Ce pro­ble­me au pri­ma­rii din Del­ta Du­nă­rii

În Re­zer­vația Bi­os­fe­rei Del­ta Du­nă­rii se apli­că o se­rie de no­u­tăți le­gis­la­ti­ve.

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Pri­ma­rii din Del­ta Du­nă­rii au par­ti­ci­pat la o șe­di­nță de lu­cru cu pri­vi­re la mo­di­fi­că­ri­le le­gis­lați­ei apli­ca­te în pe­ri­me­trul Re­zer­vați­ei. Au par­ti­ci­pat preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Tul­cea, Ho­ria Te­o­do­res­cu, vi­ce­preșe­din­te­le Du­mi­tru Mer­ge­ani, ad­mi­nis­tra­to­rul pu­blic al ju­dețu­lui, Va­si­le Strat, de­pu­ta­tul Lu­cian Si­mi­on și con­du­ce­rea Admi­nis­trați­ei Re­zer­vați­ei Bi­os­fe­rei Del­ta Du­nă­rii, prin gu­ver­na­to­rul Mă­lin Mușe­tes­cu. La întâlni­rea la ca­re au mai fost pre­ze­nți preșe­din­te­le Aso­ciați­ei de Ma­na­ge­ment al Des­ti­nați­ei Tu­ris­ti­ce Del­ta Du­nă­rii, Că­tă­lin Ți­bu­le­ac și șe­ful Ser­vi­ci­u­lui Ju­ri­dic din ca­drul ARBDD, Ra­du Voi­cu, de­pu­ta­tul Lu­cian Si­mi­on a pre­zen­tat prin­ci­pa­le­le pro­pu­neri de mo­di­fi­cări le­gis­la­ti­ve din mai mul­te do­me­nii de ac­ti­vi­ta­te din zo­na Del­tei Du­nă­rii,în spe­cial cu pri­vi­re Le­gea Re­zer­vați­ei.

Întâlni­re de lu­cru

„Es­te o dis­cuție li­be­ră și vre­au să vă spu­neți punc­tul de ve­de­re pen­tru că dum­nea­voas­tră sun­teți di­rect in­te­re­sați de Le­gea Re­zer­vați­ei și aș vrea să ia­să un lu­cru bun, cu su­por­tul și pro­pu­ne­ri­le pe ca­re cre­deți că ar tre­bui să le in­tro­du­cem în le­ge. Sun­tem pre­ze­nți într-un fo­mat ca­re, cu si­gu­ra­nță, are un cu­vânt de spus în do­me­niu și aștep­tăm cu in­te­res pro­pu­ne­ri­le ca­re vor ve­ni din par­tea dum­nea­voas­tră. Tre­bu­ie să fiți în cu­noști­nță de cau­ză pri­vind aces­te pro­pu­neri le­gis­la­ti­ve și da­că con­si­de­rați că exis­tă pre­ve­deri ne­po­tri­vi­te să le scoa­tem acum în evi­de­nță“, a de­cla­rat preșe­din­te­le Ho­ria Te­o­do­res­cu.

„Noi am mai avut întâlniri pe ace­as­tă te­mă, dar es­te bi­ne să re­luăm aces­te dis­cuții pri­vind amen­da­rea Le­gii Re­zer­vați­ei pen­tru a

ve­dea da­că mai es­te ca­zul să com­ple­tăm amen­da­men­te­le. Săp­tă­mâna tre­cu­tă, am avut un grup de lu­cru cu re­pre­zen­ta­nții a opt mi­nis­te­re,ca­re au acor­dat avi­ze fa­vo­ra­bi­le dar cu o se­rie de amen­da­men­te la pro­pu­ne­ri­le noas­tre“, a pre­ci­zat de­pu­ta­tul Lu­cian Si­mi­on.

Urba­nism și pla­je

Astfel,în ca­drul întâlni­rii, au fost dez­bă­tu­te pro­pu­ne­ri­le de amen­da­men­te la Le­gea Re­zer­vați­ei cu pri­vi­re la ad­mi­nis­tra­rea pla­je­lor, re­gu­la­men­tul ur­ba­nis­tic al Re­zer­vați­ei, co­te­le de re­col­ta­re la stuf, sta­bi­li­rea ta­ri­fe­lor de ac­ces la re­sur­se, ac­ce­sul pe tra­se­e­le tu­ris­ti­ce din zo­ne­le strict pro­te­ja­te,ace­as­tă le­ge asi­gu­rând prin­tre alte­le dez­vol­ta­rea unui tu­rism sus­te­na­bil și du­ra­bil în Del­ta Du­nă­rii.

No­u­tăți le­gis­la­ti­ve

Nu în ul­ti­mul rând, de­pu­ta­tul Lu­cian Si­mi­on a adus la cu­noști­nța pri­ma­ri­lor pre­ze­nți o se­rie de no­u­tăți le­gis­la­ti­ve cu apli­ca­re în Re­zer­vația Bi­os­fe­rei Del­ta Du­nă­rii. Pri­ma es­te le­ga­tă de apa­riția,până pe 15 mar­tie,a Le­gii asis­te­nței co­mu­ni­ta­re, ca­re va da po­si­bi­li­ta­tea pri­mă­ri­i­lor de a an­ga­ja me­dic la ni­ve­lul co­mu­nei, cu pla­tă de la Mi­nis­te­rul Să­nă­tății prin Di­re­cția de Să­nă­ta­te Pu­bli­că. A do­ua no­u­ta­te le­gis­la­ti­vă vi­ze­a­ză fa­ci­li­tăți­le pen­tru co­lec­ta­rea gu­noi­u­lui me­na­jer în Del­ta Du­nă­rii, prin­tr-un sis­tem in­te­grat de ges­ti­o­na­re a deșeu­ri­lor și in­tro­du­ce­rea așa-nu­mi­tei ta­xe de ha­bi­tat, 50% din ta­ri­ful plă­tit de ce­tățe­an ur­mând a fi sub­venți­o­nat. Alte mo­di­fi­cări le­gis­la­ti­ve pri­vesc po­si­bi­li­ta­tea înfi­i­nță­rii aba­toa­re­lor fi­xe de ca­pa­ci­ta­te mi­că în Del­ta Du­nă­rii, con­form unui or­din al Au­to­ri­tății Nați­o­na­le Sa­ni­ta­re Ve­te­ri­na­re și, nu în ul­ti­mul rând, Le­gea pri­vind apro­ba­rea pro­gra­mu­lui de su­sți­ne­re a pro­du­că­to­ri­lor din pes­cu­it și ac­va­cul­tu­ră, prin ca­re deți­nă­to­rii de ame­na­jări pis­ci­co­le pot de­pu­ne do­sa­re pen­tru ac­ce­sa­rea de fi­na­nțări din fon­duri gu­ver­na­men­ta­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.