Ro­mânia pa­ra­le­lă: me­dici im­pos­tori vs me­dici umi­li­ţi de sis­tem

Romania Libera - - Prima Pagina - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Scan­da­lul fal­şi­lor me­dici des­co­pe­ri­ţi în ul­ti­me­le zi­le în Ro­mânia ris­că să arun­ce o ana­te­mă asu­pra aces­tei pro­fe­sii no­bi­le, iar bâlbâia­la au­to­ri­tă­ţi­lor în ce pri­veş­te lip­sa mă­su­ri­lor de iden­ti­fi­ca­re ra­pi­dă a es­cro­ci­lor cu ste­tos­cop pu­ne în pe­ri­col vi­e­ţi­le pa­ci­en­ţi­lor. În plus, me­di­cii oneş­ti sunt în con­ti­nua­re mar­gi­na­li­za­ţi de un sis­tem me­di­cal ana­cro­nic.

Scan­da­lul fa­lși­lor me­dici des­co­pe­ri­ţi în ul­ti­me­le zi­le în Ro­mânia ris­că să arun­ce o ana­te­mă asu­pra aces­tei pro­fe­sii no­bi­le, iar bâlbâia­la au­to­ri­tă­ţi­lor în ce pri­vește lip­sa mă­su­ri­lor de iden­ti­fi­ca­re ra­pi­dă a es­cro­ci­lor cu ste­tos­cop pu­ne în pe­ri­col vi­e­ţi­le pa­ci­en­ţi­lor. În plus, me­di­cii onești sunt în con­ti­nua­re mar­gi­na­li­za­ţi de un sis­tem me­di­cal ana­cro­nic.

Par­ca­giu în Ita­lia,Mat­teo Po­li­ti pro­fe­sa ca doc­tor es­te­ti­cian la cli­nici pri­va­te de re­nu­me fo­lo­sind un cod de pa­ra­fă eli­be­rat în con­di­ţii du­bi­oa­se de o func­ţi­o­na­ră a DSP, iar Ra­lu­ca Da­ni­e­la Bârsan, deși avea doar opt cla­se, se pre­zen­ta drept me­dic gi­ne­co­log și in­tra în sa­la de ope­ra­ţie în ba­za unei di­plo­me fal­se cu ca­re încheia­se un con­tract de vo­lun­ta­riat cu Spi­ta­lul Ju­de­ţe­an Ilfov, fi­ind pro­te­ja­tă chiar de că­tre șe­fa sec­ţi­ei. Sunt ce­le do­uă ca­zuri de im­pos­tu­ră ca­re au ori­pi­lat opi­nia pu­bli­că, deși exis­tau in­for­ma­ţii încă de anul tre­cut la ni­ve­lul bres­lei me­di­ca­le că unii fa­lși me­dici pro­fe­se­a­ză nes­tin­ghe­ri­ţi în uni­tă­ţi­le sa­ni­ta­re ro­mânești, atât la pri­vat, cât și la stat. Prin­se din nou pe pi­ci­or greșit, au­to­ri­tă­ţi­le cu atri­bu­ţii în do­me­niu își pa­se­a­ză vi­na din­tr-o par­te într-alta sau anun­ţă pro­to­coa­le de coo­pe­ra­re fă­ră ba­ze lo­gis­ti­ce cla­re. Între timp, me­di­cii cu pre­gă­ti­re pro­fe­si­o­na­lă la cli­nici de re­nu­me din străi­nă­ta­te ca­re vor să se reîntoar­că să lu­cre­ze în Ro­mânia sunt ţi­nu­ţi de­par­te de cli­nici și să­li­le de ope­ra­ţie din cau­za bi­ro­cra­ţi­ei stu­foa­se, me­di­cii de fa­mi­lie sunt umi­li­ţi în con­ti­nua­re și ris­că fa­li­men­tul, iar doc­to­rii ca­re sunt obli­ga­ţi să fa­că găr­zi în spi­ta­le pes­te nor­me­le europene se lup­tă să-și ob­ţi­nă drep­tu­ri­le în in­stan­ţă, pen­tru că gu­ver­nan­ţii nu le re­cu­nosc ve­chi­mea în mun­că și nici nu le per­mit să ia­să mai de­vre­me cu 5 ani la pen­sie, la ce­re­re, pen­tru a evi­ta îmbol­nă­vi­ri­le sau chiar de­ce­se­le sur­veni­te în ur­ma găr­zi­lor epu­i­zan­te. Exper­ţii în do­me­niu cred că avem de-afa­ce cu do­uă re­a­li­tă­ţi pa­ra­le­le în sis­te­mul me­di­cal,în mij­lo­cul că­ro­ra es­te

sa­cri­fi­cat pa­ci­en­tul ro­mân, pen­tru că es­te pe de-o par­te ex­pus ris­cu­lui de a fi ope­rat de es­croci cu di­plo­me fal­se și, pe de altă par­te, me­di­cii pro­fe­si­o­niști sunt umi­li­ţi și mar­gi­na­li­za­ţi.

