Ro­mânia va avea o fi­na­lis­tă în Cu­pa CEV la vo­lei fe­mi­nin

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Vo­lei­ul fe­mi­nin din Ro­mânia a bi­fat o per­for­ma­nță de ră­su­net. Do­uă echi­pe de club din ța­ra noas­tră au reușit ca­li­fi­ca­rea în se­mi­fi­na­le­le Cu­pei CEV, a do­ua com­pe­tiție con­ti­nen­ta­lă in­ter­clu­buri. Vo­lei Alba Blaj și CSU Ști­i­nța Ba­cău ur­me­a­ză să se due­le­ze pen­tru un loc în ul­ti­mul act.

CSM Vo­lei Alba Blaj a eli­mi­nat spec­ta­cu­los re­du­ta­bi­la echi­pă tur­că Ga­la­ta­sa­ray Istan­bul. Ar d elen ce­le, ca­re anul tre­cut au su­sți­nut la Bu­cu­rești fi­na­la Li­gii Cam­pi­o­ni­lor, au întors soar­ta me­ci­u­lui tur, un­de, pe ma­lul Bos­fo­ru­lui, pi­er­du­se­ră cu 3-0. Ele au câști­gat în 69 de mi­nu­te, cu scor iden­tic, 3-0 (25-20,

25-23,25-16).A fost ne­voie de un set de aur pen­tru de­par­ta­ja­re, încheiat apo­te­o­tic, în nu­mai 10 mi­nu­te, cu sco­rul de 15-5 pen­tru vo­lei­ba­lis­te­le din Mi­ca Ro­mă.

Ști­i­nța Ba­cău a tre­cut de Olo­mo­uc

Per­for­ma­nța ar­de­len­ce­lor a fost du­bla­tă de bu­cu­ria

adu­să de echi­pa CSU Ști­i­nța Ba­cău, con­du­să de pes­te 30 de ani de că­tre Flo­rin Gra­pă. Bă­căuan­ce­le câști­ga­se­ră foar­te greu ma­nșa tur a sfer­tu­ri­lor de fi­na­lă, pe te­ren pro­priu, con­tra ce­lor de la SK Olo­mo­uc, cu sco­rul de 3-2. În re­tu­rul din Ce­hia, mol­do­ven­ce­le s-au au­to­de­pășit și au învins cu un dra­ma­tic 3-2 (21-25,

20-25, 25-20, 25-20, 18-16). Stu­den­te­le au întors soar­ta ca­li­fi­că­rii du­pă ce au fost con­du­se cu 2-0 la se­turi, într-un meci întins pe du­ra­ta a do­uă ore și 22 de mi­nu­te.

În ce­a­lal­tă se­mi­fi­na­lă, ad­ver­sa­re­le se vor ale­ge du­pă închei­e­rea due­lu­ri­lor St. Rap­ha­el (Fra­nța) – Bec­kec­sa­ba (Unga­ria), res­pec­tiv

Mo­ul­ho­u­se (Fra­nța) – Bus­to Arsi­zio (Ita­lia).

Tu­rul se­mi­fi­na­lei ro­mânești din Cu­pa CEV va avea loc la Ba­cău, în ju­rul da­tei de 26 fe­brua­rie, ne­fi­ind încă sta­bi­li­tă da­ta exac­tă. Fi­na­la com­pe­tiți­ei este pro­gra­ma­tă la fi­ne­le lu­nii mar­tie, de ase­me­nea în du­blă ma­nșă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.