Adi­na Flo­rea ar pu­tea anu­la pla­nul de încă­tușa­re a Eu­ro­pei re­be­le

Romania Libera - - Prima Pagina - Ma­ri­us Ghi­le­zan

Pro­cu­ro­rul nea­gre­at de sis­tem Adi­na Flo­rea e pe punc­tul de a încheia Ope­ra­ţi­u­nea “Expe­ri­ment Ro­mânia”, oda­tă cu fi­na­li­za­rea do­sa­ru­lui Köve­si și tri­mi­te­rea lo­tu­lui Ja­kar­ta la tri­bu­nal pen­tru o dre­ap­tă ju­de­ca­tă. Să re­ca­pi­tu­lăm. Lau­ra Co­dru­ţa Köve­si, con­si­de­ra­tă de că­tre un fi­lo­sof cu edi­tu­ră ca­dou de la stat “Slu­ji­rea pu­ră”, a ce­rut bani pri­va­ţi pen­tru ră­pi­rea lui Ni­co­lae Po­pa, fos­tul șef al FNI, fu­git și sta­bi­lit în Ja­kar­ta, din mo­tiv că din bani pu­blici nu se pu­te­au chel­tui fon­duri pen­tru o ope­ra­ţi­u­ne ile­ga­lă. Nu exis­ta o de­ci­zie ju­de­că­to­re­as­că de ex­tră­da­re a ce­lui in­cul­pat. Astfel s-a re­curs la o afa­ce­re pri­va­tă. Fos­tul pro­cu­ror-șef DNA, con­form măr­tu­ri­i­lor unei su­bal­ter­ne, i-a re­mis preșe­din­te­lui Indo­ne­zi­ei o scri­soa­re de la Traian Bă­ses­cu. L-a luat pe sus pe Po­pa și l-a dus în Be­ci­ul Dom­nesc pen­tru de­bri­e­fing.

Șe­fa DNA s-a de­pla­sat apoi în cra­ma fos­tu­lui de­pu­tat Se­bas­tian Ghi­ţă pen­tru a cânta la “Chi­lia-n port” și a pri­mit di­ver­se ca­do­uri de la oa­meni de afa­ceri și po­li­ti­ci­eni, deși a sus­ţi­nut me­reu că nu a avut le­gă­turi cu cla­sa po­li­ti­că sau cu cei ur­mă­ri­ţi pe­nal. Mai mult, nu a re­tur­nat ni­ci­o­da­tă ba­nii împru­mu­ta­ţi de la Se­bas­tian Ghi­ţă pen­tru achi­zi­ţi­o­na­rea au­to­tu­ris­mu­lui Sko­da, fap­ta înca­drându-se la fo­loa­se ne­cu­veni­te.

Acum nu știm tot do­sa­rul cau­zei, pro­cu­ro­rii au pu­bli­cat in­for­ma­ţii par­ţia­le. Pro­ba­bil că do­sa­rul Lau­rei Co­dru­ţa Köve­si e mult mai con­sis­tent. Din in­for­ma­ţi­i­le pe ca­re New­stan­dard. news le-a ob­ţi­nut de la Par­chet e că în scurt timp va fi tri­mi­să în ju­de­ca­tă.

Astfel, Lau­ra Co­dru­ţa Köve­si va fi pri­mul pe­nal ca­re se va bu­cu­ra de o jus­ti­ţie li­be­ră, fă­ră ju­de­că­tori șan­ta­ja­ţi de SRI și va pu­tea ex­pli­ca ce cău­ta ofi­ţe­rul ser­vi­ci­u­lui de in­for­ma­ţii cu ea în avi­on și de ce a or­ga­ni­zat ope­ra­ţi­u­nea de ră­pi­re a unui in­cu­plat, în con­di­ţi­i­le în ca­re ace­as­ta era ile­ga­lă.

Si­gur că cei pes­te 5.000 de an­che­ta­ţi pe­nal, tri­miși în be­ci­u­ri­le dom­nești de echi­pa sa de pa­ra­di­tori, își fre­a­că ștren­gă­rește mâi­ni­le. Dar încă nu e ni­mic clar.

Lau­ra Co­dru­ţa Köve­si și-a de­pus do­sa­rul de can­di­da­tu­ră pen­tru pos­tul de pro­cu­ror ge­ne­ral eu­ro­pe­an.

