Crai­o­va, al trei­lea meci fă­ră gol pri­mit

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Eta­pa a 24-a a Li­gii I la fot­bal a de­bu­tat cu o sur­pri­ză de pro­po­rții, Vi­i­to­rul Con­sta­nța ce­dând pe te­ren pro­priu în fața ce­lor de la Po­li Iași cu sco­rul de 1-0. Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va a învins și ea, la Pi­tești, meci con­si­de­rat în de­pla­sa­re, pe AFC Her­man­nstadt, cu ace­lași scor, 1-0.

Olte­nii au ju­cat ca aca­să pe Sta­di­o­nul ”Ni­co­lae Do­brin” din Pi­tești, însă și-au apro­piat vic­to­ria des­tul de greu. Si­bi­e­nii au ra­tat câte­va oca­zii mo­nu­men­ta­le, Tso­mou, Di­mi­triu și Len­dric ne­reușind să mar­che­ze din po­ziții sin­gur cu por­ta­rul. Blă­na­ru a tri­mis cu ca­pul în ba­ră, iar goal-ke­e­per-ul ol­te­an Pi­glia­cel­li le-a dat emoții fa­ni­lor în do­uă rânduri, greșind grav.

Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va a de­mon­strat însă că are un plus de va­loa­re și ma­tu­ri­ta­te, iar in­tro­du­ce­rea du­pă pau­ză a lui Nu­no Ro­cha a însem­nat cheia me­ci­u­lui. Ca­bo­ver­da­nul a pă­că­lit de­fen­si­va de pe Ci­bin la o cen­tra­re din dre­ap­ta a lui Mar­tic, pre­lun­gi­tă cu ca­pul din mij­lo­cul ca­reu­lui de Kol­jic.

Până la ur­mă, vic­to­ria ol­te­ni­lor es­te me­ri­ta­tă, ei ajun­gând, tem­po­rar, pe lo­cul se­cund, cu 45 de punc­te. Aces­ta a fost al trei­lea meci al alb-al­baștri­lor fă­ră gol pri­mit în 2019.

Se­rie nea­gră pen­tru Vi­i­to­rul Con­sta­nța

Echi­pa lui Ghe­or­ghe Ha­gi, Vi­i­to­rul Con­sta­nța, a ajuns la o ne­ve­ro­si­mi­lă se­rie de 6 me­ci­uri fă­ră gol mar­cat. Do­bro­ge­nii au ce­dat cu 1-0 în fața am­biți­oa­sei Po­li Iași. Uni­cul gol al me­ci­u­lui a fost înscris de spa­ni­o­lul Bo­ris Gar­ros, ca­re a de­bu­tat eta­pa tre­cu­tă în Co­pou.Ata­can­tul a tran­sfor­mat, în mi­nu­tul 85, un pe­nal­ty ca­re ali­men­te­a­ză spe­ra­nțe­le pen­tru play-oÊ în ves­tia­rul echi­pei con­du­se de Fla­vi­us Stoi­can.

Pas greșit pen­tru CFR Cluj

Cam­pi­oa­na en ti­tre CFR Cluj a re­mi­zat aca­să cu Astra Gi­ur­giu, 1-1, deși a ju­cat din mi­nu­tul 30 în su­pe­ri­o­ri­ta­te nu­me­ri­că du­pă eli­mi­na­rea fun­dașu­lui cen­tral Be­jan. Mu­reșan a des­chis sco­rul în mi­nu­tul 52, însă ve­te­ra­nul din Gru­ia, ar­gen­ti­nia­nul Cu­lio, și-a înscris în pro­pria poar­tă în mi­nu­tul 83. Fe­ro­via­rii ar­de­leni ră­mân li­deri cu 48 de punc­te, însă dis­ta­nța față de FCSB și Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va s-a re­dus si­mți­tor.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.