Cea mai im­po­zan­tă fa­le­ză din ța­ră, pe punc­tul de a se pră­buși în Du­nă­re

Lu­cră­ri­le de con­so­li­da­re sunt amâna­te de 10 ani, pe­ri­oa­dă în ca­re s-au fă­cut stu­dii, ex­per­ti­ze și fo­ra­je, ca­re au sta­bi­lit că alu­ne­ca­rea de te­ren avan­se­a­ză cu 12 până la 36 cm în fi­e­ca­re an.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

Lu­cră­ri­le de con­so­li­da­re sunt amâna­te de 10 ani, pe­ri­oa­dă în ca­re s-au fă­cut stu­dii, ex­per­ti­ze și fo­ra­je, ca­re au sta­bi­lit că alu­ne­ca­rea de te­ren avan­se­a­ză cu 12 până la 36 cm în fi­e­ca­re an.

Du­pă to­pi­rea ză­pe­zi­lor din lu­na ia­nua­rie, în as­fal­tul fa­le­zei din Ga­lați au apă­rut zeci de noi cră­pă­turi, una din­tre aces­tea, cu lun­gi­mea de câți­va me­tri și adânci­mea de 20-30 de cen­ti­me­tri, su­ge­rând că exis­tă ris­cul ca o bu­ca­tă mai ma­re din ta­luz să alu­ne­ce spre Du­nă­re, ce­ea ce ar pu­tea de­cla­nșa un fe­no­men greu de ți­nut sub con­trol. Gă­lățe­nii sunt îngri­jo­rați de si­tuație pen­tru că, în ul­ti­mii ze­ce ani, pe fa­le­ză s-au pro­dus opt sur­pări de mari di­men­si­uni, gro­pi cu adânci­mi de 10-15 me­tri, dar în po­fi­da aces­tor sem­ne evi­den­te ale in­sta­bi­li­tății te­re­nu­lui ni­meni nu in­ter­vi­ne pen­tru con­so­li­da­rea ta­lu­zu­lui.

La Pri­mă­ria Ga­lați, ni­cio gri­jă: se fo­re­a­ză!

Pri­ma­rul Io­nuț Pu­che­a­nu nu pa­re să fie îngri­jo­rat de si­tuație și ca și pre­de­ce­so­rii săi, Du­mi­tru Ni­co­lae și Ma­ri­us Stan, con­si­de­ră că si­tuația es­te sub con­trol din mo­ment ce a co­man­dat o no­uă ex­per­ti­ză și pe fa­le­ză se fac fo­ra­je. „Proi­ec­tul de mo­ni­to­ri­za­re a înce­put efec­tiv în lu­na fe­brua­rie a anu­lui tre­cut, atunci când au fost exe­cu­ta­te pri­me­le fo­ra­je.Au fost fă­cu­te 8 fo­ra­je la o adânci­me de 20 de me­tri pe Fa­le­za Su­pe­ri­oa­ră şi alte 10 fo­ra­je pe Fa­le­za Infe­ri­oa­ră, la ba­za ta­lu­zu­lui. În func­ţie de re­zul­ta­te­le ex­per­ţi­lor vom şti da­că e ne­voie de con­so­li­da­re şi vom pri­mi şi cea mai bu­nă so­lu­ţie teh­ni­că pen­tru o even­tua­lă con­so­li­da­re, da­că va fi ne­ce­sa­ră”, a de­cla­rat Ra­lu­ca Arde­an, pur­tă­to­rul de cu­vânt al Pri­mă­ri­ei Ga­lați. Ace­as­ta es­te a 5-a ex­per­ti­ză ca­re se fa­ce pe Fa­le­za Du­nă­rii în ul­ti­mii ze­ce ani,pe­ri­oa­dă în ca­re sur­pă­ri­le de te­ren s-au pro­dus aproa­pe anual.

