­te și da­te­le cu pri­vi­re la pe­ri­oa­da de de­pu­ne­re a ce­re­ri­lor. La acest pro­gram se pot înscrie și ti­neri cu ne­voi spe­cia­le, aceștia fi­ind aju­tați cu infor­mații dar și prin aco­pe­ri­rea cos­tu­ri­lor de asis­te­nță spe­cia­lă, res­pec­tiv cos­tu­ri­le pen­tru însoți­tor, in­clu­siv pen­tru un câi­ne însoți­tor în ca­zu­ri­le can­di­dați­lor cu de­fi­ci­e­nțe de ve­de­re. În for­mu­lar, can­di­da­tu­lui i se ce­re să pre­zin­te mo­dul în ca­re își va pre­gă­ti că­lă­to­ria, dar și să su­sți­nă un test on­li­ne, cu 5 între­bări cu va­rian­te mul­ti­ple de răs­puns, re­fe­ri­toa­re la cul­tu­ra și di­ver­si­ta­tea din Eu­ro­pa și la iniția­ti­ve­le UE de­di­ca­te ti­ne­ri­lor. Va mai tre­bui să răs­pun­dă și la o între­ba­re de de­par­ta­ja­re, ca­re îi va per­mi­te Co­mi­si­ei să cla­si­fi­ce par­ti­ci­pa­nții în ca­zul în ca­re sunt prea mul­te înscri­eri. La înscri­e­re, un can­di­dat poa­te crea un grup de ma­xi­mum 5 per­soa­ne, adi­că poa­te in­vi­ta până la 4 pri­e­teni ca­re de ase­me­nea au vârsta de 18 ani. Du­pă ce a tri­mis for­mu­la­rul, va pri­mi un cod pe ca­re tre­bu­ie să-l co­mu­ni­ce ce­lor­la­lți mem­bri ai gru­pu­lui. Cu aju­to­rul co­du­lui, ei pot să se înre­gis­tre­ze pe Por­ta­lul Eu­ro­pe­an pen­tru Ti­ne­ret, con­diție obli­ga­to­rie ca și ei să pri­me­as­că per­mi­sul. Este im­por­tant de ști­ut că ti­ne­rii pri­mesc re­du­ceri la bi­le­te­le de in­tra­re la mu­zee și alte fa­ci­li­tăți. Oda­tă ce a obți­nut per­mi­sul, un tânăr poa­te lua le­gă­tu­ra cu alți câști­gă­tori ai per­mi­se­lor „Dis­co­ve­rEU“pen­tru a sta­bi­li întâlniri sau pen­tru a că­lă­tori împreu­nă. Pen­tru asta exis­tă gru­pul de „Fa­ce­book Dis­co­ve­rEU“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.