Köve­si sau cum an­ti­co­ru­pția se stran­gu­le­a­ză cu om­bi­li­cul din do­ta­re

Romania Libera - - Prima Pagina - Ma­ri­us Ghi­le­zan

Do­sa­rul de­lați­u­ni­le su­bor­do­nați­lor, noi fi­le din po­ves­tea re­lați­ei sa­le cu Se­cu­ri­ta­tea o con­duc pe Lau­ra Co­druța Köve­si spre dez­no­dă­mântul fi­nal. Va fi și ea PENALĂ. În acest caz, pos­tul de pro­cu­ror eu­ro­pe­an dis­pa­re în nean­tul con­cre­tu­lui din re­gu­la­men­tul de can­di­da­tu­ră: wit­ho­ut any do­ubt (în afa­ra ori­că­rui du­biu). Dar, în con­diți­i­le în ca­re pro­cu­ro­rul Adi­na Flo­rea oprește ex­ter­na­li­za­rea prac­ti­ci­lor se­cu­ris­ti­ce, cu me­za­lia­nțe între ofițeri și pro­cu­rori, cu lis­te de exe­cuții pu­bli­ce și do­sa­re măs­lu­i­te, pro­to­coa­le și alte aca­re­turi, sal­văm Eu­ro­pa de un nou Ges­ta­po, de da­ta asta cu le­ge pe le­ge căl­când, dar ră­mânem cu ea pe cap.

Băi­eții cu in­stinc­te șer­pești o vor re­e­va­lua. O vor tri­mi­te în cur­sa elec­to­ra­lă cu sco­pul de a adu­na vo­turi într-o de­sa­gă po­li­ti­că, croi­tă cu epo­leți, având spri­ji­nul unei ge­ne­rații nar­co­ti­za­te de ro­lul is­to­ric și is­te­ric de a fa­ce jus­tiție pe net.

Se­cu­ri­ta­tea îmbra­că mul­te măști. Ver­sa­ti­li­ta­tea ei e co­loc­via­lă. Nu re­nu­nță la pu­te­rea um­bre­lor. Fos­tul șef al DNA es­te vic­ti­ma lor per­fec­tă. O vor fo­lo­si pen­tru că e ușor șan­ta­ja­bi­lă. Nici nu are des­tu­lă in­te­li­ge­nță. Lă­sa­tă sin­gu­ră să-și du­că pe stra­dă cățe­lul, s-ar stran­gu­la cu le­sa. Ne­o­bișnu­i­tă să ia viața în pi­ept, să ur­ce ie­rar­hi­i­le fi­resc, e ca un can­di­dat asis­tat, că­ru­ia îi tre­bu­ie pro­te­ze de de­pla­sa­re.

Fap­tul că fos­tul preșe­din­te, cel ca­re a ales-o pe mo­tiv de sla­bă com­pe­te­nță, duc­ti­lă și ma­le­a­bi­lă sis­te­mu­lui său se­cu­rist, acum îi ca­li­fi­că pur­ta­rea dem­nă de sta­tul ma­fi­ot nu îl ab­sol­vă pe ma­te­lot de obi­cei­ul pă­mântu­lui – la bă­trânețe, toa­te cur­ve­le cântă în co­rul bi­se­ri­cii –, ci îl stig­ma­ti­ze­a­ză ca pe prin­ci­pa­lul res­pon­sa­bil al in­sti­tu­i­rii EXPERIMENT­ULUI RO­MÂNIA. Nu cred că mai in­te­re­se­a­ză azi pe ni­meni că prin făl­ci­le lui din te­ri­to­riu i-a ur­cat pe Col­dea, Blej­nar, Mar­ta și alți po­pi de des­pi­cat sta­ta­li­ta­tea în ese­nța ei mo­nu­men­ta­lă, ori­cum el fi­ind un șpriț la sca­ra unui Pan­the­on. Vi­ni­le sta­ros­te­lui mă­năs­ti­rii cu ghi­lo­ti­na-n cur­te le va ju­de­ca is­to­ria.

Dar nu des­pre omul cu cu­buri de ghe­ață vi­ne vor­bi­rea, ci des­pre Köve­si, ca­re – neun­să pro­cu­ror eu­ro­pe­an – va ră­mâne aici un pi­on de arun­cat ori­când în lup­tă.

Poa­te că e fi­resc să nu fie lă­sa­tă ca un bob de ne­ghi­nă pe câmp. Și să fie re­lan­sa­tă, pen­sa­tă, fan­do­si­tă pen­tru o cur­să elec­to­ra­lă. Ade­pții din Sec­ta ei – chiar da­că re­pre­zin­tă o mi­no­ri­ta­te agre­si­vă – sunt buni pen­tru că fac lar­mă și ori­en­te­a­ză pri­vi­ri­le spre ce­va ne­sem­ni­fi­ca­tiv pen­tru a se pi­er­de din ve­de­re ca­drul larg al re­pre­zen­tă­rii. Nu sunt lu­cruri noi. Și Ber­nie San­ders a fost tri­mis în ale­ge­ri­le pen­tru preșe­di­nția SUA în lup­tă pe post de ie­pu­re. Doar nu cre­deți că s-a arun­cat cu ca­pul înain­te fă­ră a avea spa­te­le asi­gu­rat? Nu ori­ci­ne se poa­te fa­ce de râs pe cont pro­priu. Să te faci de mi­rul lu­mii în aplau­ze e ce­va spec­ta­cu­los.

Nu știm câte do­sa­re mai are Prea Cu­ra­ta și mult prea Slu­ji­ta. E tot mai evi­den­tă po­ziția de cir­car de pro­fe­sie ca­re i se atri­bu­ie de că­tre oa­me­nii din pă­du­re.

Da­că struc­tu­ri­le de fo­rță eu­ro­pe­ne o vor im­pu­ne în pos­tul de pro­cu­ror eu­ro­pe­an, cu toa­te ti­ni­che­le­le din poșe­ta de 5.000 de eu­ro de la Co­coș, e semn că ex­pe­ri­men­tul Ro­mânia se eu­ro­pe­ni­ze­a­ză. Lu­crul cel mai puțin do­rit pen­tru Bă­trâna Eu­ro­pă.

Da­că ră­mâne la va­tră, o vom ve­dea în pos­tu­ra de penală ca­re lup­tă cu alți pe­na­li. Da­că e ce­va si­gur e că an­ti­co­ru­pția s-a stran­gu­lat cu om­bi­li­cul din do­ta­re. Și aici e și me­ri­tul unor po­li­ti­ci­eni ca­re au re­zis­tat cânte­ce­lor de le­bă­dă ale sis­te­mu­lui. Nu mă gândesc doar la Tu­do­rel Toa­der.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.