Cea mai im­po­zan­tă fa­le­ză de pe întreg cur­sul Du­nă­rii

Prin re­li­e­ful său, Fa­le­za Du­nă­rii din Ga­lați es­te con­si­de­ra­tă una din­tre ce­le mai im­po­zan­te de pe întreg cur­sul Du­nă­rii, re­mar­cându-se prin pro­mon­to­ri­ul de 50-60 de me­tri, dar și lun­gi­mea de aproa­pe 4 ki­lo­me­tri. La Ga­lați, al­bia Du­nă­rii are lăți­mea de apro­xi­ma­tiv 900 de me­tri, cea mai ma­re de pe întreg cur­sul flu­vi­u­lui. Ace­as­tă pa­no­ra­mă es­te com­ple­ta­tă, pe ma­lul tul­ce­an,de pei­sa­jul Mu­nți­lor Do­bro­gei. Fa­le­za a fost sis­te­ma­ti­za­tă în anii ‘60,când te­re­nul cu ver­sa­nți abru­pți a fost ni­ve­lat pe do­uă te­ra­se, Fa­le­za Infe­ri­oa­ră, pe ca­re a fost ame­na­ja­tă o pro­me­na­dă,și Fa­le­za Su­pe­ri­oa­ră, pe ca­re a fost con­stru­i­tă o șo­sea de coas­tă cu 4 ben­zi. Atunci a fost con­stru­it și un sis­tem de dre­na­re a ape­lor me­te­o­ri­ce,de­o­se­bit im­por­tant, pen­tru că orașul es­te si­tuat pe un strat de lo­ess, sen­si­bil la ume­zi­re și cum ni­ve­lul pânzei fre­a­ti­ce es­te des­tul de ri­di­cat, exis­tă ris­cul ta­să­rii con­stru­cți­i­lor și pro­du­ce­rii unor alu­ne­cări de te­ren.Spe­cia­liștii au im­pus o zo­nă de pro­te­cția a ta­lu­zu­lui, de apro­xi­ma­tiv 60 de me­tri, in­ter­zi­să ri­di­că­rii ori­că­ror con­stru­cții.

Du­pă 1990, sub „ocu­pația” cli­en­te­lei po­li­ti­ce

Dis­tru­ge­ri­le au înce­put du­pă 1990, când per­so­na­je in­fluen­te din oraș au vrut să ai­bă o vi­lă sau un apar­ta­ment pe fa­le­ză, cu ve­de­re spre Du­nă­re și Mu­nții Do­bro­gei. Ace­as­tă pre­si­u­ne de pe piața imo­bi­lia­ră a dus la apa­riția chiar în zo­na de pro­te­cție a ta­lu­zu­lui a zeci de vi­le. Efec­tul a fost ta­sa­rea te­re­nu­lui de sub fos­tul Com­plex Fran­ce­zi, un com­plex co­mer­cial de su­te de me­tri pă­trați ca­re în nu­mai câți­va ani a ajuns o ru­i­nă. Du­pă 1997, au fost con­stru­i­te mai mul­te blo­curi, une­le cu ze­ce eta­je. Pe lângă pre­si­u­nea exer­ci­ta­tă de aces­te con­stru­cții gre­le asu­pra ta­lu­zu­lui, fun­dați­i­le aces­to­ra au dis­trus și sis­te­mul de dre­na­re a ape­lor me­te­o­ri­ce. Așa s-a ajuns ca cir­cu­lația apei pro­veni­te din ploi și ză­pe­zi să nu mai poa­tă fi ți­nu­tă sub con­trol, iar ni­ve­lul pânzei fre­a­ti­ce să ajun­gă în une­le zo­ne la 90 de cen­ti­me­tri de la su­pra­fața so­lu­lui. Urma­rea a fost se­ria de opt sur­pări pro­du­se du­pă 2010.

Edi­lii își aco­pe­ră in­com­pe­te­nța cu ex­per­ti­ze

Cei ca­re au adus fa­le­za din Ga­lați în ace­as­tă si­tuație sunt foștii pri­mari,ca­re au dat un­dă ver­de con­stru­i­rii blo­cu­ri­lor cu 7-10 eta­je în zo­na de pro­te­cție a ta­lu­zu­lui: Eu­gen Dur­ba­că, Du­mi­tru Ni­co­lae și Ma­ri­us Stan. Ul­ti­mii doi pri­mari, ca­re s-au con­frun­tat cu se­ria de sur­pări, ar fi tre­bu­it să in­ter­vi­nă,dar n-au fă­cut ni­mic con­cret. În schimb, s-au aco­pe­rit cu ex­per­ti­ze.În 2012,pri­ma­rul Du­mi­tru Ni­co­lae a co­man­dat la Proi­ect SA Ga­lați un stu­diu ge­o­teh­nic de 10.000 de lei, iar fir­mei Epu­ra 95 SRL o ex­per­ti­ză teh­ni­că de 12.000 lei.De­venit pri­mar în 2012,Ma­ri­us Stan n-a avut încre­de­re în ex­per­ti­za moște­ni­tă de la pre­de­ce­so­rul său și a co­man­dat ace­leiași Epu­ra 95 SRL o ex­per­ti­ză ca­re a cos­tat 5.000 de eu­ro. Ma­ri­us Stan a co­man­dat în 2014 și o ex­per­ti­ză pen­tru între­a­ga fa­le­ză, ca­re a cos­tat 347.000 lei și a fost re­a­li­za­tă de spe­cia­liş­ti de la Aca­de­mia Ro­mână şi de la Uni­ver­si­ta­tea Teh­ni­că de Con­struc­ţii Bu­cu­reş­ti.Ace­as­tă ex­per­ti­ză a ofe­rit o diag­nos­ti­ca­re exac­tă a si­tuați­ei.Au mai tre­cut 3-4 ani și Io­nuț Pu­che­a­nu, de­venit pri­mar du­pă ale­ge­ri­le din 2016, a co­man­dat pro­pria ex­per­ti­ză. În 2017, Pri­mă­ria Ga­lați a încheiat cu Pro­ex­rom SRL.Iași con­trac­tul în va­loa­re de 130.000 lei fă­ră TVA pen­tru achi­ziți­o­na­rea ser­vi­ci­i­lor de „in­spe­cție teh­ni­că a lu­cră­ri­lor pu­bli­ce – zo­na Fa­le­ză, mun. Ga­lați”, ca­re pre­su­pun mo­ni­to­ri­za­rea Fa­le­zei Du­nă­rii timp de 3 ani. Fo­ra­je­le au înce­put în 2018, așa­dar, ex­per­ti­za va fi ga­ta prin 2021.