Breșe de se­cu­ri­ta­te de ca­re pro­fi­tă es­cro­cii

Dr. Va­si­le Astărăstoa­e, fost preșe­din­te al Colegiului Medicilor din Ro­mânia,de­cla­ră pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“că aces­te ca­zuri izo­la­te au fost re­zul­ta­tul unor fal­suri în do­cu­men­te și a unor breșe de se­cu­ri­ta­te în ac­ti­vi­ta­tea unor in­sti­tuții ce oda­tă des­co­pe­ri­te pot fi aco­pe­ri­te.„Es­te da­to­ria or­ga­ne­lor de ur­mă­ri­re pe­na­lă și a ce­lor ad­mi­nis­tra­ti­ve de a san­cți­o­na

aces­te ca­zuri.Tre­bu­ie să fim ate­nți ca,ple­când de la aces­te ca­zuri, să nu ajun­gem la o bi­ro­crație ex­ce­si­vă ca­re să su­fo­ce ac­ti­vi­ta­tea medicilor. Cât pri­vește hățișul bi­ro­cra­tic în pri­vi­nța echi­va­lă­rii stu­di­i­lor ce­lor ca­re vin din străi­nă­ta­te, con­si­der că nu ți­ne de pro­ce­duri, cât de cei ca­re apli­că aces­te pro­ce­duri. Es­te nor­mal să se fa­că o ve­ri­fi­ca­re de că­tre Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei, Mi­nis­te­rul Să­nă­tății și Co­le­gi­ul Medicilor a stu­di­i­lor și au­ten­ti­ci­tății aces­to­ra în mo­men­tul în ca­re se per­mi­te pro­fe­sa­rea me­di­ci­nei pe te­ri­to­ri­ul Ro­mâni­ei. Es­te o prac­ti­că cu­ren­tă în toa­tă Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă și pro­ce­du­ra es­te iden­ti­că. Dar ace­as­tă pro­ce­du­ră es­te apli­ca­tă de oa­meni și aceștia tre­bu­ie să înțe­le­a­gă că tre­bu­ie să o apli­ce cu bu­nă cre­di­nță, cu ce­le­ri­ta­te și cu ri­goa­re. Con­si­der că si­tuația con­flic­tua­lă, ca­re a de­venit en­de­mi­că în so­ci­e­ta­tea ro­mâneas­că, con­du­ce la umi­li­rea ade­vă­rați­lor me­dici și per­mi­te unor im­pos­tori să evi­te pro­ce­du­ri­le le­ga­le”.

La rândul său,dr.Li­via Da­vi­des­cu, ini­ţia­toa­rea proi­ec­tu­lui vi­zând re­cu­noaște­rea găr­zi­lor fă­cu­te de me­dici ca ve­chi­me în mun­că,

cre­de că es­te inad­mi­si­bil ca in­sti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui să nu poa­tă de­pis­ta din timp es­cro­cii ca­re de­zo­no­re­a­ză pro­fe­sia de me­dic: „Niște ti­că­loși au prac­ti­cat ace­as­tă me­se­rie cu di­plo­me fal­se, fă­ră să ai­bă drep­tul le­gal de a o fa­ce, pu­nând în pe­ri­col viața și să­nă­ta­tea pa­ci­e­nți­lor! Un­de sunt in­sti­tuți­i­le sta­tu­lui? Cu ce se ocu­pă oa­me­nii plă­ti­ţi din ba­nii noștri, ai ce­tățe­ni­lor, ai medicilor, să con­tro­le­ze niște ac­te? Un­de sunt fun­cți­o­na­rii Mi­nis­te­re­lor Să­nă­tății și Învăță­mântu­lui, de­o­po­tri­vă, ai Di­rec­ţi­i­lor Sa­ni­ta­re, ai Colegiului Nați­o­nal al Medicilor? Cu ce se ocu­pă și pe ci­ne Dum­ne­zeu re­pre­zin­tă? Pe mi­ne cu si­gu­ran­ţă

nu... și nici pe cei ca­re și-au lă­sat, zi­le și nop­ţi din via­ţă pe acei 50 de cen­ti­me­tri pă­trați de hârtie pe ca­re scrie Di­plo­mă de ab­sol­vi­re”.

