Anka­ra a de­cla­nșat cea mai ma­re ope­ra­ţi­u­ne împo­tri­va re­ţe­lei ima­mu­lui Gülen

Romania Libera - - Externe - Gabriela Anghel

Tur­cia a lan­sat ma­rți o am­plă ope­rați­u­ne con­tra pre­su­puși­lor par­ti­zani ai lui Fet­hul­lah Gülen, cle­ri­cul mu­sul­man au­to­e­xi­lat în SUA, acu­zat de preșe­din­te­le Re­cep Tayyip Erdo­gan că a or­ches­trat pu­ci­ul eșuat din 2016. Au­to­ri­tăți­le au or­do­nat ares­ta­rea a 1.112 per­soa­ne sus­pec­ta­te că au le­gă­tu­ră cu mișca­rea güle­nis­tă, in­ter­zi­să, și fo­rțe­le de se­cu­ri­ta­te tur­ce au ope­rat pes­te 700 de ares­tări în 73 de pro­vin­cii din între­a­ga Tur­cie. Ope­rați­u­nea, le­ga­tă de pre­tin­se acu­zații de in­fil­tra­re a mem­bri­lor rețe­lei Gülen în po­liție prin in­ter­me­di­ul unor exa­me­ne, a de­mon­strat că au­to­ri­tăți­le con­ti­nuă re­pre­si­u­nea, deși au tre­cut doi ani și ju­mă­ta­te de când mai mu­lți mi­li­tari au uti­li­zat avi­oa­ne de lup­tă, eli­cop­te­re și tan­curi încer­când să preia pu­te­rea. Rai­dul de ma­rți fi­gu­re­a­ză prin­tre ce­le mai im­por­tan­te lan­sa­te con­tra pre­ti­nși­lor par­ti­zani ai lui Gülen, gu­ver­nul afir­mând că rețe­aua aces­tu­ia s-a in­fil­trat în de­cur­sul ani­lor în in­sti­tuți­i­le de stat, în spe­cial în rândul fo­rțe­lor de se­cu­ri­ta­te, mi­nis­te­re și pu­te­rea ju­di­cia­ră pen­tru a crea un „stat pa­ra­lel”. Gülen, un fost aliat al preșe­din­te­lui Erdo­gan de­venit „oaia ne­a­gră” a aces­tu­ia, a ne­gat ori­ce im­pli­ca­re în ten­ta­ti­va de lo­vi­tu­ră de stat. Du­pă pu­ci­ul eșuat din iu­lie 2016, au­to­ri­tăți­le au pro­ce­dat la epu­rări pro­fun­de și du­ra­bi­le în in­sti­tuți­i­le sta­tu­lui, în timp ce pro­cu­ro­rii au des­chis o se­rie de an­che­te asu­pra per­soa­ne­lor sus­pec­ta­te de le­gă­turi cu mișca­rea güle­nis­tă. Aliații oc­ci­den­ta­li ai Tur­ci­ei au cri­ti­cat re­pre­si­u­nea, ca­re a avut loc în prin­ci­pal în ca­drul stă­rii de ur­ge­nță de­cla­ra­te du­pă ten­ta­ti­va de lo­vi­tu­ră de stat și ca­re a ră­mas în vi­goa­re până în iu­lie tre­cut. Cri­ti­cii li­de­ru­lui turc îl acu­ză că a uti­li­zat pu­ci­ul ca pre­text pen­tru anu­la­rea di­si­de­nței. Du­pă iu­lie 2016, pes­te 77.000 de per­soa­ne au fost încar­ce­ra­te și sunt în aștep­ta­rea pro­ce­su­lui, iar ares­tă­ri­le ma­si­ve sunt cu­ren­te. Au fost sus­pen­dați sau de­miși 150.000 de fun­cți­o­nari, mi­nis­trul Apă­ră­rii a pre­ci­zat că pes­te 15.000 de mi­li­tari au fost de­miși, din ca­re 150 ge­ne­ra­li și ami­ra­li. De ase­me­nea, au­to­ri­tăți­le au pre­luat con­tro­lul asu­pra a su­te de între­prin­deri acu­za­te de le­gă­turi cu Gülen și au închis pes­te 130 me­dia. Anka­ra vi­ze­a­ză din ce în ce mai mult par­ti­za­nii mișcă­rii aflați în străi­nă­ta­te și cer ex­tră­da­rea lor din Eu­ro­pa, Asia și SUA, in­clu­siv ex­tră­da­rea lui Fet­hul­lah Gülen.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.