Ta­sa­rea, pro­vo­ca­tă de blo­cu­ri­le con­stru­i­te în „zo­na de gar­dă”

De pes­te 20 de ani spe­cia­liștii au ex­pli­cat cum stau lu­cru­ri­le. Prof. dr. ing. Eu­gen Lu­ca, unul din­tre au­to­rii ex­per­ti­zei din 2012, a ex­pli­cat cum a fost dis­tru­să fa­le­za prin au­to­ri­za­rea con­stru­cți­i­lor gre­le, blo­curi cu ze­ce eta­je: „Pe plat­for­ma su­pe­ri­oa­ră a fost sta­bi­li­tă o zo­nă de gar­dă, pen­tru ca ace­le con­stru­cții să se fa­că mai de­par­te, la 50-60 de me­tri, pen­tru că prin greu­ta­tea pro­prie a con­stru­cți­i­lor,prin po­si­bi­le pi­er­deri de apă, ris­căm să pu­nem în pe­ri­col sta­bi­li­ta­tea fa­le­zei. S-a cre­at în ta­luz nu nu­mai ta­sa­re, ci și alu­ne­ca­re pen­tru că nu au fost res­pec­ta­te re­gu­li­le și au fost con­stru­i­te vi­le și blo­curi înal­te, la dis­ta­nțe mult mai mici de­cât ce­le im­pu­se inițial, zo­na de gar­dă fi­ind acum de 15 me­tri față de 50-60 de me­tri cât era pre­vă­zu­tă inițial”.

Fa­le­za alu­ne­că în Du­nă­re cu 36 cm/an

Prof. univ. dr. Ma­no­le Ste­lian Șer­bu­lea, unul din au­to­rii ex­per­ti­zei re­a­li­za­te în 2014 de Uni­ver­si­ta­tea Teh­ni­că de Con­stru­cții Bu­cu­rești și Aca­de­mia Ro­mână,a aver­ti­zat că si­tuația fa­le­zei din Ga­lați es­te cri­ti­că: „Lu­cru­ri­le sunt chiar puțin mai tris­te față de ex­per­ti­za din 2012. Re­zul­tă din mă­su­ră­to­ri­le pe ca­re le-am fă­cut și pe dru­mul de coas­tă sunt vi­zi­bi­le de­ja fi­suri în as­falt, ce­ea ce înse­am­nă că de­ja de­pla­să­ri­le se pro­duc.Sunt de­pla_sări con­fir­ma­te.Nu vre­au să cre­ez pa­ni­că, dar în zo­na cea mai apro­pia­tă de Gră­di­na Bo­ta­ni­că (Com­plex Fran­ce­zi – n.red.) avem de­pla­sări la adânci­mi foar­te mari, la adânci­mi de 30 de me­tri. De­pla­să­ri­le înre­gis­tra­te va­ria­ză. În zo­na de la Eli­ce am avut de­pla­sări la ni­ve­lul de 10 mm într-o lu­nă, dar cea mai de­fa­vo­ra­bi­lă si­tuație am avut-o lângă Gră­di­na Bo­ta­ni­că, un­de de­pla­sa­rea es­te de tip de for­fe­ca­re, su­pra­fața de ce­da­re es­te pe la 30 de me­tri adânci­me și de­pla­să­ri­le sunt de 3 cm”, a pre­ci­zat pro­fe­so­rul. Asta înse­am­nă cu sunt de­pla­sări de la 12 cm la 36 cm pe an. Du­pă ex­per­ti­za din 2014, s-a sta­bi­lit și so­luția teh­ni­că,de con­so­li­da­re a ta­lu­zu­lui cu pi­loni de be­ton. Între­a­ga lu­cra­re ar cos­ta apro­xi­ma­tiv 80 de mi­li­oa­ne de eu­ro. Așa că e mai ief­tin și mai puțin stre­sant să mai faci o ex­per­ti­ză. Până în 2021!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.