Ira­nul acu­ză Pa­kis­ta­nul și Ara­bia Sau­di­tă că sus­ţin gru­pări de „te­ro­riști“

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Ira­nul a aver­ti­zat Pa­kis­ta­nul că „va plă­ti un tri­but greu” pen­tru că a găz­du­it mi­li­ta­nții ca­re au co­mis aten­ta­tul din pro­vin­cia Ba­lo­u­chis­tan ce i-a vi­zat pe Gar­di­e­nii Re­vo­luți­ei, ar­ma­ta de eli­tă a re­gi­mu­lui ira­nian, sol­dat cu 27 de mo­rți și 13 ră­niți.

Ge­ne­ra­lul Mo­ham­mad Ali Ja­fari, șe­ful Gar­di­e­ni­lor Re­vo­luți­ei, a acu­zat Ara­bia Sau­di­tă (ri­va­lul re­gi­o­nal al Ira­nu­lui) și Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te (EAU) că su­sțin gru­pări sun­ni­te ar­ma­te ca­re ata­că fo­rțe­le ira­ni­e­ne, afir­mând că aces­tea ar pu­tea fi vi­za­te de „ope­rați­uni de re­pre­sa­lii”. Pa­kis­ta­nul, Ara­bia Sau­di­tă și EAU nea­gă su­sți­ne­rea unor astfel de mi­li­ta­nți. La te­le­vi­zi­u­ne, Ja­fari a pre­ci­zat că aten­ta­tul a avut loc într-o re­gi­u­ne din sud-est un­de fo­rțe­le de se­cu­ri­ta­te sunt con­frun­ta­te cu o re­cru­des­ce­nță a ata­cu­ri­lor mi­li­ta­nți­lor apa­rți­nând fo­rțe­lor sun­ni­te. De alt­fel, ata­cul a fost re­ven­di­cat de gru­pul Jaish al-Adl (Ar­ma­ta drep­tății), ca­re afir­mă că vrea mai mul­te drep­turi și con­diții de viață mai bu­ne pen­tru mi­no­ri­ta­tea et­ni­că ba­lo­u­chi. Au­to­ri­tăți­le și­i­te ira­ni­e­ne au de­cla­rat că gru­puri mi­li­tan­te ope­re­a­ză din zo­ne re­fu­giu din Pa­kis­tan și au ce­rut de mai mul­te ori ță­rii ve­ci­ne să le era­di­che­ze.

În timp ce Te­he­ra­nul ce­le­bre­a­ză a 40-a ani­ver­sa­re a „re­vo­luți­ei sa­le is­la­mi­ce”, iar la Va­rșo­via avea loc o con­fe­ri­nță pri­vind pa­cea și se­cu­ri­ta­tea în Ori­en­tul Mij­lo­ciu, un aten­tat si­nu­ci­gaș sânge­ros a avut loc săp­tă­mâna tre­cu­tă con­tra Gar­di­e­ni­lor Re­vo­luți­ei ira­ni­eni (pas­da­rani). Ei re­veneau din­tr-o pa­tru­la­re de-a lun­gul fron­ti­e­rei pa­kis­ta­ne­ze când o mași­nă-cap­ca­nă a ex­plo­dat la tre­ce­rea au­to­bu­zu­lui lor.

Fron­ta­li­e­ră cu Pa­kis­ta­nul și Afga­nis­ta­nul, re­gi­u­nea ira­nia­nă Sis­tan-Ba­lo­u­chis­tan es­te te­a­trul a nu­me­roa­se con­frun­tări sânge­roa­se între fo­rțe­le de or­di­ne și se­pa­ra­tiștii ba­lo­u­chi sau cu gru­puri ji­ha­dis­te și Te­he­ra­nul acu­ză Isla­ma­ba­dul și Ria­dul că le su­sți­ne. Pro­vin­cia are o lar­gă co­mu­ni­ta­te de mu­sul­mani sun­niți de et­nie ba­lo­u­chi într-o ța­ră cu ma­re ma­jo­ri­ta­te și­i­tă.

Înain­te de a ple­ca spre Soci (Ru­sia), pen­tru a asis­ta la un sum­mit pri­vind si­tuația din Si­ria cu omo­lo­gii săi rus și turc, preșe­din­te­le ira­nian Has­san Ro­hani, ase­me­nea altor res­pon­sa­bi­li ira­ni­eni, a atri­bu­it ji­ha­diști­lor res­pon­sa­bi­li­ta­tea aten­ta­tu­lui, pe ca­re îi acu­ză că sunt „age­nți ai ser­vi­ci­i­lor se­cre­te le­gați de ser­vi­cii se­cre­te oc­ci­den­ta­le și pa­kis­ta­ne­ze”. Gru­pul Jaish alAdl, cre­at de foști mem­bri ai or­ga­ni­zați­ei sun­ni­te Jo­u­nal­lah, s-a fă­cut cu­nos­cut la sfârși­tul ani­lor 2000 du­pă mai mul­te aten­ta­te con­tra Gar­di­e­ni­lor Re­vo­luți­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.