Neu­ro­chi­rurg de Stan­ford, prins în ten­ta­cu­le­le bi­ro­cra­ţi­ei de pe ma­lul Dâmbo­vi­ţei

Romania Libera - - Sănătate -

Du­pă 35 de ani pe­tre­cuți în SUA,me­di­cul Şte­fan Min­dea a de­cis să se întoar­că în ța­ră,mu­tându-se cu fa­mi­lia la Con­sta­nța,un­de a in­ves­tit un mi­li­on de do­lari în apa­ra­tu­ră so­fis­ti­ca­tă pen­tru a-i pu­tea ope­ra pe ro­mâni „ca afa­ră“.Deși a fost in­clus cinci ani la rând în to­pul ce­lor mai buni neu­ro­chi­rur­gi din lu­me,sta­tul ro­mân nu i-a acor­dat drep­tul de li­be­ră prac­ti­că de­cât abia du­pă un an,timp în ca­re a stat de­par­te de sa­la de ope­rații.Dia­con și ta­tă a șa­se co­pii,doc­to­rul „pen­tru trup şi su­flet“a reu­şit în ce­le din ur­mă să des­chi­dă un cen­tru de neu­ro­chi­rur­gie mi­nim in­va­zi­vă,un­de sal­ve­a­ză vi­e­ţi în fi­e­ca­re zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.