Pro­to­col tar­div

Deși înca­se­a­ză doar din ta­xa de mem­bru 50 de lei per­ce­pu­tă lu­nar ce­lor pes­te 48.000 de me­dici din Ro­mânia (apro­xi­ma­tiv 1,2 mi­li­oa­ne de eu­ro anual), Co­le­gi­ul Medicilor din Ro­mânia nu a gă­sit fon­du­ri­le ne­ce­sa­re pen­tru re­a­li­za­rea unei ba­ze de da­te ac­tua­li­za­te ca­re ar fi per­mis iden­ti­fi­ca­rea ra­pi­dă a fa­lși­lor me­dici din sis­te­mul sa­ni­tar. Cu toa­te aces­tea, in­sti­tu­ţia anun­ţă că a sem­nat un pro­to­col de

co­la­bo­ra­re cu Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii ca­re pre­ve­de co­mu­ni­ca­rea da­te­lor și in­for­ma­ţi­i­lor în le­gă­tu­ră cu drep­tul de prac­ti­că al medicilor. Po­tri­vit unui co­mu­ni­cat de pre­să al CMR, pro­to­co­lul mai pre­ve­de și in­for­ma­rea cu pri­vi­re la spe­cia­li­tă­ţi­le și ca­li­fi­că­ri­le pro­fe­si­o­na­le do­bândi­te de me­dici, sanc­ţi­u­ni­le apli­ca­te, exis­ten­ţa unor avi­ze și au­to­ri­zări, in­for­mă­ri­le și aten­ţi­o­nă­ri­le pri­mi­te prin sis­te­mul IMI, “pre­cum și ori­ce alte in­for­ma­ţii de na­tu­ră a înlă­tu­ra ris­cu­ri­le re­fe­ri­toa­re la si­gu­ran­ţa pa­ci­en­ţi­lor, la asi­gu­ra­rea drep­tu­lui la să­nă­ta­te ori la ser­vi­cii me­di­ca­le fur­ni­za­te”. De alt­fel, su­te de me­dici din toa­tă ţa­ra au des­co­pe­rit că nu fi­gu­re­a­ză în ba­za de da­te a CMR, des­pre ca­re șe­ful aces­tei in­sti­tu­ţii sus­ţi­ne că es­te abia în for­ma­re: „Toți aceia ca­re au o pro­ble­mă, o au pen­tru că ope­ra­to­rul de la ju­dețul res­pec­tiv nu a reușit să bi­fe­ze câmpu­ri­le toa­te așa cum tre­bu­ie să fie și le-a in­tro­dus pur și sim­plu ca nu­măr. Fi­e­ca­re me­dic ca­re are pro­ble­ma asta să se­si­ze­ze, să ne scrie și noi dăm te­le­fon la ju­deț, e-mail, ca să-l in­tro­du­că așa cum se află el re­al”, se scu­ză Ghe­or­ghe Bor­ce­an.

Mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii, So­ri­na Pin­tea, pro­mi­te că uni­tă­ţi­le me­di­ca­le ca­re au gre­şit în ce pri­veş­te asis­ten­ţa me­di­ca­lă acor­da­tă po­pu­la­ţi­ei de că­tre fal­şi me­dici vor avea au­to­ri­za­ţia de func­ţi­o­na­re sus­pen­da­tă.

În Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, pro­fe­sia es­te re­gle­men­ta­tă sec­to­rial și exis­tă or­ga­nis­me pro­fe­si­o­na­le ca­re su­pra­ve­ghe­a­ză exer­ci­ta­rea pro­fe­si­ei. Cu toa­te aces­tea sis­te­mul are breșe de se­cu­ri­ta­te de ca­re pro­fi­tă es­cro­cii. Se pro­pa­gă ide­ea că ar fi vor­ba de un fe­no­men de ma­să și nu ca­zuri izo­la­te și în aces­te con­diții, pa­ci­e­nții își pi­erd încre­de­rea în sis­te­mul de să­nă­ta­te pu­blic și pri­vat (și așa mult bla­mat) și vor fi puși în pe­ri­col de­oa­re­ce încre­de­rea con­sti­tu­ie un ele­ment ese­nțial în re­zul­ta­tul te­ra­peu­tic.“

DR. VA­SI­LE ASTĂRĂSTOA­E, FOST PREŞEDINTE AL COLEGIULUI MEDICILOR DIN RO­MÂNIA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.