Ci­ne ar pu­tea pre­lua șe­fia AEP

Preșe­din­te­le AEP, Da­ni­el Bar­bu, a de­mi­si­o­nat de la con­du­ce­rea in­sti­tu­ţi­ei pen­tru a can­di­da la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re pe lis­te­le ALDE. Tre­zo­ri­e­rul PSD Mir­cea Dră­ghici ar fi o op­ţi­u­ne pen­tru pre­lua­rea pos­tu­lui.

Romania Libera - - Actualitat­e - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Preșe­din­te­le Au­to­ri­tă­ţii Elec­to­ra­le Per­ma­nen­te (AEP), Da­ni­el Bar­bu, a anun­ţat că a de­mi­si­o­nat de la con­du­ce­rea in­sti­tu­ţi­ei din mo­ti­ve per­so­na­le. Po­tri­vit unor sur­se po­li­ti­ce, Bar­bu va can­di­da pe lis­te­le ALDE la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re din lu­na mai.

De­mi­sia lui Da­ni­el Bar­bu ar ur­ma să de­vi­nă de­fi­ni­ti­vă pe 28 fe­brua­rie. Inte­ri­ma­tul la con­du­ce­rea AEP ar pu­tea fi pre­luat de vi­ce­preșe­din­te­le Zsom­bor Vaj­da, sur­se po­li­ti­ce de­cla­rând că ar pu­tea fi vor­ba des­pre un in­te­ri­mat foar­te scurt,nu­mi­rea no­u­lui preșe­din­te ur­mând să fie fă­cu­tă ra­pid.

Po­tri­vit sur­se­lor ci­ta­te, tre­zo­ri­e­rul PSD Mir­cea Dră­ghici, ca­re a anun­ţat că își re­tra­ge can­di­da­tu­ra pen­tru pos­tul de mi­nis­tru al Tran­spor­tu­ri­lor, ar pu­tea fi pro­pus, po­tri­vit unei va­rian­te de lu­cru din ca­drul coa­li­ţi­ei, pen­tru pos­tul de preșe­din­te al Au­to­ri­tă­ţii Elec­to­ra­le Per­ma­nen­te (AEP). Ace­le­ași

sur­se sus­ţin că nu­mi­rea lui Dră­ghici ar pu­tea însem­na re­veni­rea fos­tei șe­fe AEP Ana Ma­ria Pă­tru în ca­drul Au­to­ri­tă­ţii, da­tă fi­ind re­la­ţia apro­pia­tă din­tre cei doi.

Vi­ce­preșe­din­te­le Pro Ro­mânia Răz­van Mi­tu l-a acu­zat pe Da­ni­el Bar­bu că a par­ti­ci­pat la școa­la po­li­ti­că de iar­nă a ti­ne­re­tu­lui ALDE, în con­di­ţi­i­le în ca­re, con­form le­gii, ”preșe­din­te­le și vi­ce­preșe­din­ţii AEP nu pot fi mem­bri ai unui par­tid po­li­tic”, so­li­ci­tându-i aces­tu­ia de­mi­sia.

Ce acu­zații i s-au adus

„Știm cu to­ţii că dom­nul Bar­bu a fost mem­bru ALDE,

nu știm da­că mai es­te, dar si­gur s-a com­por­tat ca ata­re în exer­ci­ţi­ul de con­du­ce­re AEP. Lu­cru­ri­le se agra­ve­a­ză însă atunci când chiar dom­nia sa ur­me­a­ză să can­di­de­ze și or­ga­ni­ze­a­ză ale­ge­ri­le în ace­lași timp!”, a spus Mi­tu. To­to­da­tă,el a pre­ci­zat că Par­la­men­tul ar tre­bui „să se au­to­se­si­ze­ze în ca­zul încăl­că­rii evi­den­te a le­gii”, întru­cât con­du­ce­rea AEP es­te nu­mi­tă de fo­rul le­gis­la­tiv. „Nu avem ace­as­tă aștep­ta­re, având în ve­de­re pre­o­cu­pa­rea pen­tru res­pec­ta­rea le­gii a ce­lor ca­re con­duc ce­le do­uă Ca­me­re, dar tre­bu­ie re­mar­ca­tă du­bla mă­su­ră a dom­nu­lui Tă­ri­ce­a­nu, ca­re con­si­de­ră că es­te o pro­ble­mă că dom­nul Io­han­nis

și-a anun­ţat can­di­da­tu­ra: «cât mai es­te el preșe­din­te și cât es­te can­di­dat». Pe de altă par­te, îl încu­ra­je­a­ză pe dom­nul Bar­bu să par­ti­ci­pe la eveni­men­te po­li­ti­ce, să cre­e­ze sus­pi­ci­uni pe or­ga­ni­za­rea ale­ge­ri­lor, să can­di­de­ze din func­ţia de preșe­din­te AEP”, a ară­tat re­pre­zen­tan­tul Pro Ro­mânia.

Da­ni­el Bar­bu a fost va­li­dat de Par­la­ment pen­tru fun­cția de preșe­din­te al Au­to­ri­tă­ţii Elec­to­ra­le Per­ma­nen­te (AEP) în mai 2017, cu 241 vo­turi „pen­tru” și 63 „împo­tri­vă”. Fos­tul mi­nis­tru al Cul­tu­rii a fost pro­pus de ALDE pen­tru ace­as­tă fun­cție și a con­cu­rat cu Ma­ria Krau­se, pro­pu­să de USR.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.