INTENŢII BU­NE, ABANDONATE DE STAT

Romania Libera - - Sănătate -

Dia­na Păun, con­si­li­e­rul de stat în ca­drul Ad­mi­nis­tra­ţi­ei Pre­zi­den­ţia­le, spu­ne că în anul 2016 a fost lan­sat un Plan na­ţi­o­nal de con­trol al can­ce­ru­lui, însă aces­ta nu a fost im­ple­men­tat. În con­text, Li­dia Ka­jan­to, ma­na­ge­rul Insti­tu­tu­lui Onco­lo­gic Bu­cu­rești, sus­ţi­ne că me­di­cii ro­mâni sunt foar­te buni, însă pa­ci­en­ţii ajung la con­sul­tul de spe­cia­li­ta­te în sta­dii de­ja avan­sa­te ale bo­lii. La rândul său, Las­zlo Atti­la, preșe­din­te­le Co­mi­si­ei de Să­nă­ta­te din Se­nat, atra­ge aten­ţia că foar­te mul­te îmbol­nă­viri de can­cer ar pu­tea fi evi­ta­te da­că ar fi exis­tat un pro­gram co­e­rent de scre­e­ning și ac­ces uni­ver­sal la tra­ta­men­te on­co­lo­gi­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.