Oh, Co­druța! Te aștep­tăm în po­li­ti­că

Romania Libera - - Prima Pagina - Sil­viu Mă­năs­ti­re

Cu si­gu­ra­nță Köve­si a învățat ce­va din ce­le do­uă man­da­te de pro­cu­ror-șef DNA: cum să se vic­ti­mi­ze­ze și să joa­ce te­a­tru în fața ca­me­re­lor TV. A vă­zut atâția po­li­ti­ci­eni an­che­tați ju­când ro­lul de vic­ti­mă, încât pro­ba­bil a me­mo­rat în sub­co­nști­ent „sce­na plânsu­lui“la ieși­rea de la au­di­eri. Bun, au lip­sit că­tușe­le, ca să fie me­ni­ul com­plet ca în vre­mu­ri­le bu­ne ale Bi­no­mu­lui, și o re­pli­că sau un gest me­mo­ra­bil, gen Udrea ca­re du­ce de­ge­tul la nas. Dar, emoția a fost de­pli­nă.

Una pes­te alta nu a fost o pres­tație rea, ce­ea ce poa­te fi să­mânța unei vi­i­toa­re ca­ri­e­re po­li­ti­ce pen­tru Köve­si. De fapt, din cau­za zgo­mo­tu­lui in­fer­nal ge­ne­rat de acest do­sar pe­nal în ca­re ex-șe­fa DNA es­te cer­ce­ta­tă am scă­pat din ve­de­re amă­nun­te­le ese­nția­le: ce ur­mă­rește Köve­si de fapt și ca­re sunt pro­be­le cer­te ale aces­tei afa­ceri de co­ru­pție, de co­ru­pție de pu­te­re în pri­mul rând.

Köve­si nu es­te de­loc o per­soa­nă înzes­tra­tă in­te­lec­tual sau cu ma­re ex­pe­ri­e­nță pro­fe­si­o­na­lă. Dar are un avan­taj com­pe­ti­tiv im­ba­ta­bil: timp de ze­ce ani a fă­cut par­te din cer­cul res­trâns de pu­te­re al ță­rii, a vă­zut me­ca­nis­me de pu­te­re, cu­noaște oa­me­ni­i­cheie de la Bu­cu­rești și Bru­xel­les, din am­ba­sa­de. Asta a fost școa­la vi­eții pen­tru un tânăr pro­cu­ror fă­ră ca­ri­e­ră, adus și arun­cat în vâltoa­rea bi­zan­ti­nă a Ca­pi­ta­lei. Ori­cât de me­di­o­cru ai fi, du­pă ze­ce ani pe­tre­cuți la ma­sa de joc a pu­te­rii po­li­ti­ce nu ai cum să nu înveți me­ca­nis­me­le ra­por­tu­ri­lor de pu­te­re și să de­prin­zi abi­li­tăți de su­pra­vi­ețu­i­tor. Pes­te astea se adau­gă un ba­gaj de in­for­mații și cu­noști­nțe, de lu­cruri făp­tu­i­te, cum spun pro­cu­ro­rii, vă­zu­te și trăi­te, la ca­re doar un șef de stat poa­te avea ac­ces. Sau un șef SRI cu un man­dat de ze­ce ani și el.

Atunci când un înalt fun­cți­o­nar de stat sau ma­gis­trat fa­ce ser­vi­cii pen­tru un om po­li­tic între ei se cre­e­a­ză o re­lație de șan­taj re­ci­proc, fi­e­ca­re știe ce au fă­cut împreu­nă și tre­bu­ie să se pro­te­je­ze. Köve­si nu a pri­mit do­uă man­da­te de pro­cu­ror ge­ne­ral și do­uă la șe­fia DNA pen­tru că a stârpit hoția din ța­ră, drept do­va­dă hoția es­te „bi­ne-mer­si“. Cu cer­ti­tu­di­ne Köve­si a fă­cut însă lu­cruri ca­re au fă­cut-o in­dis­pen­sa­bi­lă pen­tru SRI, pen­tru fos­tul și ac­tua­lul preșe­din­te al ță­rii.

Ope­rați­u­nea ex­tră­dă­rii lui Po­pa din Indo­ne­zia, ba­za do­sa­ru­lui pe­nal des­chis pe nu­me­le lui Köve­si, in­di­că toc­mai un ase­me­nea ser­vi­ciu la ni­vel înalt pres­tat la or­din. Însă, ge­nul aces­ta de ope­rați­uni: de „de­ca­pa­re de mi­niștri“, de pre­luări de te­le­vi­zi­uni, de exe­cu­tat mo­gu­li au un ma­re de­fect: deși sunt de re­gu­lă pro­te­ja­te cu se­cre­te de stat, atunci când ex­plo­de­a­ză te ba­gă di­rect la pușcă­rie. Sunt scan­da­luri nu­cle­a­re. Ca să înțe­le­a­gă și Köve­si: ca­zul Wa­ter­ga­te nu a fost des­pre un furt, ci des­pre abuz de pu­te­re, des­pre min­ci­u­nă și mușa­ma­li­za­re la ni­vel ze­ro de pu­te­re. Iar zeița an­ti­co­ru­pți­ei să nu se ilu­zi­o­ne­ze că ese­nța do­sa­ru­lui Po­pa es­te des­pre „pro­ce­duri de ex­tră­da­re“, cum vrea să ne pă­că­le­as­că, pe ca­re Par­che­tul Ge­ne­ral nu le avea!

