DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

În con­tex­tul Preșe­din­ţi­ei Ro­mâni­ei la Con­si­li­ul UE, al ne­voii de in­ves­ti­ţii în dez­vol­ta­rea lo­ca­lă și tran­spor­turi, ţa­ra are ne­voie ca ce­le do­uă pos­turi să fie ocu­pa­te de înda­tă cu oa­meni ca­re pot să înce­a­pă mun­ca ime­diat. Exis­tă în PSD oa­meni cu ex­pe­ri­en­ţă, co­le­gi ca­re cu­nosc foar­te bi­ne pro­gra­mul de gu­ver­na­re, și ca­re pot ocu­pa aces­te func­ţii. Un nou re­fuz al nu­mi­ri­lor la Dez­vol­ta­re și Tran­spor­turi ar pu­tea arun­că ţa­ra în haos, iar per­for­man­ţe­le Preșe­din­ţi­ei Ro­mâni­ei la Con­si­li­ul UE pe ce­le do­uă do­me­nii ris­că să fie afec­ta­te. Mi­ze­le și dis­pu­te­le po­li­ti­ce in­ter­ne ne afec­te­a­ză ima­gi­nea ca ţa­ră.“

VICTOR NEGRESCU, FOST MINISTRU PEN­TRU AFA­CERI EUROPENE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.