O no­uă se­rie de con­fe­rin­ţe la Ate­neul Ro­mân

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Fun­da­ţia Hu­ma­ni­tas Aqua For­te, în par­te­ne­riat cu Fi­lar­mo­ni­ca „Ge­or­ge Enes­cu“, Edi­tu­ra Hu­ma­ni­tas şi Aso­ciația ARCCA or­ga­ni­ze­a­ză a do­ua edi­ţie a se­ri­ei de con­fe­rin­ţe „Des­pre lu­mea în ca­re trăim“, o se­rie de con­fe­rin­ţe şi dia­lo­guri cul­tu­ra­le şi şti­in­ţi­fi­ce pe te­me de ac­tua­li­ta­te, sus­ţi­nu­te de spe­cia­liş­ti şi oa­meni de cul­tu­ră de pres­ti­giu, ca­re va avea loc la Ate­neul Ro­mân în pe­ri­oa­da 23–27 fe­brua­rie 2019.

La ace­as­tă a do­ua ediție vor fi în cen­trul ate­nți­ei pro­vo­că­ri­le cu ca­re se con­frun­tă ome­ni­rea, sce­na­rii po­si­bi­le și răs­pun­suri pe ca­re le avem la înde­mână. Invi­tați de la ma­ri­le uni­ver­si­tăți din Ma­rea Bri­ta­nie și Sta­te­le Uni­te, cu­nos­cuți oa­meni de cul­tu­ră ro­mâni și par­te­ne­rii lor de dia­log vor dis­cu­ta des­pre de­re­glări ale lu­mii con­tem­po­ra­ne și si­nu­ci­de­rea Eu­ro­pei, po­pu­lism în epo­ca di­gi­ta­lă, po­ves­tea ști­i­nți­fi­că a cre­ă­rii Uni­ver­su­lui și a vi­eții in­te­li­gen­te, cum ara­tă cei 50 de ani de ex­plo­rări spația­le și la ce ne pu­tem aștep­ta mai de­par­te, un­de ne vor du­ce schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce, spre apo­ca­lip­să sau pa­ce uni­ver­sa­lă, și cum ara­tă vi­i­to­rul me­di­ci­nei din per­spec­ti­va unui me­dic cu o ca­ri­e­ră la vârful cer­ce­tă­rii și ino­vă­rii. Între 23 şi 27 fe­brua­rie îi ve­ţi pu­tea întâlni pe sce­na Ate­neu­lui Ro­mân pe Jim Bag­gott, au­tor a mai mul­te că­rți de ști­i­nță pu­bli­ca­te la Oxford Uni­ver­si­ty Press și con­tri­bu­tor la emi­si­uni de ști­i­nță pen­tru BBC, pe Bog­dan Mar­cu, ex­pert în pro­pul­sia ra­che­te­lor, cu o ca­ri­e­ră de do­uă­zeci de ani în in­dus­tria ae­ros­pația­lă ame­ri­ca­nă, pe Cor­ne­liu Bjo­la, pro­fe­sor de stu­dii di­plo­ma­ti­ce la Uni­ver­si­ta­tea Oxford și di­rec­tor al Oxford Di­gi­tal Di­plo­ma­cy Re­se­ar­ch Gro­up, pe Li­viu Gi­o­san, cer­ce­tă­tor la Woods Ho­le Oce­a­no­grap­hic Insti­tu­ti­on în Sta­te­le Uni­te și pro­fe­sor de ge­o­lo­gie ma­ri­nă în ca­drul pro­gra­mu­lui doc­to­ral co­mun cu Mas­sa­chu­set­ts Insti­tu­te of Te­chno­lo­gy, pe prof. dr. Andrei Con­stan­ti­nes­cu, pro­fe­sor asis­tent de pe­dia­trie la Fa­cul­ta­tea de Me­di­ci­nă a Uni­ver­si­tății Co­lum­bia în New York, me­dic spe­cia­list în pe­dia­trie pul­mo­na­ră și cer­ce­tă­tor în bi­o­lo­gie mo­le­cu­la­ră și imu­no­lo­gie. Andrei Ple­şu şi Ga­bri­el Li­i­ce­a­nu des­chid se­ria de con­fe­rin­ţe cu un dia­log des­pre de­re­glă­ri­le lu­mii con­tem­po­ra­ne, mo­de­rat de jur­na­lis­ta Mi­re­la Na­gâţ, iar Ho­ria-Ro­man Pa­ta­pi­e­vici va sus­ţi­ne în ul­ti­ma zi o con­fe­rin­ţă in­ti­tu­la­tă „Si­nu­ci­de­rea Eu­ro­pei“.

Fi­e­ca­re in­vi­tat va su­sți­ne o con­fe­ri­nță de o oră, ur­ma­tă de un dia­log în pro­fun­zi­me. Par­te­ne­rii de dis­cuție în par­tea a do­ua vor fi: Co­ri­na Ne­grea, jur­na­list de ști­i­nță la Ra­dio Ro­mânia Cul­tu­ral, cu ex­pe­ri­e­nță de pes­te 25 de ani și mii de emi­si­uni și in­ter­vi­uri cu cer­ce­tă­tori ro­mâni și străini, prof. dr. Că­tă­lin Va­si­les­cu, pro­fe­sor de chi­rur­gie la Uni­ver­si­ta­tea de Me­di­ci­nă şi Far­ma­cie „Ca­rol Da­vi­la“din Bu­cu­reş­ti şi șe­ful Dis­ci­pli­nei Chi­rur­gie Ge­ne­ra­lă a Insti­tu­tu­lui Cli­nic Fun­deni, Ga­bri­el Li­i­ce­a­nu, scri­i­tor și fi­lo­zof, Ma­rian Voi­cu, jur­na­list cu pes­te 20 de ani de ex­pe­ri­e­nță în te­le­vi­zi­u­ne și ra­dio, Ioan Sta­no­mir, pro­fe­sor la Fa­cul­ta­tea de Ști­i­nțe Po­li­ti­ce a Uni­ver­si­tății din Bu­cu­rești, și Vlad Zo­gra­fi, scri­i­tor, fi­zi­cian și coor­do­na­to­rul co­le­cți­ei de ști­i­nță a Edi­tu­rii Hu­ma­ni­tas.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.