Con­fir­ma­rea am­ba­sa­do­ri­lor SUA, ter­gi­ver­sa­tă de de­mo­cra­ţi

În Se­nat, ac­ti­va­rea „opți­u­nii nu­cle­a­re” împo­tri­va tac­ti­ci­lor de amâna­re a apro­bă­rii can­di­dați­lor lui Trump

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Preșe­din­te­le Do­nald Trump cri­ti­că de­mo­crații pen­tru in­ca­pa­ci­ta­tea Se­na­tu­lui de a con­fir­ma ra­pid can­di­dații pro­puși de el pen­tru pos­turi de am­ba­sa­dori sau pen­tru fun­cții im­por­tan­te în Admi­nis­trație.

Po­tri­vit lis­tei Ame­ri­can Fo­reign Ser­vi­ce Asso­cia­ti­on, pes­te 20 de can­di­dați pen­tru pos­turi de am­ba­sa­dori aște­ap­tă con­fir­ma­rea Se­na­tu­lui, în timp ce am­ba­sa­de ale SUA din țări im­por­tan­te ră­mân va­can­te, cu po­si­bi­le ur­mări ne­plă­cu­te pen­tru po­li­ti­ca ex­ter­nă a Sta­te­lor Uni­te. Amba­sa­do­rii ame­ri­cani sunt aleși de preșe­din­te­le SUA fie din­tre di­plo­mații de ca­ri­e­ră, fie din­tre per­so­na­li­tăți­le po­li­ti­ce, dar toți can­di­dații tre­bu­ie să fie con­fir­mați de Se­nat, în ur­ma unui pro­ces mai mult sau mai puțin înde­lun­gat. Admi­nis­trația Trump s-a con­frun­tat cu o di­fi­cul­ta­te spe­ci­fi­că, du­pă ce în zi­ua înves­ti­tu­rii, 20 ia­nua­rie 2017, Do­nald Trump a „închis ușa” pen­tru amba­sa­do­rii nu­miți de pre­de­ce­so­rul său, Ba­rack Oba­ma, ca­re au tre­bu­it să pă­ră­se­as­că pos­tu­ri­le. De atunci, Admi­nis­trația re­pu­bli­ca­nă a tre­bu­it să iden­ti­fi­ce can­di­dații pen­tru pos­tu­ri­le de am­ba­sa­dori și pen­tru exe­cu­ti­vul ame­ri­can, dar mul­te po­ziții cru­cia­le sunt încă nea­co­pe­ri­te, ce­ea ce a con­tri­bu­it la o fi­su­ră is­to­ri­că în pro­ce­se­le și pro­ce­du­ri­le gu­ver­nu­lui și la un joc de res­pon­sa­bi­li­ta­te par­ti­za­nă. Sunt pos­turi de di­plo­mați, cei ca­re apli­că po­li­ti­ca ex­ter­nă a Was­hin­gto­nu­lui, de co­mi­sari ca­re re­gle­men­te­a­ză co­me­rțul și eco­no­mia, de ad­mi­nis­tra­tori res­pon­sa­bi­li cu se­cu­ri­ta­tea ae­ro­por­tu­ri­lor sau res­pon­sa­bi­li ca­re ar ur­ma să re­a­cți­o­ne­ze la vi­i­toa­rea ca­tas­tro­fă na­tu­ra­lă. Cri­ti­cii gu­ver­nu­lui su­sțin că ac­tua­lul Se­nat, con­dus de re­pu­bli­cani, a fost foar­te lent în con­fir­ma­rea can­di­dați­lor lui Trump, dar preșe­din­te­le a fost și mai lent în tri­mi­te­rea can­di­da­tu­ri­lor în Con­gres. Dar pos­tu­ri­le va­can­te afec­te­a­ză fun­cți­i­le ese­nția­le ale gu­ver­nu­lui. Ne­mu­lțu­mit de ter­gi­ver­sa­rea con­fir­mă­ri­lor can­di­dați­lor săi, Do­nald Trump i-a acu­zat pe de­mo­crați că „întârzie con­fir­ma­rea pen­tru su­te de per­soa­ne foar­te ca­li­fi­ca­te ca­re do­resc să in­tre în gu­vern”, apre­ci­ind du­mi­ni­că pe Twit­ter că „ni­ci­o­da­tă astfel de abu­zuri nu au fost co­mi­se în is­to­ria ță­rii noas­tre” și i-a ce­rut șe­fu­lui ma­jo­ri­tății re­pu­bli­ca­ne din Se­nat, Mit­ch McCon­nell, să ți­nă se­na­to­rii la Was­hin­gton până când ulti­mul din­tre can­di­dații pen­tru fun­cții în exe­cu­tiv pri­mește vo­tul de con­fir­ma­re.

