Lau­ra Köve­si cre­de că me­ri­tă să con­du­că Par­che­tul Eu­ro­pe­an

Lau­ra Co­druța Köve­si in­sis­tă să can­di­de­ze pen­tru fun­cția de pro­cu­ror-șef al Par­che­tu­lui Eu­ro­pe­an, în ci­u­da fap­tu­lui că es­te cer­ce­ta­tă, în Ro­mânia, pen­tru fap­te să­vârși­te în pe­ri­oa­da în ca­re a con­dus Di­re­cția Nați­o­na­lă Anti­co­ru­pție (DNA).

Romania Libera - - Prima Pagina - Mi­hai Diac

Lau­ra Co­druța Köve­si in­sis­tă să can­di­de­ze pen­tru fun­cția de pro­cu­ror-șef al Par­che­tu­lui Eu­ro­pe­an, în ci­u­da fap­tu­lui că es­te cer­ce­ta­tă, în Ro­mânia, pen­tru fap­te ex­trem de gra­ve - abuz în ser­vi­ciu, lua­re de mi­tă şi măr­tu­rie min­ci­noa­să. Fos­ta șe­fă a DNA re­cu­noaște că pe nu­me­le ei sunt des­chi­se 18 do­sa­re pe­na­le, dar se de­cla­ră ne­vi­no­va­tă și su­sți­ne că es­te „hă­rțu­i­tă“. Adi­na Flo­rea, pro­cu­ro­rul de caz, a pre­ci­zat că an­che­ta de la Se­cția pen­tru ma­gis­trați es­te tra­ta­tă ca ori­ce altă spe­ţă și a res­pins ide­ea că în ca­zul lui Köve­si, ca­re a ocu­pat fun­cții de vârf la Par­che­tul Ge­ne­ral și la DNA, ar pu­tea ope­ra du­bla mă­su­ră. Pro­cu­ro­rul Adi­na Flo­rea a aver­ti­zat însă că, da­că fos­ta şe­fă a DNA nu se va pre­zen­ta la au­di­eri, vor fi lua­te mă­suri pen­tru ci­ta­rea şi adu­ce­rea ei. Adi­na Flo­rea a pre­ci­zat că do­sa­rul în ca­re es­te cer­ce­ta­tă Köve­si s-a des­chis în ur­ma unei se­si­zări a omu­lui de afa­ceri Se­bas­tian Ghi­ţă.

Lau­ra Co­druța Köve­si, cea ca­re a con­dus mai întâi Par­che­tul Ge­ne­ral, apoi Di­re­cția Nați­o­na­lă Anti­co­ru­pție, es­te acum cer­ce­ta­tă sub acu­zați­i­le de abuz în ser­vi­ciu, lua­re de mi­tă şi măr­tu­rie min­ci­noa­să. An­che­ta în ca­zul lui Köve­si es­te de­ru­la­tă de Sec­ţia pen­tru in­ves­ti­ga­rea in­frac­ţi­u­ni­lor din Jus­ti­ţie, re­cent înfi­i­nța­tă în ca­drul Par­che­tu­lui Ge­ne­ral, și con­du­să de pro­cu­roa­rea Adi­na Flo­rea.

Lau­ra Co­druța Köve­si a re­cu­nos­cut, săp­tă­mâna tre­cu­tă, că are ca­li­ta­tea de sus­pect în acest do­sar. Evi­dent că, și în ca­zul lui Köve­si, fun­cți­o­nea­ză, până la mo­men­tul unei even­tua­le con­dam­nări, pre­zu­mția de ne­vi­no­văție. To­tuși, de­ci­zia fos­tei șe­fe a DNA de a can­di­da, chiar în acest mo­ment, pen­tru fun­cția de pro­cu­ror-șef al Par­che­tu­lui Eu­ro­pe­an, ri­di­că mari sem­ne de între­ba­re, în con­diți­i­le în ca­re can­di­dații la ace­as­tă fun­cție ar tre­bui să fie dea­su­pra ori­că­rei sus­pi­ci­uni.

Vi­neri, Lau­ra Co­druța Köve­si a fost au­dia­tă la Se­cția pen­tru an­che­ta­rea ma­gis­trați­lor și a re­cu­nos­cut, ime­diat du­pă ace­ea, în fața jur­na­liști­lor, că ace­as­tă an­che­tă îi com­pro­mi­te can­di­da­tu­ra pen­tru fun­cția de pro­cu­ror-șef eu­ro­pe­an, dar că nu va re­nu­nța la ea.

„Cu si­gu­ran­ţă va fi o afec­ta­re a can­di­da­tu­rii pe ca­re o par­curg în acest mo­ment. Eu voi mer­ge mai de­par­te. Mă voi pre­zen­ta la au­di­e­rea din 26 fe­brua­rie în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, aşa cum am fost che­ma­tă. Până atunci mai sunt de par­curs niş­te eta­pe de că­tre can­di­da­ţi. Le voi par­cur­ge şi pe ace­lea“, a spus Köve­si.

