În mai va avea loc pri­mul cam­pi­o­nat na­ţi­o­nal uni­ver­si­tar de oi­nă

Anul 2019 va no­ta o fru­moa­să pre­mi­e­ră în ce­ea ce pri­vește co­re­la­rea din­tre spor­tul nați­o­nal al ro­mâni­lor, oi­na, și me­di­ul aca­de­mic uni­ver­si­tar. Mai pre­cis, la fi­ne­le lu­nii mai se va or­ga­ni­za pen­tru pri­ma da­tă un Cam­pi­o­nat Nați­o­nal Uni­ver­si­tar la oi­nă.

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Com­pe­tiția va avea loc pe Sta­di­o­nul Mu­ni­ci­pal din Ba­cău, în pe­ri­oa­da 24-26 mai 2019. Insti­tuția ca­re va or­ga­ni­za

între­ce­rea oi­nis­ti­că pen­tru stu­de­nți este Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei Nați­o­na­le,prin in­ter­me­di­ul Fe­de­rați­ei Spor­tu­lui Șco­lar și Uni­ver­si­tar. De par­tea teh­ni­că se va îngri­ji Fe­de­rația Ro­mână de Oi­nă,

for ca­re, în ul­ti­ma vre­me, a încer­cat dez­vol­ta­rea oi­nei pe toa­te pa­li­e­re­le (fe­mi­nin, șco­lar, uni­ver­si­tar, pro­fe­si­o­nal etc.).

Gaz­da Cam­pi­o­na­tu­lui Nați­o­nal Uni­ver­si­tar de oi­nă va fi Uni­ver­si­ta­tea ”Va­si­le Alec­san­dri” din Ba­cău, insti­tuția de învăță­mânt su­pe­ri­or din orașul ba­co­vian având, anual, per­for­ma­nțe la mai mul­te dis­ci­pli­ne spor­ti­ve la

ca­re se or­ga­ni­ze­a­ză cam­pi­o­na­te uni­ver­si­ta­re.

Com­pe­tiție des­chi­să stu­de­nți­lor

La Cam­pi­o­na­tul Nați­o­nal Uni­ver­si­tar de oi­nă vor pu­tea par­ti­ci­pa echi­pe se­le­cți­o­na­te ale uni­ver­si­tăți­lor ro­mânești, de stat sau par­ti­cu­la­re. Con­diția este ca mem­brii echi­pe­lor să fie

stu­de­nți, mas­te­ran­zi sau doc­to­ran­zi în ca­drul ace­leia ș i in­sti­tuții de învăță­mânt su­pe­ri­or, in­di­fe­rent de fa­cul­ta­te. Com­pe­tiția nu se adre­se­a­ză clu­bu­ri­lor spor­ti­ve uni­ver­si­ta­re sau clu­bu­ri­lor spor­ti­ve șco­la­re ca­re se su­bor­do­nea­ză Mi­nis­te­ru­lui Edu­cați­ei Nați­o­na­le.

Jo­cul de oi­nă amin­tește de o foar­te ve­che înde­let­ni­ci­re a da­co-ro­ma­ni­lor, păs­to­ri­tul.

A „oi­na” oi­le se tra­du­ce prin ale co­bo­rî toam­na de la mun­te la șe­sul ver­de, într-o zo­nă sau lo­ca­li­ta­te din apro­pi­e­rea unui râu, fe­no­men nu­mit tran­shu­man­ţă. Ast­fel se poa­te ex­pli­ca de un­de înce­pe ade­vă­ra­ta is­to­rie a aces­tui ve­chi joc ro­mânesc, po­tri­vit„ Enci­clo­pe­di­ei Edu­ca­ţi­ei Fi­zi­ce și Spor­tu­lui din Ro­mânia “(vol. I, Bu­cu­rești 2002).

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.