Câți bani pri­mesc par­ti­de­le de la bu­ge­tul de stat

Par­ti­de­le po­li­ti­ce vor pri­mi, în 2019, 256 de mi­li­oa­ne de lei de la bu­ge­tul de stat. Su­ma des­ti­na­tă par­ti­de­lor a cres­cut de 18 ori față de 2016, în ur­ma unor ar­ti­fi­cii le­gis­la­ti­ve.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Par­ti­de­le po­li­ti­ce vor pri­mi, în 2019, 256 de mi­li­oa­ne de lei de la bu­ge­tul de stat. Su­ma des­ti­na­tă par­ti­de­lor a cres­cut de 18 ori față de 2016, în ur­ma unor ar­ti­fi­cii le­gis­la­ti­ve.

Po­tri­vit proi­ec­tu­lui de bu­get pe anul 2019, par­ti­de­le po­li­ti­ce ur­mau să pri­me­as­că o su­mă de aproa­pe 400 mi­li­oa­ne de lei. Su­ma a fost pre­vă­zu­tă de bu­ge­tul ela­bo­rat de Da­ri­us Vâlcov, cu apro­ba­rea lui Li­viu Drag­nea. Ulte­ri­or, Co­mi­si­i­le de bu­get ale Par­la­men­tu­lui au adop­tat un amen­da­ment inițiat de Li­viu Drag­nea ca­re pre­ve­de ca 140 mi­li­oa­ne de lei să fie tăia­te din bu­ge­tul Au­to­ri­tății Elec­to­ra­le Per­ma­nen­te, fi­na­nța­rea par­ti­de­lor. Su­ma ur­me­a­ză să fie di­re­cți­o­na­tă că­tre Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei. Chiar și du­pă apro­ba­rea amen­da­men­tu­lui par­ti­de­le vor pri­mi, în 2019, 256 mi­li­oa­ne de lei, față de 14,5 mi­li­oa­ne de lei cât pri­me­au în 2016, înain­te de câști­ga­rea ale­ge­ri­lor de că­tre PSD.

Cum a fost po­si­bil? Până în 2017, în func­ţie de sco­rul ob­ţi­nut la ale­ge­ri­le lo­ca­le și par­la­men­ta­re, par­ti­de­le pri­me­au o su­mă cu­prin­să între 0,01% și 0,04% din „veni­tu­ri­le pre­vă­zu­te în bu­ge­tul de stat“. Astfel, în 2016, par­ti­de­le po­li­ti­ce au pri­mit o sub­venție to­ta­lă de 14,5 mi­li­oa­ne de lei (adi­că 0,013% din veni­tu­ri­le bu­ge­ta­re ale ace­lui an). În 2017, toa­te for­ma­ţi­u­ni­le po­li­ti­ce ca­re au tre­cut pra­gul elec­to­ral au pri­mit împreu­nă 32 mi­li­oa­ne de lei (adi­că 0,03% din veni­tu­ri­le bu­ge­ta­re ale ace­lui an).

Ulte­ri­or, însă, po­li­ti­ci­e­nii au ajuns la con­clu­zia că le­gis­lația în vi­goa­re le îngră­dește mișcă­ri­le. În lu­na noi­em­brie 2017, în Co­mi­sia ju­ri­di­că a Se­na­tu­lui, se­na­to­rul PSD Ma­rian Pa­vel a pro­pus ca pro­cen­tul des­ti­nat par­ti­de­lor să nu se mai cal­cu­le­ze din veni­tu­ri­le pre­vă­zu­te la bu­ge­tul de stat, ci din Pro­du­sul Intern Brut (PIB). Or, PIB es­te mai ma­re com­pa­ra­tiv cu veni­tu­ri­le bu­ge­tu­lui de stat. Să luăm drept re­per anul 2018, când a înce­put să se apli­ce no­ua le­ge. Veni­tu­ri­le

bu­ge­ta­re proi­ec­ta­te pen­tru 2018 au fost es­ti­ma­te la 287,5 mld. lei, res­pec­tiv 31,7% din PIB.

Creșteri spec­ta­cu­loa­se

Amen­da­men­tul pro­pus de Ma­rian Pa­vel a fost adop­tat de ple­nul Se­na­tu­lui, iar la Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, fo­rul de­ci­zi­o­nal, PNL a vo­tat pen­tru, ală­turi de PSD și ALDE. Sin­gu­rul par­tid ca­re a vo­tat împo­tri­vă a fost USR. Le­gea a fost pro­mul­ga­tă de preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis și a in­trat în vi­goa­re pe 18 ia­nua­rie 2018. Astfel, anul tre­cut, po­tri­vit no­u­lui mod de cal­cul, par­ti­de­le au pri­mit 170 mi­li­oa­ne de lei, de cinci ori mai mult de­cât în 2017.Ba­nii sunt împă­rțiți de că­tre Au­to­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă (AEP) în fun­cție de re­zul­ta­te­le obți­nu­te de par­ti­de la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re și lo­ca­le din 2016. În 2018 PSD a obți­nut o sub­venție de 96,8 mi­li­oa­ne de lei, din ce­le 170 de mi­li­oa­ne acor­da­te tu­tu­ror par­ti­de­lor par­la­men­ta­re, iar PNL - pes­te 44 mi­li­oa­ne lei. USR a pri­mit 13 mi­li­oa­ne de lei,ALDE – 9,68 mi­li­oa­ne lei, PMP – 6,3 mi­li­oa­ne lei.

În bu­ge­tul pe anul 2019,pe ba­za unei es­ti­mări-re­cord a PIB-ului, Gu­ver­nul a pre­vă­zut pen­tru par­ti­de aproa­pe 400 mi­li­oa­ne lei. Așa cum me­nți­o­nam, în ur­ma unui amen­da­ment vo­tat de Par­la­ment, 140 mi­li­oa­ne lei s-au tran­sfe­rat la să­nă­ta­te. Astfel, par­ti­de­le au ră­mas cu 256 mi­li­oa­ne de lei.

În 2019, doar în lu­ni­le ia­nua­rie și fe­brua­rie toa­te par­ti­de­le par­la­men­ta­re au pri­mit 26,3 mi­li­oa­ne lei, po­tri­vit da­te­lor AEP.Astfel,PSD a pri­mit 15,2 mi­li­oa­ne de lei în ce­le do­uă luni de zi­le. Re­a­min­tim că în 2016 sub­venția pe un an întreg pen­tru toa­te par­ti­de­le a fost de 14,5 mi­li­oa­ne lei.Având ce­le mai bu­ne re­zul­ta­te la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re și lo­ca­le din 2016, PSD va pri­mi mai mult de ju­mă­ta­te din ce­le 256 mi­li­oa­ne lei alo­ca­te par­ti­de­lor în 2019. De ase­me­nea, PNL a obți­nut 6,9 mi­li­oa­ne de lei de la bu­ge­tul de stat, doar în ia­nua­rie și fe­brua­rie. USR a înca­sat do­uă mi­li­oa­ne de lei, iar ALDE - în jur de 1,5 mi­li­oa­ne. În fi­ne, PMP a obți­nut aproa­pe un mi­li­on de lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.