Pe de altă par­te, Au­re­lian Pa­ve­les­cu, preșe­din­te­le PNȚCD, aver­ti­ze­a­ză că ple­ca­rea lui Köve­si la Bru­xel­les ar fi în re­a­li­ta­te o fu­gă din ța­ră.

Fos­ta șe­fă DNA se sim­te hă­rțu­i­tă de pro­cu­rori

„De doi ani şi ju­nă­ra­te sunt hăr­ţu­i­tă. Am pa­tru ac­ţi­uni dis­ci­pli­na­re, am 18 do­sa­re pe­na­le“, s-a plâns Lau­ra Co­dru­ţa Köve­si. Pe de altă par­te, Adi­na Flo­rea, pro­cu­ro­rul de caz, a su­sți­nut că an­che­ta de la Se­cția pen­tru ma­gis­trați es­te tra­ta­tă ca ori­ce altă spe­ţă și a res­pins ide­ea că în ca­zul lui Köve­si, ca­re a ocu­pat fun­cții de vârf la Par­che­tul Ge­ne­ral și la DNA, ar pu­tea ope­ra du­bla mă­su­ră. Pro­cu­roa­rea Adi­na Flo­rea a aver­ti­zat însă că, da­că fos­ta şe­fă a DNA nu se va pre­zen­ta la au­di­eri, vor fi avu­te în ve­de­re mă­su­ri­le pen­tru ci­ta­rea şi adu­ce­rea ei. Adi­na Flo­rea a pre­ci­zat că do­sa­rul în ca­re es­te cer­ce­ta­tă Köve­si s-a des­chis în ur­ma unei se­si­zări, din de­cem­brie 2018, a omu­lui de afa­ceri Se­bas­tian Ghi­ţă, fost de­pu­tat.

Ghi­ţă sus­ţi­ne că, în anul 2011, Köve­si i-a ce­rut să plă­te­as­că 200.000 de eu­ro pen­tru adu­ce­rea în Ro­mânia, cu un avi­on, a fos­tu­lui di­rec­tor al FNI Ni­co­lae Po­pa, pe nu­me­le că­ru­ia exis­ta un man­dat in­ter­na­ţi­o­nal de ares­ta­re.

„Sin­gu­ră şi-a fă­cut pro­ble­me, nici nu in­sist şi nici nu pri­cep de ce se poar­tă în fe­lul aces­ta. Min­ci­u­na are pi­ci­oa­re scur­te. Acum ce­va timp spu­nea că nu mă cu­noaş­te, acum spu­nea că ne întâlneam în ca­dru in­sti­tu­ţi­o­nal. Or fi fă­cut o in­sti­tu­ţie la mi­ne în cra­mă. Cu fe­lul aces­ta de a tra­ta in­sti­tu­ţi­i­le, de a re­cu­za pro­cu­ro­rii, ne­do­rind să răs­pun­dă în fa­ţa le­gi­lor ro­mâneş­ti, arun­când asta cu Bru­xel­les, pen­tru a se apă­ra me­dia­tic de niş­te pro­ce­duri în jus­ti­ţie... Köve­si es­te o fi­in­ţă su­pras­ta­ta­lă, ex­ce­de sta­tul ro­mân“, a de­cla­rat Se­bas­tian Ghi­ţă la pos­tul Ante­na 3.

Se­bas­tian Ghiță afir­mă că, în pe­ri­oa­da în ca­re era de­pu­tat și mem­bru al Co­mi­si­ei par­la­men­ta­re de con­trol asu­pra SRI, Lau­ra Co­druța Köve­si a fost o da­tă la el aca­să, în cra­mă şi că, de ase­me­nea, s-au mai vă­zut „în alte lo­curi nein­sti­tu­ţi­o­nal şi în alte lo­curi in­sti­tu­ţi­o­nal“.

Foar­te in­te­re­sant es­te fap­tul că, deși Se­cția pen­tru in­ves­ti­ga­rea in­frac­ţi­u­ni­lor din jus­ti­ţie fun­cți­o­nea­ză în ca­drul Par­che­tu­lui Ge­ne­ral, între aces­te do­uă struc­turi ale sis­te­mu­lui ju­di­ciar par să exis­te di­ver­ge­nțe, in­clu­siv în ce­ea ce pri­vește ca­zul Köve­si. Astfel, Sec­ţia de in­ves­ti­ga­re a ma­gis­tra­ţi­lor a anu­nțat că a înain­tat Par­che­tu­lui Ge­ne­ral do­uă pro­pu­neri de co­mu­ni­ca­te de pre­să re­fe­ri­toa­re la do­sa­rul în ca­re es­te cer­ce­ta­tă Köve­si, dar din­tre aces­te do­uă tex­te, con­du­ce­rea Par­che­tu­lui Ge­ne­ral a ac­cep­tat să pu­bli­ce unul sin­gur, din ca­re, de alt­fel, nu­me­le Lau­rei Köve­si lip­sea. Co­mu­ni­ca­tul ofi­cial di­fu­zat de Par­che­tul Ge­ne­ral nu mai in­clu­dea nu­me­le de Lau­ra Co­dru­ţa Köve­si, aces­ta fi­ind înlo­cu­it cu for­mu­la am­bi­guă „un fost pro­cu­ror ge­ne­ral al PÎCCJ“.