Mo­dul în ca­re a re­ac­ţi­o­nat am­ba­sa­do­rul ame­ri­can de la Bu­cu­rești, Hans Klemm, declaraţia sa vă­dit în fa­voa­rea sus­pec­tei (în pre­zent ace­as­ta es­te ca­li­ta­tea sa) ne fac să cre­dem că am­ba­sa­de­lor și pu­te­ri­lor cen­tra­le le e te­a­mă că o sim­plă pro­cu­roa­re, Adi­na Flo­rea, le poa­te ză­dăr­nici pla­nul de in­ter­na­ţi­o­na­li­za­re a ope­ra­ţi­u­nii „Expe­ri­ment Ro­mânia”.

Da­că în anii ’90 cla­sa po­li­ti­că ita­lia­nă a fost de­ci­ma­tă de Ope­ra­ţi­u­nea “Mani pu­li­te”, ope­ra­ţi­u­ne coor­do­na­tă de CIA, con­form con­fe­si­u­ni­lor pe pa­tul de moar­te ale am­ba­sa­do­ru­lui SUA la Ro­ma, Re­gi­nald Bar­tho­lo­mew, so­cia­lis­tul Cra­xi și le­gen­da­rul creștin-de­mo­crat Gi­u­lio Andre­o­ti au fost fie tri­miși la pușcă­rie, fie scoși de pe sce­na po­li­ti­că, fă­cându-i loc lui Sil­vio Ber­lus­coni, un om șan­ta­ja­bil da­to­ri­tă tre­cu­tu­lui, pro­cu­ro­rul Adi­na Flo­rea ar fi pri­mul ma­gis­trat ca­re oprește pre­zum­ti­vul abuz și con­trol po­li­tic de că­tre ser­vi­ci­i­le se­cre­te fran­co-ger­ma­ne prin in­ter­me­di­ul pro­cu­ro­ri­lor.

Mai mult, în caz că do­sa­rul pe­nal al Lau­rei Co­dru­ţa Köve­si se va fi­na­li­za cu in­cul­pa­rea sa, atunci par­cur­sul eu­ro­pe­an al Zei­ţei an­ti­co­rup­ţi­ei s-ar pu­tea sto­pa, pen­tru că una din­tre con­di­ţi­i­le de can­di­da­tu­ră es­te să nu exis­te ni­cio sus­pi­ci­u­ne le­ga­tă de ca­ri­e­ra ei. Adi­na Flo­rea ar pu­tea să sal­ve­ze cla­sa po­li­ti­că din Eu­ro­pa de Est. Cum așa?

Păi, în caz că Lau­ra Co­dru­ţa Köve­si ar ajun­ge pro­cu­ror eu­ro­pe­an, pla­nul de încă­tușa­re a po­li­ti­ci­e­ni­lor re­be­li ar mer­ge aţă. Kat­schin­sky, Vik­tor Orban, Mat­teo Sal­vini, Le Pen ar fi ţin­ta an­che­te­lor fă­cu­te de ma­gis­tra­ţii eu­ro­peni doar din mo­ti­vul că me­reu con­tes­tă de­ci­zi­i­le zei­lor Eu­ro­pei ca­re au ti­clu­it ce­va la Aa­chen.

Adi­na Flo­rea ar pu­tea anu­la pla­nul de încă­tușa­re a Eu­ro­pei re­be­le.

În per­cep­ţia mul­to­ra din­tre noi, nici Ma­cron, nici Mer­kel n-au re­nun­ţat la ide­ea Eu­ro­pei cu do­uă vi­te­ze. Mer­gând tă­cut în di­rec­ţia do­ri­tă de ei, ar pu­tea re­zol­va ace­as­tă su­pre­ma­ţie prin mâna pro­cu­ro­ri­lor. Cei ca­re nu se vor su­pu­ne de­ci­zi­i­lor Ma­ri­lor Pu­teri vor fi scoși de pe sce­na po­li­ti­că prin că­tușe­le pro­cu­ro­ri­lor, astfel cu­min­ţind pe to­ţi răii Eu­ro­pei de Est ca­re îndrăz­nesc să con­tes­te su­pre­ma­ţia fran­co-ger­ma­nă.

Încă nu-mi e clar ro­lul SUA. Eu nu cred că Do­nald Trump la­să De­par­ta­men­tul de Stat să-și fa­că de cap. Să fii schim­bat oa­re unii stra­te­gia și ro­lu­ri­le din mers? Mul­te ne­cu­nos­cu­te mai apar.

Da­că do­sa­rul Köve­si are des­tu­le pro­be, e clar că Adi­na Flo­rea poa­te să-i opre­as­că avântul lui Ne­fer­ti­ti.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.