Trump vs de­mo­crați

Trump a cri­ti­cat de­ja de­mo­crații pen­tru că Se­na­tul nu con­fir­mă ra­pid can­di­dații săi pen­tru am­ba­sa­dori, dar se­na­to­rii par­ti­du­lui au pre­ci­zat că pen­tru can­di­dații la astfel de pos­turi es­te ne­ce­sa­ră o ma­jo­ri­ta­te sim­plă și nu es­te ne­voie de vo­tul lor pen­tru a fi con­fir­mați. Re­proșul lui Trump in­ter­vi­ne la câte­va zi­le du­pă ce re­pu­bli­ca­nii din Se­nat au luat mă­suri pen­tru schim­ba­rea re­gu­li­lor pen­tru a ac­ce­le­ra con­fir­ma­rea can­di­dați­lor preșe­din­te­lui. Mi­er­cu­rea tre­cu­tă, Co­mi­te­tul pen­tru re­gu­la­men­tul Se­na­tu­lui a pro­pus o re­zo­luție ca­re ar li­mi­ta nu­mă­rul au­di­e­ri­lor în Se­nat al di­fe­riți­lor can­di­dați și da­că le­gi­u­i­to­rii vor vo­ta pro­ce­du­ra ar pu­tea du­ra doar 30 de ore. Re­zo­luția, des­pre ca­re re­pu­bli­ca­nii spun că a fost pro­pu­să ca un răs­puns di­rect la efor­tu­ri­le de­mo­crați­lor de ob­stru­cți­o­na­re a can­di­dați­lor lui Trump, nu se va apli­ca de­cât pos­tu­ri­lor de ju­de­că­tori nu­miți de tri­bu­na­le­le de dis­trict și pos­tu­ri­lor de su­bal­terni în Admi­nis­trație. Re­pu­bli­ca­nii su­sțin că schim­ba­rea re­gu­li­lor es­te ne­ce­sa­ră pen­tru că se­na­to­rii de­mo­crați au acți­o­nat în pri­mii doi ani ai man­da­tu­lui lui Trump pen­tru ter­gi­ver­sa­rea pro­ce­su­lui de con­fir­ma­re, pen­tru a pri­va preșe­din­te­le de o echi­pă pro­prie. Du­pă ce șe­ful ma­jo­ri­tății din Se­nat, Mit­ch McCon­nell, a uti­li­zat „opți­u­nea nu­cle­a­ră” pen­tru re­du­ce­rea nu­mă­ru­lui de vo­turi ne­ce­sa­re con­fir­mă­rii can­di­da­tu­ri­lor la Cur­tea Su­pre­mă, de­mo­crații s-au stră­du­it să fo­lo­se­as­că toa­te me­to­de­le de pro­ce­du­ră afla­te la dis­po­ziția lor pen­tru înce­ti­ni­rea con­fir­mă­ri­lor. Șe­ful mi­no­ri­tății se­na­to­ria­le, Chuck Schu­mer, a res­pins de­ja schim­bă­ri­le re­gu­la­men­tu­lui, de­cla­rând pen­tru Bloom­berg că nu va su­sți­ne aces­te schim­bări până când re­pu­bli­ca­nii nu vor res­ta­bi­li și alte pro­ce­duri for­ma­le, per­mițând de­mo­crați­lor să se opu­nă unor can­di­dați. Ori­ce mem­bru al Se­na­tu­lui se poa­te opu­ne can­di­da­tu­rii unui can­di­dat pro­pus și să ple­de­ze în fa­voa­rea con­ti­nuă­rii dez­ba­te­ri­lor. Was­hin­gton Post a pre­ci­zat că McCon­nell a pro­pus uti­li­za­rea „opți­u­nii nu­cle­a­re” pen­tru adop­ta­rea re­zo­luți­ei de că­tre Se­nat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.