Fi­ind al­fa­be­ti­za­tă în su­fra­ge­ria lui Oprea în tai­na răz­boi­u­lui pen­tru pu­te­re, când și-a pi­er­dut fun­cția anul tre­cut, Köve­si a înțe­les că tre­bu­ie să-și se­cu­ri­ze­ze po­ziția, să-și fa­că rost de o imu­ni­ta­te, de o no­uă fun­cție în ca­re să poa­tă be­ne­fi­cia în con­ti­nua­re de pro­te­cție po­li­ti­că. A înțe­les că pro­te­cția ca­re îi venea de la vârful SRI și din par­tea lui Io­han­nis a înce­tat. Ori­câte po­vești cu jus­tiția in­de­pen­den­tă ar vi­sa unii exal­tați, ni­cio astfel de cam­pa­nie anti­co­ru­pție nu se poa­te fa­ce fă­ră voi­nță și spri­jin po­li­tic și fă­ră su­por­tul ser­vi­ci­i­lor de in­for­mații. A se ve­dea ca­zul Ita­li­ei și im­pli­ca­rea FBI în ope­rați­u­nea „Ma­ne pu­li­te“.

De ace­ea Köve­si știe că da­că vrea să sca­pe de pușcă­rie tre­bu­ie să de­vi­nă fie pro­cu­ror-șef eu­ro­pe­an, fie să in­tre în po­li­ti­că cât mai re­pe­de, poa­te chiar acum la eu­ro­par­la­men­ta­re pe lis­te­le USR - Plus. Ambe­le fun­cții îi con­fe­ră im­pu­ni­ta­te. Evi­dent, pri­ma va­rian­tă tes­ta­tă, și cea ide­a­lă, a fost cea de pro­cu­ror-șef eu­ro­pe­an, iar frus­tra­rea și la­cri­mi­le lui Köve­si au fost jus­ti­fi­ca­te. A ra­tat fun­cția la mus­tață, o fun­cție per­fec­tă ca­re îi ofe­rea atât imu­ni­ta­tea, cât și ex­tra­ge­rea din ța­ră. În lim­ba­jul ser­vi­ci­i­lor de in­for­mații Köve­si ur­ma să fie ex­fil­tra­tă, adi­că scoa­să din te­a­trul de ope­rați­uni du­pă ce își exe­cu­ta­se mi­si­u­nea. Da­că ar fi ajuns la Bru­xel­les ori­ce pro­ble­mă de na­tu­ră pe­na­lă din Ro­mânia ar fi de­venit o ches­ti­u­ne eu­ro­pe­a­nă, iar eu­ro­pe­nii închid ase­me­nea pro­ble­me prin ne­go­ci­e­re po­li­ti­că. Köve­si știe cel mai bi­ne asta, doar a vă­zut cum a fost închis do­sa­rul EADS.

Așa că doam­nei Köve­si i-a ră­mas o sin­gu­ră va­rian­tă de fu­gă: o po­ziție po­li­ti­că. Din scurt, pen­tru a scă­pa, are do­uă opți­uni: cea de eu­ro­par­la­men­tar, cum spu­neam, să fa­că tan­dem cu Da­cian Ci­o­loș pe spa­te­le USR sau o can­di­da­tu­ră la preșe­di­nție împo­tri­va lui Io­han­nis. Da­că in­tră și Col­dea ală­turi de ea, cu su­sți­ne­re dis­cre­tă, o să fie o dis­tra­cție pe cin­ste.

Ca­re ar fi atuul doam­nei K?

Du­pă o înde­lun­ga­tă con­vi­ețu­i­re și in­ves­ti­ga­re a po­li­ti­ci­e­ni­lor, Köve­si le-a de­prins obi­cei­u­ri­le: să știe că în Ro­mânia nu con­te­a­ză da­că spui ade­vă­rul sau mi­nți, con­te­a­ză da­că ești cre­zut în ce­ea ce spui, iar Köve­si are cre­di­bi­li­ta­tea în po­ves­tea pe ca­re o vin­de într-o par­te a opi­ni­ei pu­bli­ce, ca­re urăște sin­cer și din ră­run­chi cla­sa po­li­ti­că. Pen­tru că în ța­ra asta exis­tă o con­stan­tă: apa, ae­rul și frai­e­rul nu se ter­mi­nă ni­ci­o­da­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.