În pa­ra­lel, Lau­ra Co­druța Köve­si su­sți­ne că se pre­gă­tește să fie au­dia­tă, la da­ta de 26 fe­brua­rie, la Bru­xel­les, pen­tru a-și su­sți­ne can­di­da­tu­ra la fun­cția de pro­cu­ror-şef al Par­che­tu­lui Eu­ro­pe­an. Pe 26 fe­brua­rie, Köve­si ar ur­ma să fie au­dia­tă în ca­drul co­mi­si­ei LIBE (Co­mi­sia pen­tru li­ber­tă­ţi ci­vi­le, jus­ti­ţie şi afa­ceri in­ter­ne) și în co­mi­sia de Con­trol Bu­ge­tar de la Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an. Ulte­ri­or, de­ci­zia fi­na­lă cu pri­vi­re la ac­cep­ta­rea sau la res­pin­ge­rea can­di­da­tu­rii lui Köve­si se va lua, prin vot, în Con­si­li­ul UE.

Ce im­pli­cații are an­che­ta asu­pra lui Köve­si

Ace­as­ta es­te pro­ce­du­ra uzua­lă în ca­zul ori­că­rei can­di­da­turi pen­tru fun­cția de pro­cu­ror-șef eu­ro­pe­an, dar în ca­zul lui Köve­si pro­ce­du­ra es­te com­pli­ca­tă de exis­te­nța unei an­che­te în de­ru­la­re, împo­tri­va ei, în Ro­mânia. Eu­ro­par­la­men­ta­rul Re­na­te We­ber ex­pli­ca, acum do­uă zi­le, că ofi­cia­lii UE do­resc să știe mai întâi cum se fi­na­li­ze­a­ză an­che­ta din Ro­mânia.

„Da­că aţi fost aten­ţi la for­mu­la­rea pur­tă­to­ru­lui de cu­vânt al Co­mi­si­ei Europene, eu am înţe­les-o, cred că aşa e şi fi­resc, Co­mi­sia aşte­ap­tă să va­dă cum anu­me se so­lu­ţi­o­nea­ză lu­cru­ri­le în Ro­mânia, pen­tru că nu po­ţi să in­ter­vii atunci când es­te vor­ba de o in­ves­ti­ga­ţie în curs, de vre­me ce sus­ţii jus­ti­ţia in­de­pen­den­tă atât în ce­ea ce îi pri­veş­te pe pro­cu­rori, cât şi pe ju­de­că­tori, atunci tre­bu­ie să la­şi lu­cru­ri­le să se des­fă­şoa­re de acord cu le­gea“, a ex­pli­cat Re­na­te We­ber.

Foar­te pre­o­cu­pat de ace­as­tă an­che­tă asu­pra lui Köve­si se de­cla­ră a fi și ma­re­le ei pro­tec­tor, preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis. „So­li­cit Sec­ţi­ei de in­ves­ti­ga­re a in­frac­ţi­u­ni­lor din jus­ti­ţie co­rec­ti­tu­di­ne ma­xi­mă, res­pec­ta­rea cu stric­te­ţe a le­gii şi cla­ri­fi­ca­rea ra­pi­dă a si­tua­ţi­ei în ce­ea ce pri­veş­te do­sa­rul des­chis pe nu­me­le doam­nei Lau­ra Co­dru­ţa Köve­si, con­du­ce­rea aces­tei sec­ţii având o imen­să răs­pun­de­re în acest sens“, ară­ta un co­mu­ni­cat de pre­să tran­smis, joi, de Admi­nis­tra­ţia Pre­zi­den­ţia­lă.

În con­diți­i­le în ca­re Io­han­nis a fă­cut tot po­si­bi­lul pen­tru a o me­nți­ne pe Köve­si în frun­tea DNA, acest co­mu­ni­cat în ca­re ce­re „cla­ri­fi­ca­rea ra­pi­dă“a do­sa­ru­lui aces­teia poa­te fi sus­pec­tat drept o for­mă de pre­si­u­ne po­li­ti­că asu­pra Jus­tiți­ei.

FOTO INQUAM PHOTOS OCTAV GANEA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.